Department of Mechanics and Physics of Fluids
Zaklad Mechaniki i Fizyki Plynow

ARCHIVED

LINK TO IPPT PAN IPPT PAN
Pawinskiego 5B
02-106 Warszawa
NEW IPPT PAN

Collection of Department seminars since 1996

Bottom 199619971998 199920002001 200220032004 200520062007 2008 2009 2010


27.02.2013, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr Ladislav Derzsi
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Designing droplet microfluidic systems

Microfluidic systems provide new vistas for generation of droplets and bubbles with a perfect control over their volume and structure. Such droplets can be used as independent picoliter reactors to perform biological or chemical processes while significantly reducing reaction times, sample consumptions and increasing the throughput. In order to ensure stable formation of droplets several parameters such as the wetting of the surface of the microchannels, the rheological properties of the fluid phases or the geometry of the channels needs to be controlled. Here, I'll present a comprehensive approach to understanding and engineering multiphase microfluidic systems. Three complementary aspects will be discussed: i) surface chemistry and modification techniques in order to ensure stable formation of droplets, ii) study of the effect of elasticity of the continuous liquid phase on the formation of droplets in microfluidic systems, and finally iii) the use of interfacial stresses in the design of passive microstructures for generation and handling of droplets in microfluidic systems.


10.10.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr inz. Pawel Maciol
Politechnika Krakowska
Wielorozdzielcza wizualizacja danych wielkiej skali pochodzacych z symulacji komputerowych w odwzorowaniu na architektury procesorów hybrydowych

Tematem seminarium jest proponowana praca doktorska ktorej opiekunem jest dr hab. inz. Krzysztof Banas (AGH, Politechnika Krakowska).


14.03.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Piotr Korczyk
IPPT PAN
Wybrane zagadnienia z przepływu kropel w mikrokanałach.

Na seminarium przedstawię przegląd zagadnień, nad którymi pracowałem w czasie mojego stażu podoktorskiego w IChF PAN w grupie prof. Piotra Garsteckiego.


07.03.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr Artur Dróżdż
Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej
Analiza procesów transportu energii w turbulentnej warstwie przyściennej w obecności gradientu ciśnienia.

W pracy doktorskiej podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmów odpowiedzialnych za transport energii w turbulentnej warstwy przyściennej w obecności gradientu ciśnienia, gdzie obserwuje się m.in. zmiany funkcji gęstości prawdopodobieństwa zdarzeń kwadrantowych. Brak wyjaśnienia tych mechanizmów są przyczyną ograniczonej stosowalności numerycznych modeli turbulencji zwłaszcza w przepływach z gradientem ciśnienia. Uzyskane w pracy wyniki eksperymentalnych badań wykazały, że za modyfikacje tych zdarzeń opowiedziany jest fakt występowania różnicy pomiędzy lokalną prędkością średnią a prędkością konwekcji struktur wirowych typu burst. Widoczne jest to w funkcji odległości od ściany jak i wzdłuż przepływu z gradientem ciśnienia. Stwierdzono również zmianę nachylenia kąta trajektorii struktur wirowych pod wpływem ujemnego i dodatniego gradientu ciśnienia oraz wykazano, że za zamianę tego kąta odpowiedzialne są struktury grubo-skalowe o skali porównywalnej z grubością warstwy przyściennej. PDF file


29.02.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr hab. Zbigniew Walenta
IPPT PAN
Fale uderzeniowe w gęstych ośrodkach - gazach i cieczach.

Będą przedstawione wyniki symulacji struktury fal uderzeniowych w gęstych gazach - argonie i azocie - oraz w wodzie. Zdefiniowany będzie wymiar charakterystyczny dla struktury fali uderzeniowej w gęstym ośrodku. Dla gazów prostych określona będzie zależność grubości fali od gęstości. Dla gazów wieloatomowych i cieczy omówiony będzie wpływ rozkładu ładunków elektrycznych molekuł na strukturę fali.


08.02.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Agnieszka Słowicka
IPPT PAN
Dynamika elastycznych włókien w mikrokanale w przepływie Poiseuille'a.

Na seminarium przedstawię wyniki symulacji numerycznych zachowania się elastycznych włókien w przepływie Poiseuille'a w mikrokanale złożonym z dwóch równoległych ścian. Zakładamy, że przepływ scharakteryzowany jest przez niskie liczby Reynoldsa, a ruchy Browna są zaniedbywalne. Zmieniając długość, elastyczność i początkowe położenie włókna w kanale określamy, jaki wpływ mają te parametry na dynamikę włókna, jego kształt i migrację w kanale. Zrozumienie tych zależności może być wykorzystane min. w procesie segregacji włókien w przepływie.


01.02.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
Dr.Natalya Kizilova
Department of Theoretical and Applied Mechanics, Kharkov National University, Ukraina
Novel approaches to pressure wave analysis in the circulatory system

A brief introduction to the hemodynamics will be given: blood rheology, heart and wall mechanics, clinical technique for blood pressure and flow measurements. The talk is dedicated to novel methods of the pulse wave analysis for diagnostic purposes: pressure-flow and phase curves, wave-intensity analysis. The concepts of the reservoir and exceed pressure, compression and expansion waves will be discussed on mathematical basis and experimental data. The comparative study of the wave propagation in the frequency and time domains will be given.


25.01.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
prof. Andrzej Drukier
BioTraces Inc. and George Mason University, Fairfax, Va., USA
Ultra-sensitive proteomics, Magnetic Nanotechnology and all this jazz.

We argue that for diagnostic and predictive medicine, the best biomarkers are low abundance signaling proteins, i.e. proteins for which in at least 20% of cohort, the observed level is below 0.1 pg/ml. Such proteins cannot be reliably detected by current immunoassays, e.g. ELISA. We already developed super-sensitive immunoassays, namely IA/MPD with LODIA/MPD = O(10 fg/ml) and Super-ELISA with LODSuper-ELISA = O(50 fg/ml) but they are not compatible with multiplex capabilities. We are developing a triple-coincidence immuno assay based on magnetic nano-technology (3C-IA/MAG), which is easy to tune, platform technology. It will permit detection in 96-wells microtitter format of up to 32 different targets concurrently and for each limit of detection will be better than 10 fg/ml.

Both diagnostic and predictive medicine are based on concept of biomarkers. A priori, number of biomarkers can be very high; there are at least 100,000 different proteins in human organism (including post-translational modifications). A few percent of them are expected to be biomarkers. We recently developed methods based on biomarkers selected from a relatively small family of low abundance, signaling proteins, including modulators of immune and angiogenesis systems. They are less than 5% of all types of proteins, i.e. no more than 64 moieties. Furthermore, the ultra-sensitive proteomics permits detection of cancers, Alzheimer disease and cardio-vascular diseases. The non-trivial stratification of immune system becomes possible.

We also discuss the need to understand the biological systems as Strong Coupled Non-Linear (SCNL) systems. Our data suggest that "theory of structural stability" of R. Thome has considerable predictive power in Medicine. It can enable Predictive Medicine.


18.01.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
prof. Jan Antosiewicz
Zakład Biofizyki, IFD, Wydział Fizyki UW
Oddziaływania hydrodynamiczne w kinetyce asocjacji molekuł: badania układu lizozym:chitotrioza metodami spektrofluorymetrii zatrzymanego przepływu i symulacji dynamiki brownowskiej.

Wyznaczone doświadczalnie stałe szybkości tworzenia "kompleksu spotkaniowego" lizozymu i chitotriozy wykazują niemonotoniczną zależność od siły jonowej roztworu, z maksimum w okolicy fizjologicznych wartości siły jonowej. Podjęto próbę wykazania, że niemonotoniczna zależność jest wynikiem istnienia momentów sił elektrostatycznych i hydrodynamicznych wpływających na wzajemną orientację zbliżających się do siebie molekuł.


11.01.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Krzysztof Mizerski
IPPT PAN
Prawa skalowania w rozwiniętej ściśliwej konwekcji

Własności rozwiniętej ściśliwej konwekcji znacznie różnią się od własności konwekcji Boussinesq'a, ze względu na to, iż energia kinetyczna w przypadku ściśliwym jest prównywalna z termiczną i w konsekwencji praca siły wyporu i grzanie lepkie dają istotny przyczynek do całkowitego strumienia ciepła oraz dlatego, że przepływ konwekcyjny jest najbardziej intensywny w obszarze o najmniejszej gęstości, a zatem w górnych warstwach płynu. W pracy badany jest wpływ stratyfikacji gęstościowej na zależność liczby Nusselta (będącej miarą całkowitego strumienia ciepła w układzie) oraz liczb Reynolds'a w górnych i dolnych warstwach płynu od liczby Rayleigh'a (określającej intensywność wzbudzania konwekcji) i liczby Prandtl'a. Wykazano, iż ściśliwość typowo zmniejsza nadadiabatyczny strumień ciepła w układzie oraz że dynamika górnej i dolnej termicznej warstwy granicznej są istotnie różne. Górna warstwa jest z reguły grubsza i skok entropii z nią związany jest większy niż w przypadku dolnej warstwy. Ponieważ prękości konwekcyjne są największe w górnych warstwach, grzanie lepkie jest również istotnie większe w górnej warstwie granicznej i jest ona bardziej podatna na rozwój niestabilności prowadzących to turbulencji w tej warstwie.


04.01.2012, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Krzysztof Sadlej
Mikroprzepływowe metody wytwarzania mikro-włókien polimerowych o kontrolowalnej geometrii.

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił ogromny wzrost zainteresowania i znaczenia zarówno naukowego jak i przemysłowego, urządzeń do manipulowania przepływami płynów w mikro-skali. Związany jest on z ogromnymi możliwościami, jakie urządzenia te otwierają w obszarze tworzenia nowych metod diagnostycznych i czujników, badań na poziomie pojedynczych komórek, możliwości łączenia jednoczesnego wielu (optycznych) metod pomiarowych oraz tworzenia przepływów wielofazowych, a tym samym nowatorskich materiałów jak emulsje, pianki, materiały koloidalne lub włókna o zaawansowanej strukturze i bardzo precyzyjnie kontrolowanych i powtarzalnych właściwościach. Ostatni z wymienionych kierunków badań i rozwoju technologicznego nakierowany jest na miniaturyzacją przepływów wykorzystywanych do tworzenia cząstek i włókien o kontrolowalnej strukturze, kształcie i funkcjonalności (np. aktywność biologiczna, właściwości magnetyczne itp.). W szczególności, ostatnie badania z zakresu inżynierii materiałowej w biomedycynie pokazują istotną rolę, jaką odgrywają takie atrybuty jak rozmiar, kształt i właściwości powierzchniowe cząstek w ich oddziaływaniu z komórkami żywego organizmu. Okazuje się, że rozciągnięty kształt w znaczący sposób wpływa na wydłużenie czasu, jaki cząstka pozostaje w krwiobiegi, zanim zostanie przechwycona, pochłonięta i usunięta przez makrofagi. W konkretnych przypadkach (przenoszenie i dostarczanie leku) jest to efekt pożądany.

Na seminarium omówię prototypową metodę mikroprzepływową wytwarzania włókien polimerowych o kontrolowalnych właściwościach fizycznych i geometrycznych. Omówię również wstępne wyniki dotyczące dynamiki giętkich obiektów w przepływach w geometrii mikrokanału.


21.12.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Karol Makuch
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
Czynnik hydrodynamiczny i efektywne współczynniki transportu zawiesin cząstek sferycznych

Podczas seminarium zostanie zaprezentowana przybliżona metoda wyznaczania makroskopowych charakterystyk zawiesin. W tych układach ważną rolę odgrywają oddziaływania hydrodynamiczne, które mają charakter wielociałowy, długozasięgowy, a bliskie cząstki silne ze sobą oddziałują. Metoda, która zostanie omówiona uwzględnia wszystkie z powyższych aspektów oddziaływań hydrodynamicznych.


07.12.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
Leszek Nowak
Uniwersytet Jagieloński
Analiza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnych.


30.11.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr hab. Piotr Garstecki
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Przepływ kropelek w kapilarach - otwarte pytania

Potencjał użytkowy układów mikroprzepływowych manipulujących mikrokroplami stawia w zupełnie nowym świetle proste pytania dotyczące przepływu kropelek w kapilarach. Zautomatyzowane układy pomiarowe pozwalają charakteryzować dynamikę przepływu i odkrywają niezwykłą złożoność problemu.


23.11.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
prof. Bogdan Cichocki
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
Lepkość wewnętrzna zawiesin cząstek o dowolnym kształcie

Seminarium będzie poświęcone omówieniu zagadnienia jednocząstkowych wkładów od rotacyjnych ruchów Browna do efektywnej lepkości zawiesiny. Zostanie przedstawione pełne rozwiązanie tego problemu dla cząstek o dowolnym kształcie. PDF file


16.11.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
Professor Antoine Sellier (joint work with: Bob Jones and Jonathan Poirier)
LadHyX. Ecole Polytechnique, Palaiseau, France
Electrophoretic migration of a solid particle in a liquid bounded by a spherical cavity

A new boundary approach is developed to investigate the electrophoretic motion of a colloid immersed in a newtonian electrolyte bounded by a spherical cavity. The advocated procedure is valid for arbitrarily-shaped colloid and will be tested against semi-analytical solutions gained by using bipolar coordinates for a spherical colloid. Effects of non-sphericity will be then presented and discussed. PDF file


09.11.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Jan Guzowski
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Effective interactions between colloidal particles at the surface of a liquid drop

If colloidal particles get trapped at fluid-fluid interfaces they interact effectively via deformations of the interface. These so-called capillary interactions can easily be tuned by changing external fields and they depend sensitively on the shape of the particles. This makes them good candidates for designing self-assembling systems and provides a convenient experimental playground for studying basic issues of statistical mechanics in two dimensions in the presence of long-ranged interactions [1]. On the other hand, recent experiments [2] show that capillary forces between elongated particles floating on spherical interfaces can have important consequences for stabilizing so-called Pickering emulsions, which are formed by particle-covered droplets (e.g., oil) in a solvent (e.g., water).
Whereas considerable theoretical progress has been made in understanding capillary interactions at flat interfaces, basic issues such as the balance of forces acting on the interface and the influence of the incompressibility of the liquid enclosed by spherical interfaces have not yet been fully resolved. We calculate analytically the effective capillary interaction potentials for small colloidal particles trapped at the surface of free and sessile liquid droplets [3- 5]. Pair potentials between capillary monopoles and dipoles, corresponding to particles floating on a droplet with a fixed center of mass and subjected to external forces and torques, respectively, exhibit a repulsion at large angular separations and an attraction at smaller separations, with the latter resembling the typical behavior for flat interfaces. This change of character is not observed for quadrupoles, corresponding to free particles on a mechanically isolated droplet. The analytical results are compared with the numerical minimization of the surface free energy of the droplet in the presence of spherical or ellipsoidal particles.

[1] A. Dominguez, M. Oettel and S. Dietrich, Phys. Rev. E 82, 011402 (2010)
[2] B. Madivala, J. Fransaer and J. Vermant, Langmuir 25, 2718 (2009)
[3] J. Guzowski, M. Tasinkevych, S. Dietrich, Eur. Phys. J. E 33, 219 (2010)
[4] J. Guzowski, M. Tasinkevych, S. Dietrich, Soft Matter 7, 4189 (2011)
[5] J. Guzowski, M. Tasinkevych, S. Dietrich, Phys. Rev. E 84, 031401 (2011)
PDF file


02.11.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Bartosz Protas
Department of Mathematics & Statistics, McMaster University, Hamilton, Kanada
Saturation of estimates for the maximum enstrophy growth in a hydrodynamic system as an optimal control problem

The global (in time) regularity of solutions of the 3D Navier-Stokes equation remains an open question which has been recognized as one of the "Millennium Problems" by Clay Mathematics Institute. This regularity is controlled by the boundedness of the enstrophy E. The best estimate for its rate of growth is dE/dt <= CE^3 , for C>0, leading to the possibility of a finite-time blow-up when straightforward time integration is used. Recent numerical evidence by Lu & Doering (2008) supports the sharpness of the instantaneous estimate. Thus, the central question is how to extend the instantaneous estimate to a finite-time estimate in a way that will incorporate the dynamics imposed by the PDE.
We state the problem of saturation of finite-time estimates for the enstrophy growth as an optimal control problem for a PDE, and use the Burgers equation as a "toy model". This problem is solved numerically using an adjoint-based gradient descent method for a wide range of time windows T and initial enstrophies E_0. It is found that the maximum enstrophy growth in finite time scales as E_0^{alpha} with alpha about 3/2, an exponent different from alpha = 3 obtained with the sharpest analytic estimates available to date. Consequences of this result for the question of regularity of the 3D Navier-Stokes system will be discussed.
PDF file


26.10.2011, godz. 12:30, sala S3 (Seminarium wspólne z Zakładem Ultradźwięków)
mgr inż. Wit Stryczniewicz
Wydział Mechatroniki WAT, Warszawa
Modyfikacja i doskonalenie metodyki wyznaczania wektorowego pola prędkości przepływająego płynu w oparciu o metodę anemometrii obrazowej za pomocą ultradźwięków.

Celem seminarium jest przedstawienie zastosowania metody cyfrowej anemometrii obrazowej do analizy danych pochodzących z obrazowania ultrasonograficznego. Omówiona metodyka posłużyć ma do wyznaczania wektorowego pola prędkości przepływów nieprzezroczystych optycznie, docelowo stwarzając możliwość obrazowania i diagnostyki przepływu w naczyniach krwionośnych. Przedstawiona zostanie analiza wyników wstępnych badań eksperymentalnych. PDF file


10.08.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
prof. Astra Mundukovna Turdukozhayeva
Chemical and Metallurgical Institute, Karaganda, Republic of Kazakhstan
The concept of chaotic particles and its applications (in Russian)

The aim of this work is to develop unified theory of solids, liquids and gases based on the concept of a chaotic component and application of the theory to the study of plasticity, solubility, viscosity and vaporization using simple materials as examples. Our methodology goes back to works of the Nobel Prize laureate Prigogine I.R. concerning regular or random events characterizing each state of matter. These events are described by the Boltzmann and Shannon statistical distributions. Selected results: The concept of chaotic particles for the unified description of solid, fluid and gaseous states was proposed. We explain the role of the overbarrier particles for the heat of fusion by the use of the Shreder's equation to provide some insight into the problem of plasticity of solid matter. On the basis of the concept of chaotic particles a new formula for temperature dependence of saturated vapor pressure, expressed only through temperature and heat of boiling at atmospheric pressure was introduced. PDF file


27.06.2011, godz. 14:00, sala S3 (III pietro)
prof. James Faeder
Pittsburgh University Medical School, USA
Simulation methods for rule-based models of biochemical networks

Prof. James Faeder together with collaborators at Los Alamos National Laboratory has developed a simulation framework called BioNetGen (bionetgen.org) that allows rule-based specification of biochemical reaction networks and provides both deterministic and stochastic modeling capabilities. His current research includes the development of specific models of signal transduction and the development of new stochastic simulation algorithms that will greatly broaden the scope of models that can be developed.


27.06.2011, godz. 12:00, sala S3 (III pietro)
prof. Je-Chiang Tsai
Departament of Mathematics, National Chung Cheng University
Rotating Spiral Waves to the System on Circular Domains

systems are the reaction-diffusion systems whose reaction kinetics admit a stable limit cycle. It is known that systems can possess various types of solutions. Among them, spiral waves are the most fascinating pattern. In this lecture, we investigate the effects of the diffusivity, the sizes of the domains, and the reaction kinetics on spiral waves in a generalized class of system on a circular disk with no-flux boundary condition. First we derive a criterion for the existence of m-armed spiral waves. Next we use the numerical simulation to show that for small twist parameter,the rotational frequency increases with increasing the domain size, while for large twist parameter, the dependence of the rotational frequency on the domain size is not monotonic. Moreover, small circular domains may change the properties of spiral waves drastically. These numerical results are in contrast to those in the excitable media. Finally, the stability of spiral waves is investigated numerically.


22.06.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr Marcin Kedzierski
IPPT PAN
Oddzialywania hydrodynamiczne w cylindrycznym mikrokanale

Na seminarium przedstawie zarys metody multipolowej obliczania oddzialywan hydrodynamicznych a nastepnie naszkicuje sposob rozwiniecia tej metody na przypadek zawiesiny koloidalnej znajdujacej sie w cylindrycznym mikrokanale. Wyniki numeryczne dla jednoczastkowego wspolczynnika tarcia i mobilnosci wzajemnej dwoch czastek porownam z wynikami literaturowymi. Pokaze rowniez wyniki obliczen predkosci sztywnych lancuchow polimerowych w przeplywie parabolicznym. PDF file


15.06.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr Bozena Sikora
Instytut Fiztyki PAN, Zespól Fizyki Biologicznej
Biosensoryczne wlasciwosci nanoczastek polprzewodnikowych

Choroby neurodegeneracyjne jest to grupa wrodzonych lub nabytych postępujących chorób układu nerwowego, w których podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych. Pierwsze objawy pojawiają się kiedy znacząca ilość neuronów ulegnie uszkodzeniu lub uszkodzenie dotyczy określonej części ośrodkowego układu nerwowego. Brak skutecznych leków wiąże się z brakiem diagnostyki na wczesnym etapie rozwoju choroby neurodegeneracyjnej. Naszym celem jest zaprojektowanie biosensora opartego na półprzewodnikowych nanocząstkach ZnO/MgO do wczesnego wykrywania chorób neurodegeneracyjnych. Mamy trzy strategie projektowania biosensorów. Pierwsza oparta jest na Fluorescencyjnym Rezonansowym Transferze Energii (FRET) między nanocząstką a barwnikiem na jej powierzchni. Strategia ta pozwoli na wykrywanie wolnych rodników mających duże znaczenie w neurodegeneracjach. Druga strategia opiera się na właściwościach optyczno - magnetycznych. Pozwoli ona na wykrycie małych ilości krótkich oligomerów -amyloidu. Trzecia strategia wykorzystuje FRET między nanocząstką a białkiem do którego zostanie przyłączona. Pozwoli ona wykrywać białka mające znaczenie w chorobie. W pierwszym etapie pokryliśmy nanocząstki ZnO/MgO karboksymetylo-beta-cyklodekstryną (CMCD). Wnętrze cyklodekstryny posiada właściwości hydrofobowe dzięki czemu może tworzyć kompleksy inkluzyjne z cząsteczkami hydrofobowymi. Wykonano badania FRET pomiędzy nanocząstkami ZnO/MgO pokrytymi beta-cyklodekstryną a barwnikiem organicznym Czerwienią Nilu wbudowanym w otwory cyklodekstryny. Zbadano wpływ temperatury na taki układ FRET. W kolejnym etapie wprowadzono otrzymane kompleksy do wnętrza komórek nowotworowych HeLa i zbadano właściwości luminescencyjne tych kompleksów w zależności od ich lokalizacji. W celu odejścia od pobudzania ultrafioletowego układu FRET wytworzyliśmy nanocząstki NaYF4 domieszkowane metalami ziem rzadkich (Er, Yb) o właściwościach upkonwertujących. Upkonwersja oznacza konwersję promieniowania o niskiej energii (bliska podczerwień) do wyższego energetycznie promieniowania (widzialnego) przez multifotonową absorpcję i późniejszą luminescencję zależącą od domieszek. Wykonano także wstępne badania nad uzyskaniem biosensora optyczno - magnetycznego. PDF file


08.06.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr inż. Katarzyna Piechowicz
IPPT PAN
Badanie hydrodynamiki reaktora zbiornikowego z dyspersją ciecz-ciecz.

Ze wzgledu na intensyfikacje procesów wymiany ciepla i masy w ukladach dwufazowych sa one chetnie stosowane w wielu procesach przemyslu chemicznego. Z tego powodu niezbedne jest poznanie wlasnosci takich ukladów. Niniejsze seminarium poswiecone bedzie przedstawieniu wyników badan hydrodynamiki reaktora zbiornikowego z dyspersja ciecz - ciecz za pomoca niekonwencjonalnej techniki opartej na klasycznym PIV.


01.06.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
prof. Krzysztof Kuczera
Departments of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Kansas, Lawrence, USA
Mechanisms of helical peptide folding

The fold into native three-dimensional structures of proteins is a pre-requisite for correct biological function. Formation of elementary building blocks ? alpha-helices and beta-sheets lies at the heart of protein folding. Progress in computer power and algorithms allows us to realistically simulate the folding equilibrium and kinetics for peptide systems of moderate size, which occur on time scales of 10-100 ns. We report the results of direct all-atom molecular dynamics \simulations for a series of helix-forming peptides ranging in size from 5 to 21 residues. Using several popular molecular mechanics force fields, we obtain structures and folding rates in good quantitative agreement with available experimental data. Our simulations also provide microscopically detailed information about sampled structures and folding pathways that is not easily accessible by experimental measurement. Interestingly, the details of the folding pathways exhibit significant variations for different force fields employed. Thus, accuracy of potential energy parameters, rather than conformational sampling, may be the limiting factor in current molecular simulations. Also, new and more detailed experimental data are needed to further improve models for the elementary processes of secondary structure formation PDF file


25.05.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
prof. dr hab. Alina Ciach
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Simple lattice models of complex systems

Collective phenomena in systems containing particles that self-assemble into dierent non-homogeneous structures exhibit similar properties, despite different physical origin of interactions. Universal properties of a class of such systems can be described by highly simplied models that capture key properties of the (eective) interactions. Phase transitions and structural properties for a few such generic models are described. The models include:(i) simple cubic lattice model for water, predicting all major anomalies (ii) simple lattice model for polar molecules (methanol) predicting orientational ordering of molecules into zig-zag chain-like clusters and (iii) a triangular lattice model for particles that interact with short-range attraction and long-range repulsion potential (SALR), and are adsorbed on dierent surfaces; this can be a toy model for protein rafts on biological membranes, since rafts and stripes correspond to thermodynamically stable structures in dierent conditions. PDF file


18.05.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr hab. inz. Stanislaw Tokarzewski
IPPT PAN
Eksperymentalne monitorowanie udziałów objętościowych i stopnia anizotropii w dwuskładnikowych ośrodkach porowatych

Startując z wyników eksperymentalnych efektywnych modułów zespolonych (np: współczynnika przewodnictwa elektrycznego, przenikalności magnetycznej, współczynnika przepuszczalności, stałej dielektrycznej) przedstawimy oryginalną metodę numeryczną (metoda ułamków łańcuchowych) wyznaczającą kolejne momenty mikrogeometrii dwufazowego ośrodka porowatego: zerowy równy udziałowi objętościowemu składników, pierwszy określąjcy stopień anizotropii badanego ośrodka i dalsze. Otrzymane formuły rekurencyjne zastosujemy do następujących praktycznych obliczeń: 1) monitorowania w czasie koncentracji komórek żywych rozmnażających się w płynie fizjologicznym; 2) rejestrowania zasobów gazu ziemnego uwięzionego kilka kilometrów pod ziemią, potocznie nazywanego gazem łupkowym.


11.05.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
prof. Alexander L. Yarin
Department of Mechanical and Industrial Engineering,, University of Illinois at Chicago
From electrospinning to thermal management in microelectronics, from co-electrospinning to nanofluidics

In the first part, a novel method of enhancement of drop and spray cooling for microelectronic, optical and radiological elements and server rooms, which require extremely high heat fluxes, is discussed. The key idea of the method is to cover the heat transfer surfaces with electrospun nonwoven polymer or metal nanofiber mats. The experiments revealed that drop impacts on nanotextured surfaces of nanofiber mats produce spreading similar to that on the impermeable surfaces. However, at the end of the spreading stage the contact line is pinned and drop receding is prevented. All the mats appeared to be dynamically permeable for water drops. The enhanced efficiency of drop cooling in the presence of nanofiber mats observed experimentally results from full elimination of receding and bouncing of the drops, characteristic of the current spray cooling technology and elimination of the Leidenfrost effect. Therefore, the drops evaporate completely in full contact with the hot wafer, and the large cooling potential associated with the latent heat of evaporation is fully exploited. This is paradoxical: the best cooling can be provided by a "furry overcoat"!
In the second part, carbon nanotubes are synthesized and self-assembled via co-electrospinning (or template electrospinning) and subsequent carbonization. Then, controlled flows through macroscopically long (~1cm) carbon nanotubes are demonstrated. It is shown that a higher flow rate of liquid in a bi-layer gas-liquid system can be achieved as compared to the case when the same liquid flows through the same tube subjected to the same pressure drop and occupies the whole bore. This means that it is possible to release more liquid than predicted by the Poiseuille law, even though in the bi-layer flow liquid does not occupy the whole cross-section. This paradoxical result is related to the fact, that the less viscous gas layer can flow much faster than the underlying liquid layer and entrain the latter via a significant shear stress. This quasi-giant-slip phenomenon occurs in relatively large nanotubes (of the order of 500 nm dia.) where the no-slip condition holds with sufficient accuracy. This phenomenon can be beneficial in reverse osmosis systems.
PDF file


10.05.2011, godz. 12:00, sala S3 (III pietro), joint seminar with ZTOC
prof. Alexander L. Yarin
Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Illinois at Chicago
Nonwovens: melt- and solution blowing

The talk deals with the experimental and theoretical study of the mechanism of meltblowing. Meltblowing is a popular method of producing polymer micro- and nanofibers en masse in the form of nonwovens via aerodynamic blowing of polymer melt jets. However, its physical aspects were still not fully understood. The process involves a complex interplay of the aerodynamics of turbulent gas jets with strong elongational flows of polymer melts, none of them fully uncovered and explained. To evaluate the role of turbulent pulsations (produced by turbulent eddies in the gas jet) in meltblowing, we studied first a model experimental situation where solid flexible sewing threadlines were subjected to parallel high speed gas jet. After that a comprehensive theory of meltblowing is developed, which encompasses the effects of the distributed drag and lift forces, as well as turbulent pulsations acting on polymer jets, which undergo, as a result, severe bending instability leading to strong stretching and thinning. Linearized theory of bending perturbation propagation over threadlines and polymer jets in meltblowing is given first and some successful comparisons with the experimental data are demonstrated. Then, the fully nonlinear case of large-amplitude 2D and 3D bending perturbations of a single polymer jet is solved numerically. Both isothermal and non-isothermal cases are considered. The cooling of the surrounding gas jet results in cooling of the polymer jet inside, and to the arrest of the bending perturbation growth due to melt solidification. In addition, multiple jets were modeled simultaneously, as well as deposition on a screen moving normally to the principal jet direction was accounted for. The results include prediction of the fiber deposition patterns and fiber-size distributions in the resulting nonwovens. Comparisons with the experimental data suggest that the model captures main trends rather accurately. We also introduce a novel method-solution blowing, where core-shell drops of Polymethyl Methacrylate (PMMA) and Polyacrylonitrile (PAN) were subjected to a high speed gas jet that resulted in their stretching and bending. As a result of this enormous elongation, after solvent evaporates, core-shell polymer nanofiber mats are deposited on a screen. Heat treatment allows complete elimination of the core and carbonization of the shell, which yields carbon tubes with an inner diameter 50-150 nm and outer diameter 400-600 nm, and their mats. PDF file


20.04.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
Mechanizmy adsorpcji bialek - fakty i mity

Omówiono mechanizmy adsorpcji nanoczastek i białek na powierzchniach granicznych, w szczególności procesy, konwekcji, dyfuzji, transportu w polu sił specyficznych. Przedstawiono wyniki obliczeń teoretycznych prowadzonych przy użyciu metody multipolowej, tensorów ruchliwości i dyfuzji, lepkości wewnętrznej oraz potencjału przepływu dla cząstek kulistych i anizotopowych, o kształcie wydłużonym. Omówiono również wyniki teoretyczne, opisujące efekty blokowania powierzchni, oparte na symulacjach Monte-Carlo RSA (random sequential adsorption), uzyskane dla cząstek koloidalnych i białek, głównie fibrynogenu. Wyniki teoretyczne zostały wykorzystane do ilościowej interpretacji danych doświadczalnych uzyskanych dla monodyspersyjnych lateksów polistyrenowych, tworzących mono- i biwarstwy na powierzchni miki. Wykazano, że potencjał przepływu dla tych układów jest poprawnie opisywany tym modelem teoretycznym, co umożliwia precyzyjne określenie stopnia pokrycia nanocząstek na powierzchniach granicznych. Ponadto wyniki te mogą być użyte jako układy referencyjne do analizy procesów adsorpcji białek, wyznaczanych przy pomocy metody AFM oraz pomiarów in situ prowadzonych przy pomocy metod elektrokinetycznych. W ten sposób określono w sposób jednoznaczny mechanizm adsorpcji fibrynogenu, wykazując, że proces ten jest determinowany jedynie oddziaływaniami van der Waalsa i oddziaływaniami kulombowskimi, wynikającymi z heterogenicznego rozkładu ładunku. Efekt ten potwierdzono dodatkowo pomiarami osadzania cząstek koloidalnych na powierzchniach warstewek fibrynogenu, których wyniki interpretowano w oparciu o teorię fluktuacji, wykazując, że powszechnie stosowana teoria DLVO nie stosuje się w tym przypadku. Na podstawie uzyskanych wyników wyjaśniono przyczyny wielu rozbieżności występujących w doniesieniach literaturowych, dotyczących oszacowań stałych kinetycznych, energii adsorpcji oraz pokryć maksymalnych. PDF file


6.04.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
Dr.-Ing. Ewelina Zima-Kulisiewicz
LSTM University Erlangen-Nuerenberg, Germany
Wpływ transportu hydrodynamicznego na granulowany osad czynny - ujęcie mikro i makroskopowe

Granulacja aerobowa osadu czynnego jest nowoczesną technologią biologicznego oczyszczania ścieków. Granulat osadu czynnego powstaje w wyniku działania mikroorganizmów w odpowiednich warunkach hydrodynamicznych. W referacie przedstawione zostaną mechanizmy tworzenia granulatu w oparciu o badania przepływowe w ujęciu mikro i makroskopowym. Pokazany zostanie wpływ sił hydrodynamicznych na powstawanie i rozpad granulatu oraz transport zanieczyszczeń w pobliżu powierzchni biofilmu wywołany przez żyjące w nim orzeski, ze szczególnym uwzględnieniem bio-kompatybilnych metod wizualizacji przepływu. PDF file


30.03.2011, godz. 12:30, sala AULA (II pietro)
mgr inz. Tomasz Jackowski
Instytut Problemow Jadrowych w Swierku
Co wydarzylo sie w Fukushimie?

Pan mgr inz. Tomasz Jackowski, kierownik Zespolu Analiz Reaktorowych Centrum Informatycznego Swierk w Instytucie Problemow Jadrowych oraz jego wspolpracownicy wyglosza seminarium, w trakcie ktorego opisane zostana reaktory elektrowni jadrowej Fukushima Dai-Ichi i przebieg awarii majacej miejsce w elektrowni. Udzielone zostana takze odpowiedzi na pytania uczestnikow seminarium.


23.03.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr Tomasz Czyzycki
Zaklad Analizy Matematycznej, Instytut Matematyki Uniwersytetu w Bialymstoku
O pewnych zastosowaniach analizy teoriogrupowej do rownan rozniczkowych drugiego rzedu

Celem referatu jest zaprezentowanie zastosowan teorii grup Liego przeksztalcen do rownan rozniczkowych drugiego rzedu, zarowno zwyczajnych, jak i czastkowych. Przedstawione zostana algebraiczne kryteria linearyzacji rownan rozniczkowych czastkowych drugiego rzedu z dwoma zmiennymi niezaleznymi oraz uogolnienie konstrukcji takich kryteriow na przypadek rownan rozniczkowych czastkowych drugiego rzedu z trzema zmiennymi niezaleznymi. Kryteria te formuluja warunki dotyczace struktury pewnych podalgebr w algebrze Liego grupy Liego symetrii danego nieliniowego rownania rozniczkowego, przy ktorych dane rownanie mozna zlinearyzowac. Zostana omowione przeksztalcenia roznowaznosci rodziny hiperbolicznych rownan rozniczkowych czastkowych drugiego rzedu o zmiennych wspolczynnikach oraz metoda kaskadowa Laplace'a rownan tej postaci. Na przykladzie rownania Schrodingera przedstawiona zostanie metoda konstrukcji przeksztalcen grupowych z dyskretnym parametrem. Ponadto pokazemy zastosowanie niezmiennikow rozniczkowych grupy Liego przeksztalcen rownowaznosci rownan rozniczkowych zwyczajnych do konstrukcji kryteriow rownowaznosci (oraz calkowalnosci) badanych typow rownan. PDF file


09.03.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr hab. Piotr Szymczak
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
O paradoksie (nie)istnienia jaskin wapiennych

Skad biora sie jaskinie wapienne? Juz Sir Charles Lyell, mentor Darwina i jeden z ojcow wspolczesnej geologii, zdawal sobie sprawe, ze kluczowa role w ich powstawaniu odgrywa proces rozpuszczania skal wapiennych przez wode nasycona dwutlenkiem wegla. Jednak na ilosciowy opis tego zjawiska trzeba bylo poczekac ponad 100 lat, kiedy to pod koniec lat 50-tych XX wieku Peter Weyl przedstawil pierwszy, stosunkowo prosty model rozpuszczania szczelin skalnych. Nieoczekiwanym wnioskiem z tego modelu byla konstatacja ze jaskinie wapienne nie moga istniec. Jest to w razacej sprzecznosci z rzeczywistoscia, gdyz w krajobrazie jurajskim istnieja cale systemy jaskin o rozczlonkowanych, nierzadko wielokilometrowych tunelach. Przedstawieniu roznych koncepcji wysuwanych w celu wyjasnienia tej sprzecznosci poswiecone bedzie niniejsze seminarium.


26.01.2011, godz.12:30, sala S3 (III pietro)
dr Wojciech Swieszkowski
Biomaterials Group, Materials Desing Division Faculty of Materials Science ond Engineering Warsaw University of Technology
Biomaterialy dla medycyny regeneracyjnej

Celem wykladu jest zaprezentowanie tematyki prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Grupie Biomaterialy, w Zakladzie Projektowania Materialow PW, w ramach Laboratorium Srodowiskowego Materialy Wielofunkcjonalne w IPPT. Przedstawione zostania przykladowe wyniki badan zmierzajacych do opracowania nowych, funkcjonalnych biomaterialow, ktore poprzez swoje zlozona nani i mikro-strukture oraz wlasciwosci fizyko-chemiczne moga znalesc szerokie zastosowanie w medycynie regeneracyjnej ludzkich tkanek. Omowione zostana przyklady nowych konstrukcji nosnych dla komorek (rusztowan - ang. scaffolds) wspomagajacych formowanie sie nowej tkanki kostnej lub chrzastnej z wyizolowanych komorek. Wskazane zostana kierunki badan zwiazanych z projektowaniem i wytwarzaniem rozwiazan materialowych stanowiacych systemy kontrolowanego dostarczania/uwalniania do organizmu lekow i czynnikow biologicznych. Przedstawione zostanie nowatorskie metody zastosowania modelowania numerycznego w procesie projektowania i oceny nowych biomaterialow.


19.01.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Anna Ochab-Marcinek
IChF PAN
Bimodal gene expression in the simplest gene regulatory systems.

Bimodality of gene expression, as a mechanism contributing to phenotypic diversity, enhances the survival of cells in a fluctuating environment. To date, the bimodal response of a gene regulatory system has been attributed to the cooperativity of transcription factor binding or to feedback loops. It has remained unclear whether noncooperative binding of transcription factors can give rise to bimodality in an open-loop system. We study a theoretical model of gene expression in a two-step cascade (a deterministically monostable system) in which the regulatory gene produces transcription factors that have a nonlinear effect on the activity of the target gene. We show that a unimodal distribution of transcription factors over the cell population can generate a bimodal steady-state output without cooperative transcription factor binding. We introduce a simple method of geometric construction that allows one to predict the onset of bimodality.


12.01.2011, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
Krzysztof Zembrzycki
IPPT PAN
Badanie warunków brzegowych prędkości stycznej na granicy płyn-ścianka.

Przedstawione zostaną wyniki badań eksperymentalnych mających na celu wyznaczenie poślizgu występującego na granicy między przepływającym płynem oraz ścianą kanału. Do wyznaczenia poślizgu wykorzystano zmianę współczynnika dyfuzji cząstek fluorescencyjnych w funkcji odległości od ścianki. PDF file


08.12.2010, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr Michal Oszmaniec
IFT UW / IChF PAN
Przeplyw kropel przez siatke o geometrii deski Galtona

W swoim wystapieniu przedstawie zachowanie kropel przechodzacych przez siec mikrokanalow o geometrii deski Galtona. Krople zachowuja sie w tym ukladzie w dosc zaskakujacy sposob - pomimo tego, ze znaczaca wiekszosc fazy ciaglej plynie jego srodkiem, same krople maja tendencje do poruszania sie wzdluz krawedzi. Zjawisko to pozwala wykorzystac uklad mikroprzeplywowy o takiej geometrii jako urzadzenie separujace faze ciagla od zawieszonej w niej kropli. Podczas seminarium przedstawie prosty model opisujacy zjawisko separacji i omowie jego konstrukcje. Przewidywania modelu bede porownane jakosciowo z wynikami doswiadczen przeprowadzonych w rzeczywistym ukladzie. PDF file


17.11.2010, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, prof. w Instytucie Fizyki PAN
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Jak wygląda powierzchnia rosnacego kryształu?

Jakość kryształów, jakie potrafimy hodować ma decydujący wpływ na rozwój nanotechnologii i jest ona bardzo ściśle związana z tym, jak wygląda morfologia powierzchni kryształu w trakcie jego wzrostu. Dzięki nowoczesnym technikom pomiarowym wiemy bardzo dużo o spotykanych rodzajach uporządkowań. Ostatnio opracowaliśmy model powierzchni krystalicznych, który pozwala na symulacje metodą Monte Carlo wzrostu różnych struktur półprzewodnikowych. Model ten pozwolił nam na odtworzenie wielu charakterystycznych rysunków stopni na ukośnie ciętej powierzchni. Udało nam się wyjaśnić mechanizm powstawania charakterystycznych meandrów naprzemiennych stopni podwójnych, który mimo, że od lat obserwowany na wielu powierzchniach, długo pozostawał niezrozumiany. Przedstawię perspektywy modelu, jako narzędzia do badani amorfologii powierzchni oraz wbudowanych w kryształ domieszek i defektów. PDF file


27.10.2010, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr inz. Paweł Nakielski
IPPT PAN
Modelowanie mieszania z reakcja chemiczna w mikromieszalnikach cieczowych, homogenicznych.

Przeprowadzono symulacjie numeryczne mieszania z reakcja chemiczna w wybranych mikromieszalnikach Serpentyna, Meander, Tesla, Herringbone groove. Efektywnosc mieszania zostala okreslona przy uzyciu oprogramowania Fluent wraz z zaimplementowanymi kinetykami reakcji 1- i 2-naftolu z kwasem 4-sulfofenylodiazoniowym (UDF).


20.10.2010, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
Prof. Antoine Sellier
LadHyX, Ecole Polytechnique, Paris, France
Thermocapillary migration of a collection of spherical bubbles

The thermocapillary migration of a collection of N spherical bubbles immersed in a Newtonian liquid and subject to a uniform ambient temperature gradient is considered with a special attention to the following issues: 1. Establish a boundary formaulation which permits one to accurately determine the translational velocity of each bubble at a reasonable cpu time cost. 2. Proposed a suitable numerical implementation and present comparisons against the available literature and new results for differents N-bubble clusters. PDF file


13.10.2010, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Marek Dudynski
Modern Technologies and Filtration, Warszawa
Rozwiazania zlinearyzowanych równan hydrodynamiki w obszarach ograniczonych.

Dla obszarów z brzegiem analizuje zwiazek miedzy problemem wlasnym dla równan hydrodynamiki a wlasnosciami rozwiazan problemu poczatkowego. Definiuje postac rozwiazania w postaci pólgrupy i analizuje zaleznosc rozwiazan od relacji pomiedzy warunkami brzegowymi PDF file


24.9.2010, godz. 12.00, sala S3 (III pietro)
Marek Kochańczyk
Uniwersytet Jagielloński
Spatkin - program do symulacji stochastycznej układów sprzężonych równań reakcji biochemicznych na dwuwymiarowej siatce

Zaprezentowany zostanie algorytm i program do symulacji dynamiki układu sprzężonych równań opisujących reakcji biochemiczne oraz dyfuzję zachodzące na dyskretnej siatce dwuwymiarowej. Na przykładzie prostego układu inspirowanego wczesnymi etapami sygnalizacji w limfocytach B, ograniczonego do białek zlokalizowanych w błonie komórkowej, omówione zostaną różnice między symulacją przy pomocy rozwiązywania ODE lub zastosowania klasycznego algorytmu Gillespie'ego a proponowanym podejściem.


1.9.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
mgr. Pawel Kocieniewski
IPPT PAN
The Interplay of Double Phosphorylation and Scaffolding in the MAPK Pathways

P.K. previous seminar on MAPK (PDF)


30.6.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
mgr. Anna Myłyk
IPPT PAN
Clouds of particles falling under gravity close to a vertical wall

Clouds of close particles settling under gravity in a viscous fluid for a long time keep together, occasionally leaving a particle behind. Initially spherical shape gradually flattens and forms a torus, which suddenly breaks into two or more parts. Dynamics of a cloud settling under gravity in an unbounded fluid has been analyzed in the literature experimentally and numerically, and it has been concluded that its main features, observed experimentally, can be reproduced within the point-particle model. The goal of this work is to study how the presence of close boundaries influence the process of destabilization. An experiment has been conducted which indicates that in the presence of a vertical plane wall, the destabilization length is shorter than in an unbounded fluid. Then, a point-particle model has been constructed which takes into account hydrodynamic interactions of the particles with the wall, and applied to determine evolution of a cloud of particles. Close to a wall, the cloud destabilizes faster and looses more particles behind. Other characteristic features of the cloud evolution has been also analyzed.


23.6.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
dr Krzysztof Mizerski
University of Leeds, UK
Ściśliwa magnetyczna warstwa graniczna jako prosty model Tachokliny we wnętrzu Słońca

Badany jest efekt ściśliwości w tzw. warstwach granicznych Ekmana-Hartmanna (o charakterze magnetyczno-bezwładnościowym) na płaskiej, nieskończonej płycie w obecności zewnętrznego pola magnetycznego nachylonego względem płyty pod niezerowym kątem. Celem jest określenie wpływu cisnienia magnetycznego na rozkład gęstości płynu i poprzez prawo ciągłóści na wypływ masy z warstwy granicznej, czyli tzw. pompowanie warstwy granicznej. Interesujący z punktu widzenia potencjalnych zastosowań w dynamice wnętrz gwiazdowych jest układ, kiedy pompowanie generowane poprzez wpływ ciśnienia magnetycznego na gęstość płynu (pompowanie ciśnienia magnetycznego) jest obecne jednocześnie razem z tzw. zasysaniem Ekmana (czyli wpływem masy do warstwy granicznej wywołanym efektem Coriolisa). Wówczas linie pola magnetycznego mogą zostać ''wyciągnięte'' przez przepływ z warstwy granicznej do prezepływu głównego dopiero, gdy pole magnetyczne osiągnie odpowiednio duże wartości. Taki charakter ma najprawdopodobniej dynamika linii magnetycznych we wnętrzu Słońca, w cienkiej warstwie zwanej Tachokliną u podstawy obszaru konwekcyjnego, gdzie generowana jest większość słonecznego pola magnetycznego, które opuszcza tę warstwę dopiero po narośnięciu do odpowiednio dużych wartości i dociera do powierzchni, względnie nie zmienione, tworząc tzw. plamy słoneczne. PDF file


16.6.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
dr Gustavo Abade
Department of Mechanical Engineering, University of Brasilia, Brasilia, Brazil
Short-time dynamics of concentrated suspensions

Simulation results for the so-called hydrodynamic function H(q), which fully characterizes the short-time dynamics of a hard-sphere colloidal suspension, will be presented. Suspensions of uniformly permeable particles are considered. Results for short-time transport coefficients extracted from H(q), such as sedimentation, self-diffusion and "cage" diffusion coefficients, as a function of particle permeability and volume fraction will be presented and discussed. PDF file


11.6.2010, godz. 12.30, sala S5 (V pietro)
dr hab. Slawomir Piekarski
IPPT PAN
Bialka efluksowe w chemioterapii nowotworow: o wybranych probach modelowania
9.6.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
prof. Alexander G. Ramm
Mathematics Department, Kansas State University
Invariant Manifolds for Dissipative Systems

A method is given for a study of a nonlinear evolution equation for finding "slow" invariant manifolds. This method is studied for the evolution problem u˙ = -Au + (Au, u)/(u, u) u, u(0) = u0, where A is a linear, self adjoint, possibly unbounded, operator in a Hilbert space. Global existence and uniqueness of the solution to this problem are proved. Asymptotic behavior of the solution as t -> inf is studied. Closed form solution of the above nonlinear evolution problem is found. Conditions are given on the spectrum of A and on the initial data u0 for the trajectory u(t) not to have a strong limit in H as t -> inf and not to stay in any finite-dimensional space. In this sense the motion is chaotic if these conditions are satisfied.


2.6.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
mgr. Pawel Kocieniewski
IPPT PAN
Efekty dimeryzacji w kaskadzie MAPK

The MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase) cascade is one of the most important signal transduction pathways in eukaryotic cells. The crux of the pathway constitute the successive phosphorylation steps along the Raf-MEK1/2-Erk1/2 protein axis. The MAPK cascade regulates diverse cellular processes such as proliferation and differentiation. Furthermore, the cascade is a key player in the initiation and development of cancer. Consequently, a colossal effort has been put into understanding the pathway?s architecture, regulation and interaction with other pathways. Within the last few years, the pathway has also been extensively modeled in order to better understand its dynamics and to identify the most import interactions and feedback mechanisms. However, the models developed so far ignore homodimerization and heterodimerization events between the MAPK pathways key components: A/B/C-Raf, Mek1/2, and Erk1/2. The dimerization of Raf proteins is particularly well characterized and displays definite impact on their kinase activity. Furthermore, it appears that an auxiliary protein, scaffold KSR, regulates and potentially induces the formation of those dimers. In our modeling efforts we wish to capture these events and analyze their effects on the MAPK pathway dynamics, and divine their potential physiological role. PDF file


26.5.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
dr Sławomir Potempski
Instytut Energii Atomowej POLATOM
Systemy wspomagania decyzji w sytuacjach awaryjnych po uwolnieniach niebezpiecznych substancji do środowiska

Przedstawiona zostanie metodologia oraz stosowane modele praktyczne w systemach wspomagania decyzji po uwolnieniach niebezpiecznych substancji do środowiska. W szczególności zaprezentowane będą: europejski system RODOS (Real-time On-line Decision Support System for Nuclear Emergencies) dotyczący zagrożeń radiacyjnych oraz oryginalny system SZYK (System Zarządzania Sytuacją Kryzysową w Zakładach Niebezpiecznych) opracowany dla zagrożeń chemicznych. Przedstawiona będzie również metodyka znana jako multi-model ensemble, polegająca na wykorzystaniu wyników symulacji wielu modeli zarówno w celu ich ewaluacji jak i wypracowania koherentnej prognozy rozwoju sytuacji po uwolnieniach niebezpiecznych substancji. PDF file


19.5.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
Prof. Krzysztof Kuczera
Department of Chemistry and Department of Molecular Biosciences University of Kansas
Computer simulations of peptide folding: populations, kinetics and pathways.

Formation of elementary building blocks ? alpha-helices and beta-sheets lies at the heart of protein folding. Recent experimental advances have led to design and characterization of short peptides that exhibit well-organized structure and fold on time scales of nanoseconds (10-9 s). Progress in computer power and algorithms allows us to realistically simulate the behavior of these systems. We report the results of molecular dynamics simulations, which are able to reproduce the experimental data on folded populations and time scales for several specially designed helix-forming peptides. Additionally, the simulations enable predictions of detailed folding pathways. The predicted populations and time scales are in good agreement with experimental data for most popular molecular mechanics force fields. Interestingly, the folding pathways exhibit qualitative variations for different force fields employed. Thus, accuracy of potential energy parameters, rather than conformational sampling, may be the limiting factor in current molecular simulations. PDF file14.5.2010 (piątek), godz. 12.00, sala S5 (V pietro)
mgr Michal Dyzma (IPPT PAN)
Kompleksy blonowe - nowe zagadnienia w badaniu dynamiki wapnia w komorce

W prezentacji zostanie przedstawiony opis fizycznych połączeń pomiędzy siateczką śródplazmatyczną (ER) a mitochondriami (ang. mitochondria-associated ER membrane „MAM”) oraz błona komórkową i ER (ang. “plasmalemma-associated ER membrane „PAM”). Specyficzne układy błon ER-mitochondria oraz ER-plazmalemma zostały odkryte niedawno i zdaniem wielu autorów stanowią kluczowy czynnik, kształtujący szereg procesów fizjologicznych w komórce, takich jak bez-pęcherzykowy transport lipidów, apoptoza, czy modulacja sygnału wapniowego. Przedstawiona zostanie struktura i funkcjonowanie wymienionych kompleksów, a w szczególności możliwość kontroli i kształtowania sygnalizacji wapniowej wewnątrz komórki przez MAM-y i PAMy. PDF file


21.4.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
mgr. Gabriela Mochol
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Zmienność i modele stochastyczne odpowiedzi wzrokowych neuronow wzgórka czworaczego górnego kota.

W trakcie seminarium zaprezentuję wyniki analiz zmienności odpowiedzi na bodźce wzrokowe neuronów wzgórka czworaczego górnego kota. Zależności zaobserwowane dla tych danych zostaną porównane z danymi odniesienia wygenerowanymi przy użyciu modeli procesów punktowych. Główne wejścia do powierzchniowych, wzrokowych, warstw wzgórków czworaczych górnych kota stanowią dwa odmienne typy komórek zwojowych siatkówki, Y i W. Ponieważ zmienność odpowiedzi komórki ma istotne znaczenie dla tego, jakie schematy kodowania informacji wzrokowej może ona używać, zbadaliśmy zmienność odpowiedzi komórek wzgórka górnego. Żeby sprawdzić które cechy odpowiedzi wpływają na obserwowaną zmienność, porównaliśmy dane doświadczalne z danymi odniesienia pochodzącymi z dwóch modeli: niejednorodnego procesu Poissona (IP) oraz niejednorodnego procesu Markowa dla interwałów (IMI). Dla danych doświadczalnych, przy wzroście częstości generacji iglic podczas stymulacji wolno poruszającym się bodźcem (kiedy informacja wzrokowa z siatkówki dociera kanałem W) obserwowaliśmy wzrost zmienności odpowiedzi. Z kolei w trakcie reakcji na szybki ruch bodźca (kiedy informacja wzrokowa z siatkówki dociera kanałem Y) widoczny był wzrost precyzji odpowiedzi. Żaden z modeli nie oddawał w pełni tego typu zależności, jednak w przypadku odpowiedzi na wysokie prędkości model IMI dobrze opisuje aktywność komórki. Nasze wyniki pokazują, że znajomość częstości iglic nie wystarcza do pełnego opisu danych, ale uwzględniając dodatkowo statystykę interwałów między iglicami możemy wyjaśnić wyniki rejestracji dla komórek otrzymujących wejście głównie kanałem Y. PDF file


24.3.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
mgr Andrzej Chmielowiec
IPPT PAN
Generowanie parametrów dla algorytmów klucza publicznego. Aspekty bezpieczenstwa i wydajnosci

Systemy klucza publicznego (RSA, ECDSA, ECDH) stanowią jeden z podstawowych elementów zapewniających bezpieczeństwo protokołów kryptograficznych stosowanych do transmisji danych w sieciach teleinformatycznych. Referat poświecony będzie analizie wydajności algorytmów służących do generowania bezpiecznych parametrów tych systemów. Jest to problem trudny, gdyż patrząc pod kątem celów, które stoją przed projektantem systemów kryptograficznych, chodzi o osiągniecie kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem a efektywnością implementacji. Pierwsza część referatu poświecona będzie bardzo ważnemu z punktu widzenia bezpieczeństwa problemowi istnienia punktów stałych algorytmu RSA. Druga część koncentrować się będzie na zastosowaniu Szybkiej Transformaty Fouriera i Twierdzenia Chińskiego o Resztach do efektywnego generowania parametrów dla algorytmów ECDSA i ECDH. Przedstawione zostaną wyniki pozwalające na zwiększenie wydajności procesu generowania poprzez urównoleglenie obliczeń. Zastosowane metody są na tyle ogólne, że mogą być wykorzystane do przyśpieszenia dowolnych obliczeń w pierścieniach wielomianów i szeregów potęgowych o współczynnikach całkowitych. PDF file


17.3.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
Miron Kursa
ICM UW
Cascade of vortex loops initiated by a single reconnection of quantum vortices

In this study we demonstrate that a single reconnection of two quantum vortex lines can lead to creation of a cascade of vortex rings. Our analysis, motivated by the analytical solution obtained in the localized induction approximation, is based on high resolution Biot-Savart and Gross-Pitaevskii simulations of the vortex line motion. The Gross-Pitaevskii simulations showed that the first rings of the cascade are on atomic scale, i.e. have diameters few orders of magnitude smaller than the characteristic line separation of the tangle. So created small vortex rings may penetrate the tangle and annihilate on the boundaries or collapse due to the sound emission. This provides an efficient mechanism of the vortex tangle evaporation or decay in the limit of zero temperature when other dissipation mechanisms become inefficient.


10.3.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
dr hab. Jacek Gapinski
Zaklad Biofizyki Molekularnej, Wydzial Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Spektroskopia korelacji fluorescencji w badaniach fizycznych, biochemicznych i medycznych

Spektroskopia korelacji fluorescencji oparta jest na pomiarze ruchliwości fluoroforów pobudzanych do świecenia przez wiązkę lasera skupioną obiektywem mikroskopu konfokalnego. W zastosowaniach fizycznych doskonale nadaje się do pomiaru współczynnika dyfuzji własnej obiektów o różnych kształtach w dowolnym środowisku (kulka w kulkach, kulka w pałeczkach, kulka w sieci, pałeczka w kulkach itp.). W zastosowaniach biochemicznych i medycznych pozwala szybko i z wykorzystaniem mikroskopijnych ilości próbek stwierdzić fakt wiązania się dwu (lub więcej) cząsteczek. Może to być podstawa do konstruowania testów laboratoryjnych (diagnostyka) lub szukania nowych leków (farmacja). PDF file


17.2.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
dr inz. Elzbieta Fornalik-Wajs
Wydzial Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Konwekcja magnetyczna cieczy paramagnetycznej w naczyniu zamknietym

Magnesy nadprzewodzące, generujące silne pole magnetyczne, stały się w ostatnich latach bardzo ciekawym narzędziem badawczym. Dzięki nim poszerza się obszar poznawczy z wielu dziedzin nauki: fizyki, chemii, medycyny, itp. Pojawiają się również w zastosowaniach inżynierskich. Silne pole magnetyczne może być źródłem dodatkowej siły działającej na układ. Przedstawione zostanie zagadnienie wpływu silnego pola magnetycznego na wymianę ciepła, wywołaną ruchem cieczy paramagnetycznej, w różnych układach geometrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między siłą grawitacyjną, a siłą magnetyczną. Zaprezentowane zostaną wyniki badań eksperymentalnych, modelowania numerycznego oraz analizy wymiarowej. PDF file


3.2.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
mgr Michal M. Dyzma
IPPT PAN
Rola wapnia w fizjologii komórki

Sygnal wapniowy jest kluczowy dla prawidlowego przebiegu szeregu procesów fizjologicznych. Jest szeroko wykorzystywany przez komórke jako pierwotny i wtórny przekaznik informacji. W toku ewolucji powstalo wiele mechanizmów, których zadaniem jest wlasciwe ukierunkowanie i interpretacja sygnalu Ca2+. Wapo zewnatrzkomórkowy poprzez oddzialywanie z blonowymi receptorami pelni roli pierwotnego przekaznika informacji rozpoczynajacego jednoczesnie kaskada sygnalizacyjna, która w zaleznosci od stanu komórki moze wywolac calkowicie odmienne efekty: od inicjacji transkrypcji, po apoptoze. Wapno bierze równiez udzial w regulacji transkrypcji wielu bialek zaangazowanych w utrzymanie homeostazy wapniowej, co stanowi charakterystyczny model autoregulacji sygnalizacji wapniowej. PDF file


27.1.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
dr Piotr Szopa
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
O pewnych wlasnosciach rozwiazan równan plynu mikropolarnego

Zostanie przedstawiony model plynu mikropolarnego, opis jego przeplywu za pomoca skonczonej liczby parametrów i porównanie z przeplywem opisanym równaniami Naviera-Stokesa. PDF file


20.1.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
dr hab. inż. A. Bogusławski, prof. P.Cz. &  dr A. Tyliszczak
Politechnika Częstochowska, Instytut Maszyn Cieplnych
LES in transitional flows and combustion

1.Krótkie wprowadzenie do metody LES 2.Eksperyment - swobodna struga kołowa - izotermiczna i podgrzana zjawisko niestabliności absolutnej 3.Próby modelowania strugi kołowej przy pomocy metody LES - istotność gęstości siatki 4.Modele podsiatkowe - wpływ na wyniki obliczeń na przykładzie przepływu pomiędzy wirującymi tarczami 5.LES w modelowaniu spalania - flamelet, Conditional Moment Closure, model stochastyczny 6.Przykłady zastosowań w modelowaniu zapłonu w prostej geometrii oraz komorze spalania silnika lotniczego 7.Podsumowanie


6.1.2010, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
doc. dr hab. inz. Jacek Pozorski
IMP PAN, Gdansk
Modelling turbulent dispersed flows: Large-Eddy Simulation and sub-filter effects

Metoda duzych wirow (ang. LES - Large Eddy Simulation) jest coraz czesciej stosowana do modelowania turbulencji, w tym przeplywow dwufazowych z faza dyspersyjna (czastki/krople). Otwartym problemem pozostaje wplyw drobnych struktur wirowych (nierozwiazywanych w LES) na ruch czastek, oraz mozliwosci modelowania efektow podsiatkowych. Na tle tych ogolnych zagadnien, przedstawione zostana wyniki uzyskane dla turbulencji izotropowej oraz przeplywu w kanale z zastosowaniem modelu stochastycznego typu dyfuzyjnego, a takze inne domkniecia. PDF file22.12.2009, godz. 14:10, ZMiFP
Wszystkiego Najlepszego!
Get together z plynami w ZMiFP .... and some photos !
CLICK


18.12.2009, godz. 10.00, sala S5 (V pietro)
Christian Gomez Sanchez
Mechanical and Industrial Manufacturing Department University of Mondragon, Arrasate-Mondragon SPAIN
"Development of biodegradable PLA/POSS nanocomposites to be used in regenerative medicine as cartilage repair scaffolds"
- short report on work performed during my 3 months ERAZMUS visit at IPPT PAN PDF file
16.12.2009, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
dr hab. inz. Jacek Szumbarski
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Niestateczność hydrodynamiczna przepływu w szczelinie w poprzecznie pofalowanymi ścianami

Przedmiotem rozważań jest zjawisko utraty stateczności laminarnego przepływu cieczy lepkiej w szczelinie o skończonej szerokości i poprzecznie pofalowanych ścianach. Wykazano, że obecność ścian bocznych nie ma - przy dostatecznie dużej szerokości szczeliny - nie eliminuje zjawiska destabilizacji przy niskich liczbach Reynoldsa, wykrytego przez autora we wcześniejszych badaniach nad przypadkiem szczeliny (kanalu) o nieskończonej szerokości i periodycznej geometrii. PDF file


9.12.2009, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr. inz. Tomasz Szymborski
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Dynamiczna kontrola separacji ladunków elektrostatycznych w ukladach miekkiej materii

Swobodnie zawieszona błonka ciekłokrystaliczna, poddana działaniu oscylującego pola elektrycznego wykazuje bardzo ciekawe niestabilności elektrohydrodynamiczne. Udało nam się pokazać eksperymentalnie, że dla danej amplitudy pola elektrycznego istnieje częstość graniczna, powyżej której menisk ciekłokrystaliczny jest stabilny, a poniżej której następuje makroskopowa separacja ładunku elektrycznego, która prowadzi do makroskopowych drgań menisku, synchronicznych z oscylującym polem elektrycznym. Zależność częstości granicznej od przyłożonej różnicy potencjałów wskazuje na to iż warunkiem uzyskania separacji ładunku jest ruch elektroforetyczny jonów na odległości równe lub większe długości Debye'a. Podobny efekt dynamicznej separacji ładunku elektrostatycznego zaobserwowaliśmy również w procesie elektrokoalescencji kropelek roztworów wodnych w mikrokanałach, oraz wykorzystaliśmy do nawet tysiąckrotnego przyspieszania procesu separacji faz w układach polimer-ciekły kryształ. PDF file


2.12.2009, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
Prof. Marek Cieplak
Instytut Fizyki PAN, Zespól Fizyki Biologicznej
Mechaniczne własności białek i kapsydów wirusowych

Omowione zostana dwa zastosowania modeli gruboziarnistych bialek: przeglad wlasciwosci mechanicznych 17 134 bialek i modelowanie nanoindentacji otoczek wirusow CCMV i CCMP. Wlasciwosci mechaniczne badane sa poprzez rozciaganie bialka i badanie skali oporu na rozciaganie. Okazalo sie, ze najwiekszy opor pojawia sie w pewnych bialkach z wezlami cysteinowymi. PDF file


25.11.2009, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
Prof. Antoine Sellier
LadHyX, Ecole Polytechnique, Paris, France
Slow viscous migration of solid particles in a conducting liquid under electric and magnetic fields

The migration of a collection of solid particles immersed in a conducting liquid and subject to ambient electric and magnetic fields is considered. A special attention will be paid to spherical particles with two cases:
1. The case of distant spheres for which the problem is asymptotically solved.
2. The case of close and strongly interacting spheres for which a boundary-integral approach will be both advoted and numerically worked out. Numerical results for a few illustrating clusters made of spheres will aslo be presented and discussed. PDF file


18.11.2009, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
mgr inz. Janusz Bytnar
Politechnika Rzeszowska
Wybrane zagadnienia weryfikacji i walidacji symulacji komputerowych procesow rzeczywistych metoda dynamiki molekularnej

Okreslone mechanizmy ewolucji czasowej ukladu molekularnego maja znaczacy wplyw na jakosc i dokladnosc wyników symulacji takich ukladów. W przypadku wielu klasycznych metod obliczeniowych weryfikacja i walidacja sa procesami których metodologia zostala dobrze zbadana i jest szeroko omówiona w literaturze. W przypadku symulacji komputerowych metoda dynamiki molekularnej metody weryfikacji i walidacji nie zostaly dotad opracowane choc problematyka ta, ze wzgledu na rozwój nanotechnologii jest niezwykle istotna. Opracowanie procedur weryfikacji i walidacji dla metody dynamiki molekularnej umozliwia prawidlowe projektowanie ukladów molekularnych i ich ocena efektywnosci. Przedstawione zostana wyniki dotyczace powyzszej problematyki. PDF file


26.10.2009 (Monday!), godz. 10:00, Auditorium I floor, Joint Seminar
Prof. Hassan Aref
Virginia Tech & Niels Bohr Visiting Professor, Center for Fluid Dynamics
Technical University of Denmark
Stability of relative equilibria of three vortices

Three point vortices on the unbounded plane have relative equilibria wherein the vortices either form an equilateral triangle or are collinear. While the stability analysis of the equilateral triangle configurations is straightforward, that of the collinear relative equilibria is considerably more involved. The only comprehensive analysis available in the literature, by Tavantzis & Ting [Phys. Fluids 31, 1392 (1988)], is not easy to follow nor is it very physically intuitive. The symmetry between the three vortices is lost in this analysis. I will provide a different analysis based on explicit formulae for the three eigenvalues determining the stability, including a new formula for the angular velocity of rotation of a collinear relative equilibrium. A graphical representation of the space of vortex circulations is introduced, and the resultants between various polynomials that enter the problem are used. This approach adds considerable transparency to the solution of the stability problem and provides more physical understanding. The main results are summarized in a diagram that gives both the stability or instability of the various collinear relative equilibria and their sense of rotation. The lecture follows seminar on Trends in Numerical Fluid Mechanics


21.10.2009, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Marta Sochacka-Pietal
Samodzielny Zaklad Biologii Mikroorganizmów, Wydzial Rolnictwa i Biologii, SGGW
Elementy transpozycyjne jako jeden z najbardziej rekombinogennych czynników genomów bakteryjnych

1. Modularna struktura bakteryjnych elementów transpozycyjnych (TE). 2. Wplyw TE na rearanzacje genomów bakteryjnych oraz ich rola w zwiekszaniu zdolnosci adaptacyjnych i ewolucyjnych bakterii. 3. Udzial TE w horyzontalnym transferze genów. 4. Metody identyfikacji TE in vivo i in silico. PDF file


14.10.2009, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr Anna Blim
Pracownia Polimerow, IPPT PAN
Wyznaczenie charakterystyk statystycznych modelu DLL (Dynamic Lattice Liquid) w stopach polimerowych

Model DLL bazuje na lokalnych kooperatywnych ruchach skladajacych sie z przeniesien pewnej liczby elementow kinetycznych po zamknietej petli tak, ze kazdy element zastepuje jeden z jego sasiadów, oraz ze spelniony jest warunek ciaglosci polegajacy na tym, ze suma przeniesien elementow bioracych udzial w przestawieniu jest zerowa. Scharakteryzowano warunki symulacji umozliwiajace zastosowanie modelu do badan konformacyjnych. PDF file


7.10.2009, godz. 12:30, sala S3 (III pietro)
dr inz. Henryk Szewczyk
Politechnika Wroclawska, Wydzial Mechaniczno-Energetyczny
Laminarny, przejsciowy i turbulentny przeplyw cieczy przez gladkie kapilary

Autor doświadczalnie wykazał, wbrew twierdzeniom wielu autorów i w zgodzie z innymi autorami, że - w mikroprzepływach przez gładkie kapilary - obowiązuje prawo Hagena-Poiseuille.a i formuła Blasiusa (znane z makroskali). Przejście laminarno-turbulentne, dotąd lokowane w bardzo szerokich granicach, następuje w przedziale [2100, 2800]Re, ale zaokrąglenie wlotów do mikrorurek paradoksalnie mocno je opóźnia. Właściwie zorganizowany proces pomiarowy pozwolił autorowi podzielić straty energetyczne na sumę prostą start liniowych i miejscowych oraz wyznaczyć łączny współczynnik oporów miejscowych mikrorurek, gdyż dane literaturowe są nieodpowiednie do przepływów mikroskalowych. Współczynnik strat wylotowych (równy współczynnikowi Coriolisa) autor obliczył, podobnie jak inne ważne współczynniki korekcyjne, na podstawie badań współczesnych autorów (w przedziale [2800, 36x10^6]Re) i podał jawne formuły ich zależności od liczby Reynoldsa (Re) wykazując wyraźne różnice w odniesieniu do dotąd stosowanych wartości opartych na badaniach Nikuradsego sprzed 75 lat. Praca rozstrzyga zatem problemy ważne dla badaczy, użytkowników i projektantów mikrosystemów, które znalazły liczne zastosowania w wielu dziedzinach nauki i techniki stosujących nowoczesne technologie. PDF file


23.09.2008, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
mgr inz. Slawomir Blonski
ZMiFP, IPPT PAN
Analiza przeplywu turbulentnego w mikrokanale

Obrona pracy doktorskiej obejmujacej badania eksperymentalne i numeryczne efektu tlumienia turbulencji dla przeplywu w krotkim mikrokanale oraz procesu destabilizacji przeplywu w kanale o pofalownych sciankach. Prace mozna pobrac tutaj: PDF file


16.09.2008, godz. 12.30, sala S3 (III pietro)
dr Pavel Dorozhkin, dr Dmitry Kozodaev
NT-MDT Co
Integrated AFM / SNOM / Confocal / Raman & Fluorescence system for novel nanostructures

We will present various applications for novel nanostructures obtained by NT-MDT combined AFM / SNOM / Confocal Raman & Fluorescence system. AFM and confocal Raman/Fluorescence maps are acquired simultaneously from the same part of the sample in Upright and Inverted optical schemes. Physical characterization and modification capabilities of AFM merge with chemical sensitivity of confocal Raman microscope and general capabilities of optical microscopy to provide complete information about sample investigated. We demonstrate results on various promising nanomaterials: graphene flakes, carbon nanotubes, semiconductor nanowires, biological structures etc. PDF file


17.7.2009, godz. 13:00
Fredrik Edin
Uppsala University, Sweden
Electrospining

Report on research trainning at IPPT See PDF file


24.06.2009, godz.12.30, sala S3 (3 pietro, Pawinskiego 5b)
mgr inz. Diana Lamparska
IPPT PAN
Optymalizacja procesu elektroprzędzenia nanowłókien polimerowych

Tematem seminarium bedzie optymalizacja parametrów procesu electrospinningu włókien polimerowych. Badano wpływ systemu odbierania włókien oraz charakteru targetu na strukture włókien otrzymywanych w procesie electrospinningu. Wykorzystujac targety róznego rodzaju, badano ich wpływ na równomiernosc pokrywania powierzchni targetu włóknami. W celu uzyskania lepszej kontroli strugi polimeru optymalizowano równiez geometrie układu elektrod. Zaprezentowane zostana takze wyniki eksperymentów, w których wykorzystano roztwory polimeru z dodatkiem elektrolitów, majacych wplyw na wielkosc kata rozwarcia stozka Taylora, a co za tym idzie, takze na powierzchnie pokrycia targetu włóknami. Elektroprzedzenie włókien bezposrednio na powierzchnie wody dało mozliwosc otrzymywania regularnych, boniastych struktur, które zostana przebadane pod kłtem zastosowania w charakterze membran. See PDF file


17.06.2009, godz.12.30, sala S3 (3 pietro, Pawinskiego 5b)
dr Aleksandra Nowicka
Instytut Fizyki PAN, Zespól Fizyki Biologicznej
Byc Malym czy nie byc Malym, oto jest pytanie. Wielki-Maly nicien Caenorhabditis elegans

See PDF file


3.06.2009, godz.12.30, sala S3 (3 pietro, Pawinskiego 5b)
mgr inz. Krzysztof Puszynski
Politechnika Śląska, Institut Automatyki
Model łączny ścieżek sygnałowych NF-κB i p53

Czynniki transkrypcyjne NF-κB i p53 znane są ze swego współdziałania i rywalizacji przy regulacji wielu szlaków sygnałowych związanych między innymi z cyklem komórkowym, obroną immunologiczną czy apoptozą. W literaturze można znaleźć opisy sprzężeń istniejących pomiędzy oboma czynnikami transkrypcyjnymi. Wykorzystując dwa z nich zbudowano model łączny ścieżek sygnałowych NF-κB i p53, który tłumaczy pro- i anty-apoptotyczne zachowanie się NF-κB zastosowanym protokołem podawania wymuszeń. Wzbudzenie ścieżki NF-κB za pomocą TNFα przed rozpoczęciem napromieniowywania wzbudzającego ścieżkę p53 zmniejsza frakcję komórek apoptotycznych podczas gdy podanie TNFα po napromieniowaniu ją zwiększa. PDF file


30.04.2009, IPPT PAN moves to the new building.
We continue our seminars soon at the new address:
Pawinskiego 5B

15.04.2009, godz. 12:30, sala 100
dr Justyna Czerwinska
IPPT PAN
Micro and nanoflows in complex systems

The talk will consider several issues related to modeling complex microsystems such different types of muliphase solution and solid fluid interaction at the nanoscale. Two phase flows, which cosits of liquid-gas or liquid solid particles at micro and nanoscale behaves different than at macroscale.


8.04.2009, godz.12.30, Sala 100
mgr inz. Dorota Kolbuk
IPPT PAN
Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości nanowłókien polimerowych stosowanych jako rusztowania do hodowli komórek

Elektroprzędzenie jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod formowania nanowłokien polimerowych. Celem badań włókien z policaprolactonu jest określenie zależności pomiędzy parametrami procesu elektroprzędzenia, struktura molekularną (stopień orientacji molekularnej oraz krystaliczność) a funkcjonalnością jako rusztowań do hodowli komórkowej in vitro. PDF file


1.04.2009, godz.12.30, Sala 100
Prof. Zbigniew Peradzynski, dr hab. Bogdan Kazmierczak
IPPT PAN
Efekty mechanochemiczne w tkankach i komórkach

Omówiony zostanie model matematyczny opisujacy sprzężenia pomiędzy dyfuzją wapnia a efektami mechanicznymi (naprężenia i odkształcenia). Model ten (w najprostszej postaci można go znaleźć w książce Murray´a „Mathematical Biology”) bazuje na sprzężonych równaniach parabolicznych typu reakcji dyfuzji i równaniach równowagi dla ośrodka lepko-sprężystego. W szczególności omówimy fenomena tzw. fal wapniowych. PDF file


20.03.2009 (piatek), godz. 11, Sala 110
Interdyscyplinarne Seminarium Biomedyczne
dr med. Marek Rękas
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa
Mechano-akustyczna metoda usuwania zacmy - fakoemulsyfikacja.

Fakoemulsyfikacja jest metodą usunięcia zmętniałej soczewki własnej pacjenta w celu wszczepienia soczewki sztucznej. W ten sposób przywraca się przezierność ośrodków optycznych i stwarza warunki odbierania bodźców przez siatkówkę i nerw wzrokowy w przypadku zaćmy. Aparaty skonstruowane do przeprowadzenia tego typu zabiegu łączą w sobie trzy funkcje: Irygacji biernej komory przedniej oka, której wielkość wynika z wysokości zawieszonej nad poziomem głowy pacjenta butelki, Aspiracji płynu z komory przedniej oka zależnej od pompy (perystaltycznej bądź Venturiego) współpracującej z aparatem, Emulsyfikacji ultradźwiękowej mas jądra soczewki w czasie zabiegu. Techniki operacyjne stosowane do usunięcia zaćmy różnią się w zależności od doświadczenia lekarza operującego, a głównym ich celem jest zrównoważenie stosowanych w czasie zabiegu energii: przepływu płynu, ultradźwięków oraz energii mechanicznej tak by jatrogenne uszkodzenie oka było jak najmniejsze. Wykładnikami jakości chirurgii jest głównie dysfunkcja lub zmniejszenie gęstości komórek śródbłonka rogówki. Energia mechaniczna, której źródłem są manipulacje w komorze przedniej przy pomocy narzędzi zużytkowywana jest na łamanie jądra soczewki i ma niewielki negatywny wpływ na komórki śródbłonka. Sposób wykorzystania energii mechanicznej jest charakterystyczny i różny dla różnych technik chirurgicznych. Natomiast energia ultradźwiękowa, jak i energia przepływu płynów posiadają udokumentowany negatywny wpływ na struktury gałki ocznej. Celem seminarium jest przeanalizowanie zjawisk fizycznych wynikających z zastosowania energii przepływu płynów oraz różnych metod dostarczania ultradźwięków w aspekcie ich jatrogennego wpływu na struktury oka w przypadku zastosowania różnych technik chirurgicznych.
Fakoemulsyfikacja - zobacz film (mpg)   PDF file


11.03.2009, godz. 12.30, Sala 100
mgr. Mikolaj Karpinski
IPPT PAN
Rozwiazania chaotyczne równan rózniczkowych czastkowych

Chaos jest zazwyczaj wiązany ze zjawiskami nieliniowymi. Gdy jednak będziemy rozpatrywać przestrzenie nieskonczenie wymiarowe, może się on pojawić również w liniowych układach dynamicznych. W ramach seminarium przedstawię przykłady dwóch liniowych równań różniczkowych cząstkowych, których półgrupy rozwiązań są chaotyczne (w sensie Devaney) oraz sposoby na pokazanie ich chaotyczności. PDF file


11.02.2009, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Ludmila Skubiszak
IBiIB PAN
Zywa komórka jako naturalny nanosilnik

W referacie przedstawię krytyczny przegląd literatury dotyczącej obecnych koncepcji mechanizmu generacji siły w komórkach żywych i nową, oryginalną koncepcję opartą na własnych wynikach uzyskanych dla mięśni. Wiecej...


4.02.2009, godz. 12.30, Sala 100
mgr Katarzyna Poleszak
The International Institute of Molecular and Cell Biology
Bioinformaticians + Experimentalist = Successful Protein Analysis

The Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering combines theoretical and experimental analysis of proteins, in particular enzymes that act on DNA or RNA (restriction enzymes, methyltransferases, DNA repair enzymes). We develop and use computer programs for modeling of protein three-dimensional structures based on experimental data. We are involved in predicting structures and functions for uncharacterized open reading frames. We also use theoretical predictions to guide protein engineering, using rational and random approaches. Our goal is to design proteins with new properties, in particular enzymes with new useful functions, which have not been observed in the nature. More details in PDF file


28.01.2009, godz. 12.30, Sala 100
dr Krzsztof Sadlej
IPPT PAN
Streaming current and streaming potential for particle covered surfaces: virial expansion and simulations. Part 2

The second part was dedicated to a thorough discussion of recently obtained theoretical and numerical results concering the streaming current and streaming potential od particle-covered surfaces. More details ... in PDF file


21.01.2009, godz.12.30, Sala 100
dr Krzsztof Sadlej
IPPT PAN
Streaming current and streaming potential for particle covered surfaces: virial expansion and simulations. Part 1.

The seminar will be presented in two parts. The first will be a general intoduction to the notion of the streaming current and streaming potential. Well known facts and experimental as we as theoretical results will be presented. The second part will be dedicated to a thorough discussion of recently obtained theoretical and numerical results concering the streaming current and streaming potential od particle-covered surfaces. PDF file


14.1.2009, godz.12.30, Sala 108
mgr inz Diana Lamparska
IPPT PAN
Zastosowanie spektroskopii NMR do identyfikacji metabolitów leku NTBC przeciw tyrozynemii typu I. Synteza zwiazków modelowych.

NTBC (nitisinon) jest skutecznym srodkiem uzywanym w leczeniu tyrozynemii typu I - genetycznej choroby dziedzicznej, zwiazanej z zaburzeniami w szlaku katabolicznym tyrozyny w organizmie ludzkim. Zaburzenia te zwiazane sa z dysfunkcji FAH, enzymu dzialajacego na ostatnim etapie szlaku katabolicznego tyrozyny i prowadzi do gromadzenia sie toksycznych produktów uszkadzajacych nerki i watrobe. Niezbadany jest jednak problem biologicznej transformacji NTBC w organizmach zywych. Zrodzil sie pomysl podjecia badan, majacych na celu ustalenie jakim przemianom chemicznym ulega ten lek w organizmie ludzkim. Jako narzedzie badawcze wybrano spektroskopie NMR a material do badan postanowiono wydzielic z moczu dzieci chorych na tyrozynemie typu I, leczonych za pomoca NTBC. Porównano, przy pomocy metod spektroskopowych zsyntetyzowane zwiazki modelowe ze zwiazkami obserwowanymi w moczu aby potwierdzic lub wykluczyc ich tozsamosc.


7.1.2009, godz.12.30, Sala 100
mgr inz. Slawomir Blonski
IPPT PAN
Turbulencja w mikrokanale?

Podczas seminarium przedstawiony zostanie, w oparciu najnowszą literaturę, aktualny stan wiedzy na temat turbulencji w układach mikroprzepływowych oraz omówione będą metody analizy eksperymentalnej takich przepływów. Korzystając ze źródeł literaturowych oraz wyników własnych badań eksperymentalnych i numerycznych, podjęta zostanie próba odpowiedzi na ciągle szeroko dyskutowane pytanie, czy przejście laminarno-turbulentne w mikrokanale zachodzi przy podobnych wielkościach liczby Reynoldsa jak w skali makro, czy też granica tego przejścia przesunięta jest w kierunku wyższych lub też niższych liczb Reynoldsa. PDF file


19.12.2008, godz.14.30, ZMiFP
Wszystkiego Najlepszego!
Get together z plynami w ZMiFP ! ... images
CLICK

17.12.2008, seminarium przesuniete na 14.01.2009!
mgr inz Diana Lamparska
IPPT PAN
Zastosowanie spektroskopii NMR ....
10.12.2008, seminarium przesuniete na 7.01.2009!
mgr inz. Slawomir Blonski
IPPT PAN
Turbulencja w mikrokanale?
3.12.2008, godz.12.30, Sala 100
dr Ryszard Herczynski
IPPT PAN
Efekt Fåhraeus'a

W roku 1929 Robin Fåhraeus zauważył, że hematokryt (gęstość objętościowa krwinek w krwi) w wąskich kapilarach (R<250μm) jest mniejsza, niż w zbiorniku, z którego krew wypływa. Trafnie też wyciągnął wniosek, – który później sprawdził eksperymentalnie z Torstenem Lindquistem – że względna (w stosunku do plazmy lub wody) lepkość krwi w kapilarach jest mniejsza niż w zbiorniku. Celem pracy jest powiązanie tych dwóch eksperymentów, traktując przepływ krwi, jako przepływ zawiesiny o zmiennej gęstości. PDF file


26.11.2008, godz.12.30, Sala 100
dr Joanna Trylska
Biomolecular Machines Laboratory, ICM, UW
Modelowanie molekularne rybosomu

Na seminarium opowiem o modelowaniu asocjacji antybiotyków aminoglikozydowych z rybosomem metodami dynamiki molekularnej i brownowskiej. Antybiotyki te zaburzają prawidłową syntezę białek w rybosomach bakteryjnych. Próbujemy wyznaczyć ich szlaki asocjacji i energię wiązania z rybosomowym RNA, aby móc zaproponować lepiej działające pochodne. PDF file


19.11.2008, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Ludmila Skubiszak
IBiIB PAN
Wirtualna komórka miesni - struktura i mechanizm skurczu

Własne wyniki dotyczące struktur molekularnych generujących siłę w komórkach mięśni. Za pomocą oryginalnego programu komputerowego zrekonstruowano po raz pierwszy 3D strukturę komórki mięśni. Na podstawie tej struktury zaproponowano nowy mechanizm skurczu mięśni. Wiarygodność koncepcji sprawdzana jest za pomocą oryginalnych programów umożliwiających porównywanie obliczonego rozkładu masy z realnym, obserwowanym za pomocą mikroskopii elektronowej, a obliczonego widma Fouriera z realnym widmem dyfrakcyjnym. Propozycja współpracy w celu opracowania opisu matematycznego nowej koncepcji. Wiecej...


12.11.2008, godz. 12.30, sala 100
mgr Piotr Korczyk
ZMiFP, IPPT PAN
Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem - model laboratoryjny

Obrona pracy doktorskiej obejmujacej badania eksperymentalne pol predkosci w labolatoryjnym modelu chmury i analize wplywu procesow parowania na charakterystyki turbulencji. Prace mozna pobrac tutaj: PDF file


8.10.2008, godz. 12.30, Sala 100
Prof. Francois Lusseyran
LIMSI-CNRS, Orsay
Non-linear dynamical analysis of experimental frequency intermittency in an open cavity flow.

Open flows over a cavity present, even at medium Reynolds number, sustained oscillations resulting from a complex feedback process. Previous works have reveals a mode-switching phenomenon which remains to characterize from a dynamical point of view. In the configuration here investigated, the intermittency between the two dominant modes is characterized using a symbolic dynamics based approach. The first step of the procedure is to reconstruct the phase space from the time series measured by the Laser Doppler Velocimetry (LDV) technique, using the principal components embedment method. We show that the quite high dimensionality of the embedding space (d<10), can be overcome, doing a Poincar? section of the 2D projection of the phase portrait. The key step consists of a symbolic classification (0 for the first mode, 1 for the second mode, as example) of the Poincar? intersection with the orbits using a partition in two sectors of an angular first-return map. This classification allows, without any arbitrary thresholding (as spectral based modes separation method needs), a precise quantification of all oscillating events. See PDF file


5.08.2008, g.12:30, sala 100
dr Marta Krasowska
University of South Australia, Adelaide
Bubble-particle interaction within wetting film - effect of surface charge, particle hydrophobicity and approach/retract velocity

Interaction forces between solid particles and air bubbles are of significant importance both for academic studies and practical application. For example in the flotation process one of the elementary stages is a formation of an aggregate between the particle and an air bubble. This aggregate formation is governed by hydrodynamic, capillary and surface forces. In our studies we have mainly focused on the surface forces. A colloid probe AFM technique has been used to measure the interaction forces between an air bubble and a spherical, smooth TiO2 particle. The forces of interactions between the air bubble and the particle have been studied as a function of: (i) simple (1:1) electrolyte concentration and (ii) pH of the solution in order to determine the electrostatic component of the force and also (iii) particle hydrophobicity and (iv) approach/retract velocity. It is worth noted that any change in pH of the solution influences the surface charge. Therefore, depending upon whether or not the solution pH was above or below the point of zero charge of the solid particle, and noting that bubbles bear a negative charge from very low pH values, the interaction between the same and oppositely charged surfaces could be investigated. In the case where the bubble and particle bear the same charge, rupture of the wetting film and the attachment of the particle to the air bubble did not take place and the electrostatic repulsive force depended strongly on electrolyte concentration. For oppositely charged bodies the wetting film ruptured forming a stable thin ?-film and weak adhesion between the particle and an air bubble was observed (which corresponded to contactless flotation). Attractive force followed by the wetting film rupture was also observed for the case when titania particle was hydrophobised. See PDF file


16.07.2008, g.12:30, sala 100
Prof. Francois Feuillebois
Laboratoire de Physique et Mecanique des Milieux Heterogenes
PMMH ESPCI Paris
Dilute suspensions near walls

A comprehensive set of results for hydrodynamic interactions between a spherical particle and a wall were obtained using the bispherical coordinates technique in creeping flow. Some results for second order expansion in low Reynolds number are also presented. Various problems involving dilute suspensions near walls are discussed on this basis. See PDF file


18.06.2008, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Maria Ekiel-Jezewska
IPPT PAN, Warszawa
O ruchach periodycznych mikroobiektow w plynach

Omowione zostana przykladowe ruchy periodyczne mikroczastek w plynach i ich znaczenie dla dynamiki przy ogolnych warunkach poczatkowych.


11.6.2008, godz. 12.30, sala 100
mgr Tomasz Gubiec
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
Stokesian dynamics of close particles

Stokesian dynamics simulations of close particles are analyzed, taking into account lubrication forces and many-body hydrodynamic interactions between spheres. A periodic trajectory of three spherical particles maintaining a permanent proximity to each other is used as a benchmark to study the accuracy, stability and efficiency of various numerical integration schemes.


4.6.2008, godz. 12.30, sala 100
dr inz. Tomasz Kowalczyk
IPPT PAN
Electrospinning of nanofibers. Optimalization of the process and the biomedical applications

The outline of the electrospinning of nanofibers and optimalization of the process will be presented. Current research on the optimalization of the process and applicability as biomedical sensors of submicrone resolution. Chemical treatement of the proteinous nanofibers produces the array of sensors of potential use for monitoring functions of the living cells. See PDF file


28.5.2008, godz. 12.30, sala 100
mgr. Steffen Jebauer
IPPT PAN
Slip flow structures in confined geometries

The low Reynolds number gas flow in curved micro-channel with non-uniform wall temperature distribution is analysed. A continuum Navier-Stokes gas flow model with additional velocity slip and temperature jump boundary conditions is applied. Knudsen number responsible for the slip effects is in the range from 0.001 up to 0.1. Complex vortex patterns observed are related to the thermal stress slip flow. Furthermore the analogy between the analysed configuration and electro-osmotic flow will be discussed. See PDF file


14.5.2008, godz. 12.30, sala 100
doc dr hab. J. Szczepanski, doc dr hab. E. Wajnryb
IPPT PAN
Information Theory Methods in Neuroscience

At the beginning we recall briefly the basic concepts of the Information Theory: information in Shannon sense, entropy, entropy rate, mutual information. Then, we present the results of application of these quantities to the analysis of experimental data (signals coming from neurons) and to realizations of stochastic processes modelling such type of data. The aim of our research is to study how information is transmitted in the brain (coding methods and their parameters, synergy effects). We analyze both reliability (related to redundancy) as well as efficiency (relative mutual information) of these processes. We pay particular attention to the amount of energy used in the transmission process. Consequently, we investigate the optimization parameters governing these type of processes.


7.5.2008, godz. 12.30, sala 100 moved to 28.5.08
mgr. Steffen Jebauer
IPPT PAN
Slip flow structures in confined geometries
30.4.2008, godz. 12.30, sala 100
dr Piotr Szymczak
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
Hydrodynamic effects in protein dynamics

Przy badaniu teoretycznym zmian konformacyjnych w makromolekulach biologicznych czesto zapomina sie ze procesy te odbywaja sie w srodowisku wodnym. Uzywajac prostego, gruboziarnistego modelu bialka pokaze, ze efekty zwiazane z oddzialywaniami hydrodynamicznymi moga znaczaco wplywac na skale czasowe mechanicznego rozwijania bialek. Opowiem tez o rozwijaniu bialek za pomoca przeplywu i porownam te metode z klasycznymi metodami rozciagania mechanicznego z wykorzystaniem mikroskopu sil atomowych (AFM). See PDF file


23.04.2008, godz. 12:30, sala 100
mgr Beata Hat
IPPT PAN
Gene copy number and oscillations in p53 signalling pathway

p53 is a transcription factor controlling genes involved in DNA repair, cell cycle arrest and apoptosis. DNA damage triggers oscillations of p53 and its inhibitor Mdm2, which are visualized in single cell experiments using transfected cell with the elevated gene copy number. We consider several models of the p53/Mdm2 regulatory core (including our own) that are based on positive and negative feedback, to verify their robustness to change in gene copy number. Analysis of these models suggests one of the following: 1) either observed oscillations are due to cooperation of positive and negative feedback, but behavior of normal cells is qualitatively different than that of transfected cells 2) or positive feedback does not play any role in the oscillations, which results from negative feedback and time delay and are thus less sensitive to the number of Mdm2 and p53 gene copies. See PDF file


16.04.2008, sala 100
dr hab. Artur Dybko
Department of Analytical Chemistry, Warsaw University of Technology
Mikrosystemy polimerowe do zastosowan w bioanalityce

See PDF file


9.04.2008, sala 100
mgr Tomasz Lewandowski
Instytut Maszyn Przeplywowych PAN, Gdansk
Efekty mikroskali w przeplywach gazu przez perforowane sciany

Kontrola warstwy przysciennej w zastosowaniach aeronautycznych może być zrealizowana poprzez użycie perforacji na profilu. Sieć kanałów perforacji może kontrolować zachowanie warstwy przyściennej w dużej skali. Współcześnie możliwe jest wykonanie coraz mniejszych otworów, zbliżając się do skali mikro. W związku z tym pojawiły się pytania jak efekty skali mikro wpływają na zachowanie przepływu w porównaniu do skali makro. Przedmiotem prezentacji bedą wyniki numeryczne dotyczące przepływu laminarnego i turbulentnego w mikrokanałach. PDF file.


2.04.2008, sala 100
mgr Gustavo Abade
Instytut Fizyki Teoretycznej UW, Warszawa
Stokesian dynamics: fast multipole method for computer simmulations

Outlined is the fast multipole method to compute hydrodynamic interactions between spheres immersed in a low-Reynolds-number fluid flow. The principles underlying the method (displacement of propagators connecting the centres of two spheres and multilevel summation of interactions) are described. It is emphasized that, as in the standard multipole method, the accuracy may be easily controlled by changing multipole truncation orders. PDF file.


26.03.2008, sala 100
dr Erwan Deriaz
IPPT PAN
Modelling of solidification in nano-scale

Recent developments in Molecular Simulations give the opportunity to explore alloys solidification in a broad and intensive way. During this expose, we will investigate the various characteristics of solidification process of alloys in nano-scale. This method will be applied to the case of aluminum alloys in view to improve their properties. See PDF file


19.03.2008, g.12:30, sala 100
Prof. Kazimierz Malysa
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
Dynamika powstawania i przerywania filmow cieklych podczas kolizji pecherzyka z roznymi powierzchniami miedzyfazowymi

Przebieg kolizji oraz czynniki decydujace o czasie przerywania cienkich filmow cieklych powstajacych podczas kolizji pecherzykow gazowych z granicami miedzyfazowymi woda/powietrze, woda/hydrofilowa powierzchnia ciala stalego oraz woda/hydrofobowa powierzchnia ciala stalego zostana omowione w referacie i zilustrowane zarejestrowanymi filmami (*.avi). W szczegolnosci przedstawione beda wyniki badan nad: i) wplywem energii kinetycznej pecherzyka na czas przerywania filmow cieklych, ii) czynnikami decydujacymi o odbiciach ("bouncing") pecherzyka i stopniach zamiany energii kinetycznej w energie powierzchniowa pecherzykow, oraz iii) wplywem rozmiarow powstajacych filmow cieklych na czas ich rozrywania.


12.03.2008, sala 100
dr hab. Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
Stochastic regulation of p53 molecular pathway: between life and death

Transcription factor p53 is the key regulator of cell responses to DNA damage. It regulates synthesis of hundreds of proteins responsible for cell cycle arrest, DNA repair or apoptosis (controlled cell death) if DNA may not be repair. I will present a stochastic model of p53 regulatory pathway explaining how the decision between life and death is taken in individual cells. See PDF file


6-7.03.2008, sala 100
microBuilder course
IPPT PAN

5.03.2008, sala 100
dr Krzsztof Sadlej
IPPT PAN
Hydrodynamic friction of a polymer adsorbed on a planar surface

The knowledge of mechanisms and kinetics of particle adsorption is of great importance in polymer and colloidal science as well as biophysics or medicine, enabling one to control processes of protein and cell separation, or transport through micro-channels. During this seminar a simple theoretical model of a polymer adsorbed to a planar, hard wall will be presented. The hydrodynamic friction induced on the polymer and its dependence on the orientation of the polymer will be calculated and discussed. See PDF file


20.02.2008, g.12:30, sala 100
dr hab. Piotr Garstecki
Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
Microorganisms in microchannels

Bacteria E.coli, when swimming in microchannels, swims on the right-hand side. I will explain the mechanism behind this observation and point to potential applications. I will also demonstrate the use of Chlamydomonas reinhardtii algae as micro-mules microorganisms that pick-up, carry and drop-off microscopic cargo. See PDF file


13.02.2008, g.12:30, sala 100
Prof. Paulo C. Morais
Dept. of Physics, University of Brasilia
Building magnetic nanostructures from magnetic fluids

Magnetic fluid is presented as a successful material platform to built complex nanosized magnetic material systems, targeting applications as different as magnetic nanocomposites for clean up technologies addressed to oil spills and magnetic drug delivery systems for photodynamic and magnetohyperthermia therapies applied to cancer treatment. Among the complex nanosized magnetic systems biocompatible magnetic fluids, magnetoliposomes, biocompatible magnetic nanocapsules, and biocompatible magnetic nanoemulsions will be emphasized. The nanoparticle chemical co-precipitation synthesis, its surface-functionalization, further peptization in hosting liquid carriers and the basic properties of magnetic fluids will be discussed in the talk. See PDF file


06.02.2008, g.12:30, sala 100
Prof. Alfonso M. Ganan-Calvo
ESI, Universidad de Sevilla, Spain
How to make extremely fine, selectable size sprays: focusing liquids with convergent gas streams

In this seminar, I will review our knowledge on focused micro/nano-jets by convergent gas streams, their physics, their governing parameters and operating conditions, their stability, their output, etc. All this is analyzed via experimental, analytical and numerical studies, which guide us along the search for the operating conditions and geometries where the most controllable, monodisperse and finest spray possible is obtained with a productivity (yield) of practical use in highly demanding aplications. See PDF file


16.1.2008, g.12:30, sala 100
mgr. Anna Mylyk
ZMiFP, IPPT PAN
Zagadnienie odwrotne w rozpraszaniu na potencjale i w rozpadzie Gamowa

Zostanie pokazane podejscie klasyczne do procesu rozpraszania z zastosowaniem potencjału kanonicznego. Przeanalizowane będzie kilka różnych potencjałów, dla których wyznaczony zostanie potencjał kanoniczny. Omówiony będzie przypadek jednowymiarowego odwrotnego rozpraszania w mechanice klasycznej i kwantowej. Do jego opisu wykorzysta się wzór Gamowa, którego postać odwrotna można otrzymać za pomocy transformacji Laplace'a, oraz potencjału kanonicznego. Omówione zostanie zastosowanie wzoru Gamowa do badania zjawiska promieniowania alfa oraz zjawiska zimnej emisji elektronów. See PDF file


9.01.2008, g.12:30, sala 100
Prof. Wojciech Zajaczkowski
Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk
Szczegolne globalne regularne rozwiazania dla rownan Naviera Stokesa
Wszystkiego Najlepszego!
Merry Christmas and A Happy New Year 2008!
12.12.2007, g.12:30, sala 100
mgr. inz. Marcin Kedzierski
ZMiFP, IPPT PAN
Amorphous Phase Separation as a Precursor for Nanocrystallization

Aluminium-based amorphous alloys containing rare earth (RE) or rare earth and transition metals additions posses attractive mechanical properties like high strength and good ductility. Thermal treatment of some of these alloys leads to devitrification via formation of fcc-Al crystals with average size of about 10nm embedded in an amorphous matrix. Such nanocomposites have significantly better mechanical properties than their glassy precursors. Based on a recent study using simultaneous small- and wide-angle X-ray scattering a mechanism for nanocrystallization will be presented. See PDF file


5.12.2007, g.12:30, sala 100
dr Sasa Kenjeres
Delft University of Technology, The Netherlands
Multi-Scale Simulations of Coupled Fluid Flow and Electromagnetism: >From Origins of Planetary Magnetic Fields to Improved Cancer Therapy

Complex interactions between turbulent flow of electrically conductive fluids and electromagnetic fields play the key role in many physical phenomena in nature and technology. For example, in Astro- and Geo-Physical studies, it is believed that the two-way coupled magnetic dynamos are responsible for the creation of magnetic fields in spiral galaxies, stars and planets (including Earth's magnetic field). The potential use of the electromagnetic fields to control fluid flow and heat transfer in electrically conductive fluids has been recognised in many applications such as: crystal growth, continuous casting of steel, aluminium reduction cells, liquid metal cooling blankets for fusion reactors, biomedical applications, etc. Enormous range of length and time scales (that range from size of galaxies in astro-physical applications to few-millimetres in biomedical applications) make this subject particularly challenging.
In this presentation, we will address the most recent developments in numerical simulations of coupled fluid flow/electromagnetic fields phenomena. After an introduction covering fundamental physical phenomena behind the fluid flow/electromagnetic field interactions, basic principles of their modelling and numerical simulations will be summarised.
The special focus will be devoted to first successful simulations of the turbulent magnetic dynamos (two-way fully coupled fluid flow/electromagnetic fields) in realistic working conditions (Riga-dynamo experiment) - that serves as a paradigm for the investigations of the origins and self-sustenance of the planetary magnetic fields. The second application will include simulations of the blood flow in presence of the locally applied non-uniform strong magnetic field as a basic concept behind the magnetic drug delivery (MDT) cancer treatment.
See PDF file


28.11.2007, g.12:30, sala 100
Z powodu choroby prelegenta seminarium odwolane
dr hab. Piotr Garstecki
Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
Microorganisms in microchannels

Bacteria E.coli, when swimming in microchannels, swims on the right-hand side. I will explain the mechanism behind this observation and point to potential applications. I will also demonstrate the use of Chlamydomonas reinhardtii algae as micro-mules microorganisms that pick-up, carry and drop-off microscopic cargo.


21.11.2007, g.12:30, sala 100
dr inz. Rafal Walczak
Politechnika Wroclawska, Pracownia Mikroinzynierii i Mikromechaniki WEMiF
Lab-chipy DNA, mikroreaktory chemiczne/biochemiczne i cytometry zintegrowane wytwarzane z krzemu, szkla i SU8 - przeglad realizowanych prac

W trakcie seminarium przedstawione zostaną wybrane konstrukcję mikrosystemów analitycznych cieczowych wytwarzanych z krzemu i szkła oraz rezystu negatywowego SU8 i opracowanych, wytworzonych i badanych w Pracowni Mikroinżynierii i Mikromechaniki Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Omówione zostaną m.in. miniaturowe urządzenia do prowadzenia analizy DNA metodą RT-PCR, mikroreaktory do prowadzenia reakcji nitracji i zintegrowany cytometr do badań bio-medycznych. Przedstawione zostaną również różne metody detekcji i detektory procesów fizykochemicznych zachodzących w tych mikrourządzeniach. See PDF file


14.11.2007, g.12:30, sala 100
Prof. Francois Lusseyran, dr Luc Pastur
LIMSI-CNRS, Orsay, France
A 3D developed flow: the open cavity flow

In this talk, we will present some salient results on the flow past an open cavity at moderate Reynolds numbers. Such flows are of interest in many practical applications, when flow-structure interactions lead to self-sustained oscillations. The unstable shear layer destabilizes with respect to Kelvin-Helmoltz modes, which interact with the downstream corner of the cavity, the fluid recirculation inside the cavity feeding back the upstream perturbations. Henceforth, some very characteristic frequencies are selected in the flow, which can give rise to some nonlinear competition between modes of oscillation. We were able, in a proper orthogonal decomposition (POD) analysis or performing phase averages on the velocity snapshots, to determine the coherent structures and wavelengthes associated with the instability. The flow inside the cavity develop complex 3D spatial patterns, characterized by 2D PIV or 3D direct numerical simulations (DNS). Gortler-like secondary instabilities may even occur over a finite range of the control parameters (Reynomds numbers and cavity aspect ratios). Although such a complex transverse flow organization is observed, we have shown that 2D PIV measurements in the longitudinal median plane still allow to recover the correct coherent patterns as obtained when applying POD to the fully 3D DNS flow. This may open the possibility to reconstruct 3D hybrid flows from 2D PIV measurements on the basis of the 3D POD modes calculated on the DNS flow. See PDF file


24.10.2007, godz. 12.30, sala 100
mgr. Piotr Domagalski
Faculty of Process and Environmental Engineering, Technical University of Lodz
Hydrodynamic focusing inside rectangular microchannels

Hydrodynamic focusing is a well established technique in the microfluidic world. Due to specific features it has been successfully involved in several applications ranging from ultra fast mixers and reactors, via flow addressing in Lab-on-a-chip applications and cytometry, to two-phase systems generators, rheometry, flow visualization and microfabrication. The hydrodynamical focusing is however a quite complex three-dimensional phenomenon. The presented investigation done by means of CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy) in channels of 1040x800 and 260x200 um cross-sections reveals its complicated 3D structure. The discovered effects clearly show the possibilities of improving the existing applications and indicates the novel ones. See PDF file


17.10.2007, godz. 12.30, sala 100
Prof. Danek Elbaum
Instytut Fizyki PAN, Zespol Fizyki Biologicznej
From Quantum dots to Alzheimer Disease

The most common form of dementia among older people is Alzheimers disease (AD), which initially involves the parts of the brain that control thought, memory, and language. Neither the cause nor cure is known for AD. Quantum dots, a new generation of fluorescence probes, are discussed as a new tool which could help in elucidation of its etiology. See PDF file


10.10.2007, godz. 12.30, sala 100
mgr. Zuzanna Szymanska
ICM UW
Mathematical modelling of the influence of heat shock proteins on cancer invasion of tissue

Tumour cell invasion is crucial for cancer metastasis, which is the main cause of cancer mortality. An important group of proteins involved in cancer invasion are the Heat Shock Proteins (HSPs). According to experimental data, inhibition of one of these proteins, Hsp90, slows down cancer cells while they are invading tissue. To test different biological hypotheses regarding how precisely Hsp90 influences tumour invasion, we use a model of solid tumour growth which accounts for the interactions between Hsp90 dynamics and the migration of cancer cells and, alternatively, between Hsp90 dynamics and the synthesis of matrix degrading enzymes (MDEs). The model consists of a system of reaction-diffusion-taxis partial differential equations describing interactions between cancer cells, MDE, and the host tissue (ECM). Using numerical simulations we investigate the effects of the administration of Hsp90 inhibitors on the dynamics of tumour invasion.


27.06.2007, godz. 12.30, sala 100
dr Erwan Deriaz
Instytut Matematyki PAN
Wavelet methods for the simulation of turbulence in fluid mechanics

The Coherent Vortex Extraction method consists in separating the flow into a coherent part, and noise, which is supposed to be Gaussian and decorrelated. The vortex extraction is based on a wavelet decomposition of the field. We retain the largest wavelet coefficients in the wavelet expansion. This will constitute the coherent part, whereas the remaining term represents the incoherent background flow. See PDF file


13.06.2007, godz. 12.30, sala 100
dr hab. Zbigniew Walenta, visitting. prof PWSZ
PWSZ w Jaroslawiu & IPPT PAN
Formation and decay of a detonation wave in gas - DSMC simulation

Results of DSMC simulation of formation and decay of a detonation wave in gaseous medium will be presented. In particular, the method of generating detonation, the presence of the inverse reaction and delay in the energy release will be discussed. See PDF file


11.6.2007, godz. 10.00, sala 100 (seminarium im. W. Olszaka i A. Sawczuka)
prof. Zbigniew Peradzynski
UW & IPPT PAN
Chaos deterministyczny dla ukladu r?wnan czastkowych
See PDF file
6.6.2007, godz. 12.30, sala 100
Prof. Yuli D. Chashechkin
Department of Fluid Mechanics of the Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences
Regular and singular components of environmental flows and their impact on transport of substances

Results of laboratory and mathematical modelling of stratified environmental flows are discussed. Analytical and numerical modelling is based on complete set of fundamental governing equations, which includes algebraic equation of state, continuity, momentum, heat and matter transport equations with no-slip and no-flux boundary conditions. As initial state transient diffusion induced flows are calculated. Complete classification of infinitesimal periodic flows including regular solutions for waves and set of singular solutions for boundary layers and their analogues in a fluid interior are given. Numerical visualisation of solutions describing generation of periodic and attached (lee) internal waves is presented. Regular on viscosity and diffusivity factors components are waves and rich set of singular components of flows is identified. Among singular components there are two distinguished on viscosity kinds and additional hybrid components forming boundary layers and their thin extended analogues inside fluids. Solutions of linear and slightly non-linear problems are compared with Schlieren visualizations of stratified flows. Conditions of singular streaks formation, their coalescence into clusters and transformation of streak clusters into vortex streets is studied. New mechanism of isolated interfaces formation inside 2D attached internal waves field in a continuously stratified fluid is identified. These interfaces acts as collectors and extradiffusion transport system for contaminants. Conditions of completeness of an experiments and comparisons with environmental observations are discussed. See PDF file


4.6.2007, godz. 10.00, sala 100 (seminarium im. W. Olszaka i A. Sawczuka)
dr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
Anizotropowa turbulencja w nadcieklym helu i dynamika wir?w dyskretnych (Anisotropic turbulence in superfluid Helium)

Przedstawie model silnie anizotropowej turbulencji kwantowej (turbulencji wirów dyskretnych) w nadcieklym helu. Podstawowa idea jest rozbicie modelowania na dwie skale: 1) mikroskopowa, w której dynamika linii wirowych analizowana jest w oparciu o przyblizenie lokalnej samoidukcji i prowadzi do lokalnego równania na gestosc wirów, uwzgledniajacego anizotropie i dryf klebowiska wirowego. Omówie tu nowe (analityczne) rozwiazania opisujace dynamike wirów dyskretnych w przyblizeniu lokalnej samoindukcji. oraz 2) makroskopowa, w której dynamika skladowej nadcieklej i normalnej (lepkiej) opisywana jest odpowiednio równaniami Eulera i Naviera-Stokesa, sprzezonymi polem sily o wartosci proporcjonalnej do gestosci wirów i wzajemnej predkosci skladowych. See PDF file


30.5.2007, godz. 12.30, sala 100
dr Aleksandra Nowicka
Instytut Fizyki PAN, Zespol Fizyki Biologicznej
Mutation matrices in genomes analysis - is it possible to reconstruct the evolutionary tree?

Molecular evolution is the gradual change at the molecular level in organisms over period of time. These changes range from deletions, additions or substitutions of single nucleotides, through the rearrangement of parts of genes or even whole genomes. These mutations are spread and fixed in population by genetic drift and/or by neutral selection. Such mutation may result in functional changes to the proteins encoded by the genes, or even the evolution of novel genes and proteins. The modern methods of evolutionary trees reconstruction use sequences probabilistic model. In spite of their diversity the most widely use in phylogenethic analysis are empirical amino acid substitution PAM (Percent Accepted Mutation) matrices. A lot of bacterial genomes show a specific asymmetry between leading and lagging strands in nucleotide composition. So, it is a question can we use these matrices to reconstruct evolutionary tree in bacteria? See PDF file


23.5.2007, godz. 12.30, sala 108
dr hab. Maria Ekiel-Jezewska
IPPT PAN
Dynamika mikroczastek w lepkim plynie (Dynamics of microparticles in viscous fluid)

Ruch ukladow mikroczastek w roztworze wodnym jest przedmiotem zainteresowania biologii, medycyny i techniki. Na prostym przykladzie przedstawione zostana podstawowe cechy dynamiki takich czastek, czyli jak oddzialuja one ze soba hydrodynamicznie


16.5.2007, godz. 12.30, sala 100
mgr Krzysztof Sadlej
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
Sedimentation of a polydisperse non-Brownian suspension

The sedimentation of non-Brownian, polydisperse suspensions of particles is analyzed taking into account three-particle hydrodynamic interactions. A scheme based on kinetic theory methods is used to find the pair distribution functions for different particles. Using these functions, sedimentation coefficients describing the collective behaviour of the suspension, are calculated. Results are compared with experiment. See PDF file


9.05.2007, godz. 12.30, sala 100
prof. dr hab. Bogdan Cichocki
Instytut Fizyki Teoretycznej, UW
Twierdzenie fluktuacyjno-dyssypacyjne

Omowienie twierdzenia fluktuacyjno-dyssypacyjnego (tw. Nyquista) ze szczegolnym uwzglednieniem jego prawidlowej interpretacji See PDF file


26.4.2007, godz. 11.00, sala 100 (w ramach Komitetu Mechaniki)
prof. dr hab. Marek Cieplak
Instytut Fizyki PAN, Zesp?? Fizyki Biologicznej
Mechanizmy rozciagania bia?ka (Stretching to understand proteins)

See PDF file


25.4.2007, godz. 12.30, sala 100
prof. Tony Ladd
Chemical Engineering Department, University of Florida, Gainesville, USA
Hydrodynamic interactions from the Lattice-Boltzmann model

See PDF file


11.4.2007, godz. 12.30, sala 100
mgr. Steffen Jebauer
IPPT PAN
Implementation and validation of wall slip velocity and temperature jump boundary conditions for gas flow in microdevices

Wall slip boundary conditions based on Maxwell's formulation and the Smoluchowski temperature jump boundary condition have been implemented into a finite-volume CFD solver (FLUENT). The presentation considers and explains the mentioned boundary conditions flow effects(general slip, thermal creep, thermal stress slip) for air flows and shows how the phenomenon has been modelled. The chosen approach shows good accordance with test case results for some simple cases in microfluidics devices. See PDF file


28.3.2007, godz. 12.30, sala 100
dr hab. Bogdan Kazmierczak
IPPT PAN
Chemical and mechano-chemical calcium waves in buffered systems

Ca^{2+} is one of the most important messenger molecules. It relays signals inside living cells and is used in intercellular coordination. In the talk we will touch some mathematical questions concerning the influence of buffers on the wave propagation and the coupling between the gradients of calcium concentration and mechanical forces. See PDF file


21.3.2007, godz. 12.30, sala 100
dr Arkadiusz K. Kuczaj
Multiscale Modeling and Simulation, Department of Applied Mathematics
University of Twente,Enschede, The Netherlands
Direct numerical simulations of modulated turbulence

In numerical studies of turbulent flows one usually incorporates an external large-scale forcing to simulate statistically stationary homogeneous turbulence. Although forcing is successfully used for studies of the classical turbulence depicted by the Kolmogorov K41 theory, so far it is rarely taken into account in modeling of controlled (modulated) turbulent flows that are of great interest in various industrial applications. Such flows are often influenced by geometrically complex boundaries present in a flow domain (e.g., porous media) and they do not follow the K41 theory predictions. This intriguing fact motivated the research presented here. We focus on direct numerical simulations of 'controlled non-Kolmogorov turbulence'. The perturbations arising from flow through and along complex boundaries are represented by broadband forcing. Apart from the large-scale agitation of the flow to supply most of the energy, the forcing is allowed to simultaneously act in a broader range of scales, thereby explicitly disturbing the K41 energy cascading process. Dynamical consequences of adopting different ranges and strengths of externally forced scales will be presented. Particular attention will be given to the~modifications in the~energy dynamics and quality of mixing of embedded passive scalar fields. See PDF file


14.3.2007, godz. 12.30, sala 100
mgr Malgorzata Figurska
IPPT PAN
Produkty zuzycia ciernego jako przyczyna obluzowania implantów stawów biodrowych

Zaprezentowany zostanie problem obluzowywania się implantów ortopedycznych. Główny nacisk położony będzie na aspekt biologicznej reakcji tkanek otaczających implanty na produkty zużycia ciernego biomateriałów budujących protezy. Przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Jožefa Stefana w Słowenii. See PDF file


7.3.2007, godz. 12.30, sala 100
dr Piotr Szymczak
IFT UW
Metoda Lattice Boltzmann

Na seminarium opowiem o podstawach metody lattice Boltzmann sluzacej do numerycznego rozwiazywania rownan hydrodynamiki. Nastepnie zarysuje zastosowanie ww. metody do symulacji materii miekkiej (zawiesiny, polimery etc.). Learn more about LBM ...


21.2.2007, godz. 12.30, sala 100
dr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
Mathematical Model of T-cell signaling

T-cells (cell responsible for adaptive immune response) can be activated by few foreign peptides, but ignore thousands of endogenous peptides. The molecular origin of this ideal discrimination mechanism is still a mystery but it is know that it results in longer binding of foreign peptides to T-cell receptors (TCR). The model explains why the T-cell stimulation by few foreign peptides with TCR half binding time of 20 s. results in much stronger signal than stimulation by 30000 of endogenous peptides with TCR half binding time of 3s. See PDF file


24.1.2007, godz. 12.30, sala 100
prof. K. Hanjalic (em)
Department of Multi-scale Physics, Delft University of Technology, The Netherlands
Synergy of Experiments and Computer Simulations in Research of Turbulent Convection

We discuss the potential and limitations of current experimental and simulation techniques and their synergy in the research of turbulent convection. Some niches are identified for measurements, simulations and modelling, where each offers uncontested primacy, or have shown benefits of complementarity and synergy when using the techniques in parallel. Examples from our recent experience are presented where combined experimental and simulation approaches have not only provided precious information, but have also revealed some unexpected phenomena which could have remained hidden if the problem was investigated only experimentally or only by simulations. Among examples considered are the two paradigms of turbulent flows and heat transfer, and a challenging MHD problem: 1. Thermal convection over horizontal and inclined flat or irregular surfaces in a broad range of conditions including extreme ones, covering experiments for Ra=108-109, DNS for Ra=10^5 - 10^8, LES for 10^6 - 10^9 and VLES/T-RANS for Ra=10^6 - 2*10^16 ; 2. Experimental, RANS and LES studies of flow structure and heat transfer in single and multiple impinging jets on plane and complex surface at higher Re numbers; 3. Computer-simulation of a model of fluid-magnetic dynamo, in association with experiments in Riga (Latvia) and Dresden (Germany). See PDF file


17.1.2007, godz. 12.30, sala 100
dr hab. inz. Tomasz R. Sosnowski
Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej, Politechniki Warszawskiej
Techniczne aspekty aerozoloterapii

Wyklad dotyczy bada? prowadzonych na Wydziale Inzynierii Chemicznej i Procesowej PW dotyczacych: a) metod wytwarzania aerozoli o odpowiednich wlasno?ciach pod wzgledem ich zastosowania w terapii inhalacyjnej, b) analizy przep?ywu i depozycji czastek aerozolowych w ukladzie oddechowym czlowieka. Przedstawione zostan? metody oraz wyniki zar?wno analiz doswiadczalnych, jak i modelowania matematycznego wymienionych proces?w. See PDF file


16.1.2007, godz. 13.00, sala 110
dr Jan Karbowski
Sloan-Swartz Center for Theoretical Neurobiology, Division of Biology, CALTECH, USA.
Some problems in computational neurobiology

I will present 3 neuroscience problems I have been working on recently. I will start with discussing neurobiological basis of undulatory locomotion in the nematode worm C. elegans by showing how motion parameters relate to each other in different mutants. Next, I will discuss the architecture and metabolism of the mammalian brain and show that there are many conserved and scaling relationships in it. Finally, I will show (if time permits) how brain dynamics can self organized into a critical state characterized by avalanches of neural activity with power-law distributions. See PDF file


15.1.2007, godz. 10.00, sala 100 (seminarium im. W. Olszaka i A. Sawczuka)
dr inz. Justyna Czerwinska
IPPT PAN
Mezoskalowe modelowanie mikro i nano przep?yw?w
10.1.2007, godz. 12.30, sala 100
doc Tomasz Kowalewski, dr Justyna Czerwinska
IPPT PAN
Micro- and nano-flows - challenges of fluid mechanics

The importance of microfluidics as an interdisciplinary technology is increasing, and its several applications can be found in the areas of diagnostics, drug research, bio-technology, electronics and chemical industry. We aim to give short a microfluidics survey, to evaluate the importance of microfluidics to industry and research, describe our preliminary experience is solving problems involving microfluidic techniques, and finally to look for the perspective involvment of our Department in the future projects. See PDF file


03.1.2007, godz. 12.30, sala 100
dr Hanna Makaruk
Los Alamos, USA
Proton Radiography of the Process of Shock Melting Metals

This paper [1] discusses the analysis of proton radiography (pRad) images of shockwave metal melting. The experiments investigated the physical properties of metals under extreme pressure and temperature conditions. Aluminum, copper, and steel coupons were melted and/or damaged by the shockwave of a diverging high explosive. Multiple experiments were performed in identical conditions, with various coupon thicknesses and metal types. pRad was used to record each explosion and the resulting images were then analyzed by software written in Mathematica. The program used a level set type method to extract numerical data. Data obtained from a series of images captured during an individual experiment was used to calculate the velocities of metal fragments. The measured velocities of the top surfaces of the explosions agreed very well with the data collected by the Velocity Interferometer System for Any Reflector (VISAR). This technique additionally allowed the velocities of occluded surfaces to be measured even though they could not be seen by VISAR. Also, velocities calculated for identical experiments almost perfectly agreed with one another. This result showed that in these experiments both the velocities and shapes of the major fragments of the metal coupons are highly deterministic functions of coupon thickness and metal type. These findings are being used to verify the predictions of hydrocode modeling that is currently being developed. See PDF file
[1]J Cecil, H. Makaruk "Analysis of Proton Radiography Images of Shock Melted, Damage Metals" LA-UR-06-5939, Los Alamos Summer School Research Reports, V.8 (2006), 28-45.


Wszystkiego Najlepszego!
Merry Christmas and A Happy New Year 2007!
20.12.2006, godz. 12.30, sala 100
Dr.-Ing. Albert Baars
University of Erlangen-N?rnberg, Institute of Fluid Mechanics
High Pressure Rheology of Liquid Bio-Materials

The applications of pressures up to 1000 MPa enable the modification of intra and inter molecular interactions of liquid biomaterials. This can lead to modified functional properties of the concerned macromolecules (e.g. activation / inactivation of enzymes), the creation of new molecular structures (aggregation, gelification) or the preservation of foods. Furthermore, pressure can serve as tool to gain a deeper physical understanding of matter. This presentation focuses on the impact of high pressure on the rheological behaviour of different liquid biomaterials such as aqueous sucrose, ?-lactoglobulin, and gelatine solutions. Therefore, different in-situ measurement techniques as well as theoretical approaches are applied to elucidate the connection between viscous behaviour and molecular structure (rolling ball viscosimeter, shear wave viscosimeter, dynamic light scattering, molecular dynamic simulation). See PDF file


13.12.2006, godz. 12.30, sala 100
prof. Alina Ciach
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Wplyw rozmiarow i ksztaltu naczynia na stabilnosc fazy niejednorodnej i nieizotropowej

W plynach jednorodnych obserwowane jest zjawisko kondensacji kapilarnej (lub suszenia kapilarnego), opisywane rownaniem Kelvina. W przypadku fazy ze zlamana translacyjna i rotacyjna symetria efekt zewnetrznej sciany zalezy od jej kierunku wzgledem elementow symetrii tej fazy. Pojawia sie pytanie o stosowalnosc rownania Kelvina oraz w jaki sposob stabilnosc fazy typu cieklokrystalicznego zalezy od ksztaltu naczynia. Rozwazany bedzie przypadek fazy jednorodnej i lamelarnej w prostym ukladzie modelowym w przyblizeniu pola sredniego. W ukladzie makroskopowym fazy te wspolistnieja w odpowiednich warunkach termodynamicznych. Porownane bedzie przesuniecie wspolistnienia w szczelinie i w rurze o przekroju kwadratu. W szczelinie zachodzi zjawisko lamelaryzacji (analogiczne do kondensacji). Opisuje je zmodyfikowane rownanie Kelvina, zalezne dodatkowo od stalej elastycznosci fazy lamelarnej. W rurze o identycznych scianach nastepuje natomiast zjawisko przeciwne. See PDF file


6.12.2006, godz. 12.30, sala 100
dr inz. Jacek Szumbarski
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Laminar flow destabilization in the transversally wavy channel. Part 2

The possibility of the destabilization of the laminar channel flow by means of transversally oriented wall waviness is demonstrated using linear theory and numerical computations. Drastic reduction of the critical Reynolds (even below 200) can be achieved even with small or moderate amplitudes of wall corrugations. The influence of the wall geometry on the short-term dynamics and the transient energu growth of small disturbances is also studied. New mechanism of the transient energy growth, coexisting with the well-known lift-up effect, is described. See PDF file


29.11.2006, godz. 12.00, sala 105 w ITC PW, W-wa, Nowowiejska 25
dr inz Justyna Czerwinska
IPPT PAN
Mikro- i nanoprzeplywy - wyzwania teoretyczne i aplikacyjne

Referat zaproszony na posiedzenie Sekcji Mechaniki Plynow Komitetu Mechaniki PAN


15.11.2006, godz. 12.30, sala 100
dr Piotr Szymczak
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
A network model of self organization in geochemical flows

During the dissolution of rock fractures the positive feedback between fluid transport and mineral dissolution leads to the spontaneous formation of pronounced wormholelike channels. As the dissolution proceeds, the channels interact, competing for the available flow, and eventually the growth of the shorter ones ceases. Thus the number of channels decreases with time while the characteristic distance between them increases, which leads to the scale-invariant power-law distribution of channel lengths. A simple resistor network model of the evolution of dissolving channels is constructed and its properties studied. Despite its simplicity, the resistor model is found to retain the essential features of the nonlinear interaction between the channels. See PDF file


8.11.2006, godz. 12.30, sala 100
Daniel Chehata
IUSTI Marseille, France
Sedimentation fronts in viscous suspensions

While the average velocity of a suspension of spheres sedimenting in a viscous fluid can be succesfully predicted theoretically, the problem of velocity fluctuations is still unsolved. In this talk, I will examine by laboratory experiments how the sedimentation front spreads and how this affects the velocity fluctuations. See PDF file


25.10.2006, godz. 12.30, sala 100
dr inz. Jacek Szumbarski
PW MEL
Laminar flow destabilization in the transversally wavy channel

The possibility of the destabilization of the laminar channel flow by means of transversally oriented wall waviness is demonstrated using linear theory and numerical computations. Drastic reduction of the critical Reynolds (even below 200) can be achieved even with small or moderate amplitudes of wall corrugations. The influence of the wall geometry on the short-term dynamics and the transient energu growth of small disturbances is also studied. New mechanism of the transient energy growth, coexisting with the well-known lift-up effect, is described. See PDF file


18.10.2006, godz. 12.30, sala 100
dr Stanislaw Tokarzewski
The best estimates of Stieltjes functions and their application in the mechanics od inhomogeneous media (Najlepsze oszacowania funkcji Stieltjesa i ich zastosowania w mechanice osrodkow dyspersyjnych)

It has been presented original method of estimation of Stieltjes function f(z) from the truncated power expansions of f(z) at real points. We prove, that estimates obtained are the best over the given input data. As an example of application the effective transport coefficients of two-phase media are calculated. See PDF file


11.10.2006, godz. 12.30, sala 100
dr Daniel K. Wojcik
Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Chaos czasoprzestrzenny z perspektywy mikroskopowej

Uklady nierownowagowe rozciagle przestrzennie mozna badac w ramach teorii pola albo teorii ukladow dynamicznych. Nasze wyniki numeryczne pokazuja, ze suma dobrze okreslonej liczby chwilowych wykladnikow Liapunowa w zespolonym rownaniu Ginzburga-Landaua (CGL) dana jest prosta funkcja przestrzennej sredniej kwadratu makroskopowego pola. Ten zwiazek otrzymujemy ze wzoru na zalezna od czasu wartosc prawie wszystkich chwilowych wykladnikow Liapunowa.


4.10.2006, godz. 12.30, sala 100
doc. dr hab. Kazimierz Piechor
IPPT PAN
Korteweg Equations Versus Kinetic Theory (R?wnania Kortewega a teoria kinetyczna)

W roku 1901 holenderski matematyk D. J. Korteweg zaproponowa uzupenienie r?wna Naviera-Stokesa o dodatkowe wyrazy opisujce naprenia wywoane przez zmiany gstoci powstajce na granicy fazowej midzy ciecz a jej parami. Te dodatkowe naprnia nazywane s obecnie napreniami Kortewega, chocia okazao si, e trzeba zmieni ich posta. Na seminarium pokazane bd zar?wno przykady wiadczce o koniecznoci uywania r?wna Kortewega do opisu przej fazowych jak i same r?wnania. Zasadniczym celem i g?wnym tematem seminarium jest wyprowadzenie tych r?wna ze zmodyfikowanej w odpowiedni spos?b teorii kinetycznej dla gstych pyn?w. Pokazane bdzie pokr?tce wyprowadzenie r?wna tej teorii i przedyskutowana bdzie jej tzw. granica hydrodynamiczna. Przedyskutowana te bdzie sprawa r?wnania entropii dla otrzymanych r?wna przyblienia hydrodynamicznego i ich podobiestwo i r?nice w por?wnaniu z r?wnaniami Kortewega.


29.08.2006, godz. 12.15, sala 110
Dr Tilmann Glimm
Western Washington University
Continuous limit of a chemotaxis model

See PDF file


19.7.2006, godz. 12.30, sala 100
Prof. Jerzy Blawzdziewicz
Yale University, USA
Dynamika cienkich plynnych warstw stabilizowanych czastkami koloidalnymi

Glownym tematem prezentacji beda rownowagowe i nierownowagowe wlasnosci plynnych warstw zawierajacych zawiesine czastek koloidalnych. Ze wzgledu na oscylacyjny charakter sil strukturalnych wywolanych obecnoscia czastek, plynna cienka warstwa przechodzi przez szereg przejsc fazowych pomiedzy stanami o roznej grubosci. Przejscia te opisane beda za pomoca dwuwymiarowego formalizmu termodynamicznego. Kluczowymi intensywnymi parametrami w tym opisie sa cisnienie normalne, napiecie powierchniowe warstwy i potencjal chemiczny czastek. Dla warstwy stabilizowanej zawiesina twardych kul odpowiadajace tym wielkosciom rownania stanu zostaly wyznaczone uzywajac metody Monte Carlo. Przedstawiony rowniez bedzie nierownowagowy opis termodynamiczny cienkiej warstwy w obszarze odpowiedzi liniowej. See PDF file


12.7.2006, godz. 12.30, sala 100
Steffen Jebauer
Technische Universitaet Dresden, Institut fur Stroemungsmechanik, Germany
Numerical simulation of cavitating flows

It deals with the simulation of flows around two different hydrofoils using a two-phase flow approach. The turbulence model is an eddy-viscosity model. The main focus was on investigations of developed cavitation regions and cavitation inception. The thesis is embedded in a federal cavitation research project conducted by two companies. See PDF file


23.6.2006 (Friday!), godz. 12.00, sala 110
Prof. Eduardo Ramos Mora
Universidad Nacional Aut?noma de M?xico, DF, Mexico
Experiments in heat and mass transfer in the Center for Energy Research of the National University of Mexico

will describe some experiments that are currently done in the Center for Energy Research of the National University of Mexico. The experiments that I will describe include: a) Periodicity and bifurcation in capillary boiling. Boiling inside a capillary is proposed as a model for inhomogeneous evaporation at the rigid walls of a boiler. I will show visualizations of vapor bubble formation and interpretations of the nonuniform time of the bubble departure at the tip of the capillary. b) Quasi 2D-Vortices generated by the Lorenz force in an electrolyte. Vortices are generated in a thin layer of an electrolyte due to the simultaneous presence of a spatially uniform electric current and a magnetic dipole. The three dimensional structure of the flow field is described to assess the validity of a quasi-two dimensional interpretation of the phenomenon. c) Natural convection in a centrifuge. Some effects of the Coriolis force on the natural convection in a slender container is described. In contrast to most problems of natural convection in rotating sistems in Geophysics, in our case, the rotation axis is perpendicular to the temperature gradient in the container. See PDF file


21.6.2006, godz. 12.30, sala 100
mgr Tomasz Moscicki
IPPT PAN
Modelowanie obloku plazmowego powstajacego podczas spawania zelaza

W referacie omowiony bedzie model teoretyczny plazmy powstajacej podczas spawania zelaza laserem CO2. Wyniki obliczen przeprowadzonych za pomoca programu FLUENT pokazuja, ze gdy gazem oslonowym jest argon wystepuja dwie plazmy, plazma zelaza i plazma argonu, natomiast w przypadku helu plazma pali sie tylko w parach zelaza. See PDF file


14.6.2006, godz. 12.30, sala 100
prof. William G. Gray
Environmental Sciences and Engineering, University of North Carolina, USA
On the Inclusion of the Interfacial Area Between Fluids in Models of Multiphase Porous Media Flows

Modeling of fluid flow in porous media is typically based on the correlations developed by Henry Darcy 150 years ago based on some simple column experiments. In fact, the extension of Darcy's law to complex cases has far outstripped what can actually be inferred based on the experimental studies. Here, we review Darcy's work and what can reasonably be presumed from his results. We then introduce the Thermodynamically Constrained Averaging Theory (TCAT) approach to deriving conservation equations at the porous medium scale. Based on this formalism, some results have been developed that suggest opportunities for improving the theoretical foundation of porous media models. Specific issues to be considered include unsaturated flow, the formulation of capillary pressure, and the expression obtained for effective stress. See PDF file


7.6.2006, godz. 12.30, sala 100
mgr Agnieszka Slowicka
ZMiFP, IPPT PAN
Powstawanie nanostruktur w emulsjach

Technologie tworzenia nowoczesnych materialow, w szczegolnosci mikro- i nanomateralow, naleza do najszybciej rozwijajacych sie dziedzin wspolczesnej techniki. Jedna z mozliwych metod polega na wykorzystaniu emulsji jako matrycy do budowy takiego materialu. Emulsje tworza krople oleju w wodzie; ich srednice mierzymy w nanometrach. Trzecia substancja osadzajac sie cienka warstwa na powierzchni styku cieczy po utwardzeniu i usunieciu emulsji staje sie poszukiwanym nanomaterialem. W modelowaniu badanego zjawiska posluzono sie metoda Dynamiki Molekularnej. Przedmiotem badan, ktorych wyniki zostana zaprezentowane na seminarium, bylo poszukiwanie numerycznych modeli molekularnych dla oleju i wody oraz trzeciej substancji osadzajacej sie miedzy nimi. See PDF file


31.05.2006, godz. 12.30, Sala 100
dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewska
ZMiFP, IPPT PAN
Opadanie grawitacyjne grup czastek w lepkim plynie z periodycznymi warunkami brzegowymi

Omowiony zostanie przyklad ilustrujacy wplyw efektow kolektywnych na oddzialywania hydrodynamiczne miedzy czastkami w lepkim plynie. W nieskonczonym plynie Stokesa trzy czastki punktowe umieszczone w wierzcholkach poziomego trojkata rownobocznego opadaja pod wplywem grawitacji bez zmiany wzajemnych polozen. Natomiast symetryczna siec takich trojkatow podlega ruchom oscylacyjnym, ktorych okres zalezy od dlugosci boku trojkata d i rosnie nieograniczenie przy zblizaniu sie do rozmiaru krytycznego d0. Dla d < d0 wszystkie trzy czastki opadaja z ta sama srednia predkoscia, stanowiac jedna grupe. Jednak gdy d > d0, trzy czastki dziela sie na dwie grupy o roznych predkosciach srednich.


24.05.2006, godz. 12.30, Sala 100
Prof. dr hab. Robert Holyst
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Parowanie w mikro i nanoskali (Evaporation/condensation in nano and microscale)

Evaporation/condensation of nano droplets/bubbles are studied within diffuse interface hydrodynamics in two-phase coexistance region. The evaporation/condensation process is observed on the time scale from picoseconds to microseconds and length scale from Angstroms to micrometers. A simple analytical formula relating time of evaproation to the size of a droplet is given. We will argue that it should be valid from nano to macroscale. The condensation of bubbles will bring us to the subject of sonoluminescence and chemical nanoreactors at ambient conditions. See PDF file


Seminarium wspolne Mechaniki Ciala Stalego i Plynów
22.05.2006, godz. 10.00, Sala 100
Prof. dr hab. Zbigniew W. Sorbjan
Department of Physics, Marquette University, USA
Symulacje konwekcji atmosferycznej w warstwie granicznej Ziemi i Marsa

See PDF file


19.05.2006 (FRIDAY!), godz. 12.30, Sala 100
dr Stelian Ion
Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics AR, Bucharest, Romania
Non-Fickean diffusion processes

In this presentation we consider the non-Fickean diffusion processes in a binary mixture. In this model the diffusive flux is not governed by Fick's law, it obeys an evolution equation, derived from partial balance momenta. One shows that the linear Fick model can be recovered as an asymptotic limit of the non-Fickean diffusion model. The structure of the strong detonation wave in the classical Chapman-Jouget theory of the combustion is also investigated. See PDF file


17.05.2006, godz. 12.30, Sala 100
dr Jacek Mierczynski
IBW PAN, Gdansk
Proces up?ynnienia nawodnionego gruntu

Omówione zostana zjawiska zachodzace w nawodnionymym gruncie pod wplywem róznych stan?w obciazenia. Przedstawione zostana równiez przyklady wyników badan doswiadczalnych w aparacie trójosiowego sciskania. See PDF file


26.4.2006, g. 12.30, sala 100
Prof. dr hab. Marek Cieplak
Instytut Fizyki PAN, W-wa
Dynamika molekularna przeplywow w profilowanych nanokanalach
Flows of molecular fluids in nano-structured channels
See PDF file

19.04.2006, g. 14.00, sala 110
mgr Slawomir Alabrudzinski
Zaklad Aparatury Przemyslowej, Politechnika Warszawska i IPPT PAN
Badania eksperymentalne i analiza teoretyczna bliskich oddzialywan hydrodynamicznych w ukladach wielocialowych

Przedstawiona zostanie metoda eksperymentalna i przykladowe wyniki pomiarow ruchu malej grupy czastek kulistych w cieczy opadajacych pod wplywem dzialania sily ciezkosci. Wyniki eksperymentow porownane beda z wynikami teoretycznymi (dla kul opadajacych przy malych liczbach Reynoldsa) uzyskanymi w wyniku obliczen numerycznych oraz analogicznie dla przyblizenia czastek punktowych.

See PDF file
12.04.2006, godz. 12:30, sala 100
dr Serge Barral
IPPT PAN
Numerical modelling of electrospinning

Further improvements and developments of the electrospinning of nano-size fibers require a better understanding of the various processes at play. Numerical modeling can in this respect provide very valuable qualitative insights about the electrospinning process that would be otherwise extremely difficult to gather from experimental measurements alone. In the course of this presentation, the main principles of discrete fiber modelling will be discussed, eventually leading to an assesment of some outstanding issues hindering the implementation of numerically efficient and physically realistic models.

See PDF file

5.04.2006, godz. 12:30, sala 100
dr Stanislaw Tokarzewski
IPPT PAN
Granice na efektywne wsp?lczynniki transportu osrodk?w dwuskladnikowych metoda przedluze? analitycznych

Na podstawie znanych rozwini?c asymptotycznych oraz wynikow pomiarow eksperymentalnych przedstawiono now?, la?cuchowo-ulamkow? metod? wyznaczania granic na efektywne wsp?lczynniki transportu o?rodk?w dwuskladnikowych (wsp?lczynniki przepuszczalnosci, przeewodnictwa termicznego, elektrycznego, przenikalnosci magnetycznej, dyfuzji). Podano szereg przyklad?w oblicze? numerycznych granic.

See PDF file
29.03.2006, godz. 12:30, sala 108
dr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
Stochastyczna regulacja we wczesnej odpowiedzi immunologicznej

Przedstawiony zostanie model sieci regulatorowej sterujacej wczesna odpowiedzia immunologiczna. Matematyczna reprezentacja modelu zawiera zwyczajne rownania rozniczkowe opisujace szybkie kanaly reakcji sprzezone ze stochastycznymi przelacznikami.

See PDF file
22.03.2006, godz. 12:30, sala 100
mgr Piotr Korczyk
IPPT PAN
Analiza struktur pol predkosci przeplywu w mikrokanale

Przedstawione beda badania przeplywu w mikrokanale, w ktorym zostal umieszczony element zaburzajacy. Omowiona bedzie struktura powstalej w takim kanale turbulencji. Zwiazane z nia silne gradienty pola predkosci moga przyczyniac sie do rozbijania kropelek w przeplywach dwufazowych (np. kropelek oleju w wodzie. Wykorzystanie tego typu kanalow umozliwia efektywne otrzymywanie emulsji. W omawianym eksperymencie wykorzystano technike mikro-PIV. Pozwala ona na pomiar pol predkosci przeplywu przez przetwarzanie mikroskopowych fotografii. Analiza otrzymanych pol predkosci daje wglad w struktury turbulencji co pozwala na lepsze zrozumienie zachodzacego w kanale procesu emulsyfikacji.

See PDF file
15.03.2006, godz. 12:30, sala 100
mgr inz. Slawomir Blonski
IPPT PAN
Turbulencja w mikrokanale i jej wplyw na proces emulsyfikacji.

Przedstawione zostana wyniki analizy eksperymentalnej i numerycznej przeplywu cieczy przez mikrokanal emulsyfikatora. Czesc eksperymentalna pracy przeprowadzona zostala technika micro-PIV (micro Particle Image Velocimetry) wykorzystujac mikroskopie epifluorescencyjna w warunkach szybkiego obrazowania przeplywu. Eksperymenty porownane zostaly z wynikami symulacji numerycznych. Przeprowadzona analiza umozliwila okreslenie struktury turbulencji w mikrokanale emulsyfikatora oraz weryfikacje modeli teoretycznych opisujacych proces tworzenia emulsji, w tym rozmiar otrzymywanych kropel fazy rozproszonej.

See PDF file
8.03.2006, godz. 12:30, sala 100
mgr Beata Hat
IPPT PAN Jak liczba alleli wplywa na autoregulacje genu

Rozwazymy stochastyczne efekty w procesie ekspresji genow o roznej liczbie homologicznych kopii (alleli). Wprowadzimy matematyczny opis efektow stochastycznych i pokazemy, ze zmiana w liczbie alleli ma powazne konsekwencje w autoregulacji genu.

See PDF file
1.03.2006, godz. 12:30, sala 100
dr Maciej Sta?czyk
IPPT PAN
Por?wnanie wybranych modeli wymiany ciepla w unaczynnionych tkankach biologicznych

Okreslanie pola temperatur w zywych tkankach ma duze znaczenie m.in. dla planowania zabiegow hipertermicznych. Duzy wplyw na przeplyw ciepla w takim medium ma cyrkulacja krwi. Podczas seminarium przedstawione zostana dwie metody numerycznego rozwiazywania tego problemu - opracowany na uniwersytecie w Utrechcie system DIVA oraz alternatywna metoda zaproponowana przez autora. Dokonane zostanie por?wnanie podstawowych zaloze? obu metod, ich zalet i ogranicze? a tak?e przedstawione zostana przykladowe wyniki.
Comparison of selected models of heat transfer in perfused biological tissue Determination of temperature fields in perfused tissues is an important aspect of hyperthermia treatment planning. The heat transfer process is dependent to a large degree on the blood circulation in the area of interest. During the seminar, two numerical methods of approach to this problem will be presented: the DIVA (DIscrete Vessel Analysis) system developed at University of Utrecht and the alternative method developed by the author. The basic assumptions underlying the methods will be given, the similarities and differences will be highlighted and, finally some limitations and results given by both methods will be compared.

See PDF file
24.02.2006, godz. 14:30, sala 100
Special seminar by
Prof. Michele Chiumenti
CIMNE, International Center for Numerical Methods in Engineering, Barcelona, Spain
On the constitutive modeling of coupled thermo-mechanical phase-change problems
See PDF file
22.02.2006, godz. 12:30, sala 100
dr Justyna Czerwinska
IMP PAN, Gdansk
Voronoi Particle Dynamics for meso-scale fluidics

Many interesting bio- and nano-engineering application require numerical modeling of micro-fluidics. However, continuum models do not take to account various relevant effects such as Brownian motion. For micro-fluidics industrial modeling molecular approach is too complex and computationally too expensive. Hence, meso-scale model is the most suitable. Presented here approach is based on Voronoi Particle Dynamics. One particle contains a cluster of atoms. The molecular information lost during the coarse graining process is compensated by stochastic dissipation term. Such model allows in a simple and computationally efficient way to simulate complex flows with immersed structures (such as polymers or DNA). See PDF


18.01.2006, godz. 12:30, sala 100
Gustavo Abade
Instytutu Fizyki Teoretycznej, UW
A multiple time-stepping scheme for dynamic simulations of dilute sedimenting suspensions

The purpose of this seminar is to present computer simulations of dilute suspensions undergoing gravity induced sedimentation. It is considered a system of non-Brownian spheres, which may differ in radius and density, sedimenting in a Newtonian fluid at low Reynolds number. Attention is focused on the description of a multiple time-stepping scheme to calculate the time evolution of particle configuration. This scheme is employed in an attempt to reduce the time spent on calculating hydrodynamic interactions, which is $O(N^2)$ in a system of N particles. Results for the hydrodynamic self-diffusion coefficients will be presented for mono and polydispersions.


11.01.2006, godz. 12:30, sala 100
dr Piotr Garstecki
Harvard University & Instytut Chemii Fizycznej PAN
Bubbles and droplets in microfluidics - formation, non-linear phenomena and applications

Microfluidic systems offer highly controlled methods of emulsification. In contrast to the dynamics of break-up in unbounded fluids, where one typically observes two distinct regimes of break-up: dripping and jetting; microfluidic systems exhibit an additional mode of break-up which is dominated by the normaland not tangentialstresses exerted on the emerging droplets. I will describe this new mechanism in detail for two most popular microfluidic devices used for emulsification flow-focusing and T-junction geometries. I will also briefly review how this dynamics and controlled formation of bubbles and droplets can be used in construction of microfluidic systems exhibiting surprising non-linear phenomena, and in applications, including micro-mixing, formation of particles and microcapsules, and in fluidic optical systems. PDF file.


4.01.2006, godz. 12:30, sala 100
mgr Marcin Jedynski
IPPT PAN
Ekspansja plazmy i wplyw atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu

Przedstawione beda badania obloku plazmy powstajacego w procesie osadzania hydroksyapatytu impulsem laserowym. Omowiony zostanie wplyw atmosfery reaktywnej na rozlot plazmy oraz wzrost osadzanych warstw. See PDF


21.12.2005, godz.12.30, ZMiFP /hall/
Wszystkiego Najlepszego!
Tradycyjne Get together z plynami w ZMiFP !

14.12.2005, godz. 12:30, sala 100
dr inz Tomasz Kowalczyk
ZMiFP (seminarium robocze dla wszystkich zainteresowanych)
Postepy w nanotechnologii: elektroprzedzenia nanowl?kien

Elektroprzedzenie nanowl?kien przezywa obecnie bardzo intensywny rozw?j. Punkt ciezkosci badan przesuwa sie obecnie z okrelenia mozliwoci przedzenia wl?kien na badanie r?znych zastosowan praktycznych. Przedstawione zostana najnowsze doniesienia dotyczace procesu elektroprzedzenia. Celem spotkania jest dyskusja o nanowl?knach i elektroprzedzeniu w kontekscie nanotechnologii bedacej obecnie jednym z wiodacych kierunk?w badan. See PDF


9.12.2005, godz. 12:30, sala 100
Prof. Vitaly Volpert
CNRS - UMR5585, Universite Claude Bernard, Lyon 1, France
ABIOMED visiting professor
Modeling leukemia development in the bone marrow
8.12.2005, godz. 12:30, sala 110
dr Anna Marciniak-Czochra
Institute of Applied Mathematics, University of Heidelberg, Germany
ABIOMED visiting professor
Modeling of the effects of inerferon on spatial spread of viral infection

Interferons are a family of active biochemical species, which help to ght viral infections by spreading from infected cells to uninfected cells and triggering production of e ector molecules. These latter when activated confer on cells resistance from the virus. Recently, in a series of experiments, Duca et al. (Biotechnol. Prog., 2001) observed planar cultures of hamster kidney epithelial and murine astrocytoma cells infected by a point source of virus. In this way, they were able to observe a spreading cicular wave of infection followed by a wave of dead cells. It was inconclusive whether this process involved intereferon production. As an e ort to understand Duca et al. experiments, we devised a model of viral infection and interferon production, which involves virions, uninfected, infected and resistant cells, as well as the interferon. We assumed that interferon is produced by infected cells and spread by di usion to neighboring uninfected cells, making them resistant. At the same time, the virus is spread, also by di usion and the nal outcome is the result of competition beween these two processes. We carried out a simulation study, which shows that the model qualitatively reproduces the experiments of Duca et al. To understand the process, we should nd estimates of parameters of the model, consistent with current biological knowledge. In addtion, we are planning to carry out experiments using cells with interferon production blocked, to compare their outcome to those with interferon production active. This will provide an opportunity to directly compare experiments with the model. PDF file


7.12.2005, g.12:30, sala 100
Prof. Bogdan Cichocki
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
Einstein 1905: praca o ruchach Browna

Przypomniana zostanie pasjonujaca historia ruchow Browna, a w szczegolnosci klopoty z ich zrozumieniem. Nastepnie przedstawione zostanie rozumowanie Einsteina prowadzace do wniosku, ze srednie przesuniecie kwadratowe jest wlasciwa charakterystyka nieregularnych, termicznych ruchow czastki zawiesiny. Podejscie Einsteina do tego zagadnienia bedzie porownane z podejsciem Smoluchowskiego.


2.12.2005, godz. 12:30, sala 100
Bertrand Viaud & Eric Serre
Laboratoire de Mod?lisation et Simulation Num?rique & G?nie des Proc?d?s, MSNM-GP (L3M), CNRS/Universit?s Aix-Marseille, France
Spatio-temporal properties of boundary layers instabilities in rotating cavities

By the way of a highly accurate three dimensional spectral solver, Direct Numerical Simulation of incompressible Navier-Stokes equations has been used to investigate instabilities properties in rotating cavities. A special effort is brought on the study of the impulse response of a rotating boundary layer. The aim is to extend recent theoretical works of Pier [J. Fluid Mech. 487, 315 (2003)] and Davies & Carpenter [J. Fluid Mech. 486, 287 (2003)] about the role played by the absolute instability in the occurence of turbulence. Thus, the identification of such a mode would open prospect in the developpement of efficient control strategy of transition. Spatio-temporal properties of convective type I (inviscid) and type II (viscous) instabilities have been studied and the results appear to be in good agreement with experimental and theoretical works carried out in collaboration with Prof. Tuliska-Sznitko at Poznan university (Serre & al. [Phys. Fluids, Vol. 16, No 3 (2004)]). Computations at high Reynolds numbers, larger than the theoretical critical Reynolds number of absolute mode are in progress. In this prospect, the spectral solution enables precise determination of the spatial and frequential characterictics of this mode.


30.11.2005, g.12:30, sala 100
Prof. Bogdan Cichocki
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
Einstein 1905: hydrodynamiczna metoda wyznaczania liczby Avogadro

Omowiona bedzie rozprawa doktorska Einsteina z 1905 roku, w ktorej zostaly wyprowadzone wzory dla wspolczynnika dyfuzji i efektywnej lepkosci roztworu o malej koncentracji. Korzystajac z tych wzorow i danych eksperymentalnych Einstein wyznaczyl liczbe czasteczek w jednym molu substancji. Przedstawione zostana bledy w rozprawie i ciekawa historia ich "naprawiania".


25.11.2005, godz. 12:30, sala 100
Prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany
ABIOMED visiting professor
The swimming of sperm and other animalcules

Bacteria and protozoa propel themselves in a fluid by swimming. On account of their small size the Reynolds number of the motion is small. It is of interest to investigate the efficiency of swimming in dependence on the shape of the animalcule, and to find the optimal mode of propulsion. Calculations have been performed for simple shapes on the basis of the Navier-Stokes equations for the fluid dynamics. PDF file


23.11.2005, godz. 12:30, sala 100
Prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany
ABIOMED visiting professor
The Brownian motion of a particle immersed in a viscous compressible fluid between two parallel plane walls

The motion of macromolecules in a fluid in confined geometry, such as a biological cell, is strongly influenced by the presence of the walls. Brownian motion of the particle leads to diffusion with a diffusion coefficient dependent on the position relative to the walls. The diffusion coefficient can be calculated from steady-state hydrodynamics and is independent of the compressibility of the fluid. The velocity correlation function of Brownian motion on a short time scale requires a more complicated hydrodynamic calculation. In confined geometry on a small length scale compressibility of the fluid becomes important. We find that for motion between two plane walls the velocity relaxes at long times with a negative long-time tail inversely proportional to the square of time. PDF file


16.11.2005, godz. 12:30, sala 100
dr Konrad Bajer
Instytut Geofizyki UW,
Adwekcja-dyfuzja p?l skalarnych i pola magnetycznego cz. II
2.11.2005, godz. 12:30, sala 100
mgr Tomasz Michalek
IPPT PAN
Metoda oceny wiarygodnosci symulacji numerycznych przeplywow lepkich i termicznych

Wiarygodnosc symulacji numerycznych jest okreslana w procesach weryfikacji (oceny wiargydnosci aparatu numerycznego) i walidacji (oceny wiarygodnosci fizyki modelu). W trakcie seminarium przedstawiona zostanie metoda oparta na analizie wrazliwosci rozwiazan numeryczcznych symulacji numerycznych przeplywow, ktora usprawnia proces walidacji. Celem metody jest okreslenie kluczowych parametrow modelu oraz okreslenie dokladnosci pomiarow eksperyementalnych niezbednych w procesie walidacji symylacji numerycznych. Zastosowanie metody zostanie zaprezentowane dla dwoch wzorcowych przypadkow: przeplywu w roznicowo grzanym naczyniu z poziomym gradientem temperatur oraz dla konfiguracji z pionowym gradientem temperatur. Przedstawiony zostanie proces walidacji symulacji numerycznych dla tych przykladow, w ktorm wyniki obliczen numerycznych zostana porownane z wynikami eksperymentalnymi.


26.10.2005, g.12:30, sala 100
dr Remigiusz Kowalczyk,
Instytut Matematyki Stosowanej, Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
Modelowanie agregacji kom?rkowej w Vasculogenezie

W czasie mojego wystapienia zaprezentuje kilka modeli matematycznych opisujacych agregacje komorkowa w procesie Vasculogenezy (formowanie sie sieci naczyn krwionosnych) jako efekt sil mechanicznych pojawiajacych sie pomiedzy komorkami a otaczajaca je tkanka, lub jako efekt chemotaksji (uwalnianie czynnikow chemicznych). Omowie problem wybuchow i ograniczonosci rozwiazan dla modelu agregacji - uproszczonej wersji jednego z przedstawionych wczesniej modeli Vasculogenezy. Symulacje komputerowe pokaza, ze przy odpowiednich parametrach rozwiazanie modelu agregacji jest nie tylko ograniczone ale rowniez formuje sie z czasem w ksztalt cylindra co smialo mozna traktowac jako komorkowy agregat. See PDF


19.10.2005, g.12:30, sala 100
Prof. Francois Feuillebois
Laboratoire de Physique et Mecanique des Milieux Heterogenes
PMMH ESPCI Paris
Hydrodynamic slip and suspensions

Hydrodynamic slip on a surface may occur at various scales for suspensions of particles in a viscous fluid. First, there is the slip of a fluid on a surface which occurs at the molecular scale. For hydrophobic surfaces, the slip length is even above the molecular scale. A technique of measurement of fluid velocity at sub-micron scale will be presented. Second, for rough surfaces a equivalent smooth surface enveloping the roughness may be defined. The fluid then appears to slip on this surface. Measurements and modelling of a slip length will be presented. Third, at the level of an ensemble of particles, the suspension appears to slip on a surface. This effect is involved in the "intrinsic convection" when in sedimentation in a vertical container. It also appears in the derivation of an effective viscosity of a suspension in the vicinity of a wall.


12.10.2005, godz. 12:30, sala 100
Prof. Alina Ciach
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Mesoscopic theory of phase transitions in colloidal systems

A mesoscopic theory for the primitive model of ionic systems is developed for arbitrary size, $\lambda=\sigma_+/\sigma_-$, and charge, $Z=e_+/|e_-|$, asymmetry. The phase diagram and correlation functions are obtained in the asymptotic regime $\lambda\to\infty$ and $Z\to\infty$, and for infinite dilution of the larger ions (volume fraction $n_p\sim 1/Z$ or less), in a mean-field approximation. We find a coexistence between a very dilute 'gas' phase and a crystalline phase in which the macroions form a bcc structure with the lattice constant $\approx 3.6\sigma_+$. Such coexistence was observed experimentally in deionized aqueous solutions of highly charged colloidal particles. PDF file.


11.10.2005, godz. 13:30, sala 108 (EXTRA SEMINAR!)
Prof. Hiroyuki Ozoe
Institute for Advanced Materials Study, Kyushu University, Japan
Visiting Professor at AGH University of Science and Technology
Various transport phenomena in a strong magnetic field of a super-conducting magnet

Various new phenomena reported recently occurring in a strong magnetic field of a super-conducting magnet are treated from the point of transport phenomena. Our numerical and experimental approaches are introduced for possible industrial applications of this new field in the near future. Sample objects include magnetic enhancement of convection, magnetic suppression of convection, convection and diffusion of oxygen gas into the air, Rayleigh-Benard convection of air in a strong magnetic field, magneto-thermal wind tunnel, and water mist flow.


5.10.2005, godz. 12:30, sala 100
Prof. Kazimierz Rzazewski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Slabo oddzialujace bozony w niezerowej temperaturze

Podczas gdy fizyka statystyczna doskonalego gazu Bosego jest dobrze znana, to teoria gazu slabo oddzialujacego jest ciagle rozwijana. Od kilku lat w Warszawie badamy przyblizenie pol klasycznych dla takiego gazu. Opisze to przyblizenie i przedstawie jego proste zastosowania.


5-9.06.2005, sala 100
Continuous and Discrete Modelling in Mechanics
International Conference in Memory of Prof. Henryk Zorski
LINK TO BF2005CDMM2005
27.07.2005, godz. 12:30, sala 100
Prof. Tilmann Glimm
Emory University and Western Washington University, USA
ABIOMED visiting fellow
Equilibrium concentration surfaces in 3-dimensional Turing patterns

We consider three dimensional Turing patterns and their isoconcentration surfaces corresponding to the equilibrium concentration of the reaction kinetics. We call these surfaces equilibrium concentration surfaces (EC surfaces). They are the interfaces between the regions of `high'' and `low'' concentrations in Turing patterns and thus they can be used to capture key features of the pattern. EC surfaces have been investigated numerically before. Remarkably, they are often very well approximated by certain minimal surfaces, namely besides planes also certain periodic minimal surfaces occur, such as Schwarz' P-surface and Scherk's first surface. We give alternate characterizations of EC surfaces by means of two variational principles, one of them being that they are optimal for diffusive transport. ?Several examples of EC surfaces are considered. We anticipate that our results can also be useful for the study of three dimensional biological structures, for example biological membranes, or skeletal patterns in Echinoidea, where periodic surfaces resembling for instance Schwarz' P-surface ?have been reported. PDF file.
Parts of this talk are based on joint work with M. Alber (Notre Dame), H.G.E. Hentschel (Emory) and B. Kazmierczak (IFTR, Warsaw).


24.06.2005, godz. 12:30, sala 100,
Prof. Jerzy Blawzdziewicz
Department of Mechanical Engineering, Yale University, USA
Dynamika kropli w przeplywach Stokesa

Przedstawione zostana przyklady interesujacych zachowan deformowalnych kropli w przeplywach zewnetrznych. Pokazemy, ze w przeplywach z niezerowa skladowa rotacyjna krople o duzej lepkosci moga gwaltownie przechodzic pomiedzy roznymi stanami stacjonarnymi. Krople takie podlegaja naglym oscylacjom gdy kierunek przeplywu zostaje quasi-statycznie odwrocony. Opiszemy takze zachowanie sie kropli w poblizu krytycznej wartosci sily przeplywu, dla ktorej stacjonarny stan kropli przestaje istniec. Wykazemy, ze powyzsze zjawiska zwiazane sa z istnieniem kilku roznych skal czasowych opisujacych ewolucje kropli, oraz ze szczegolna rola jaka odgrywa symetria rownan Stokesa wzgledem odwrocenia kierunku przeplywu.


20-23.06.2005
Blood Flow - Modelling and Diagnostics (BF2005)
T. A. Kowalewski, A. van Steenhoven, A. Nowicki
LINK TO BF2005 ABIOMED & ERCOFTAC Advanced Course and Workshop
8.06.2005, godz. 12:30, sala 100
Prof. J.M. Floryan CANCELED !!!!
Department of Mechanical and Materials Engineering, The University of Western Ontario, Canada
SEMINARIUM ODWOLANE!
1.06.2005, godz. 12:30, sala 100
Dr.- Ing. Stephan Kallweit
Intelligent Laser Applications GmbH, Juelich, Germany
Overview of current PIV techniques and their importance in Fluid Mechanics

An overview of currently used Particle Image Velocimetry (PIV) techniques will be given with a number of applications where PIV is suitable. The examples are chosen from aerodynamics, hydrodynamic, biofluids, ship research, process engineering and industrial research. A wide range of possible PIV setups will be explained like Stereoscopic-, Micro-, Large Scale-, Underwater-, Dual Plane-, HiSpeed- , Photogrammetric- and Holographic-PIV. The importance of these techniques for fluid mechanic research will be discussed during the presentation


18.05.2005, godz. 12:30, sala 100
mgr Beata Hat
IPPT PAN
Pozytywna i negatywna autoregulacja pojedynczego genu z jedna lub dwiema kopiami.

Zostanie pokazane (w oparciu o rozwazania analityczne i numeryczne), ze w przypadku autoaktywacji ilosc kopii genu silnie wplywa na charakter autoregulacji. Biologiczne konsekwencje tego faktu sa tematem dyskusji.


11.05.2005, godz. 12:30, sala 100
dr Konrad Bajer
Instytut Geofizyki UW,
Adwekcja-dyfuzja pol skalarnych i pola magnetycznego
4.05.2005, godz. 12:30, sala 100
dr Maria Ekiel-Jezewska
IPPT PAN
Oddzialywania hydrodynamiczne a wspolczynniki transportu zawiesin

Przedstawiona zostanie procedura obliczania oraz wyniki liczbowe dla wspolczynnikow translacyjnej i rotacyjnej samodyfuzji, sedymentacji i lepkosci efektywnej niezbyt gestych zawiesin twardych kul. W szczegolnosci przedyskutowany bedzie wplyw oddzialywan hydrodynamicznych miedzy bliskimi kulami, takze w przypadku kontaktu ich powierzchni.


27.04.2005, godz. 12:30, sala 100
mgr inz. Mariusz Niklas & prof. Michel Favre-Marinet
Polit. Czestochowska, IMC & LEGI - INPG Grenoble
Czy istnieje efekt skali w przep?ywach w mikrokanalach?

The flow characteristics of a network of parallel microchannels (hydraulic diameter: 110 um) were investigated both experimentally and numerically in the present work. The cross-section of the micro-channels was triangular for further application to micro heat pipes. Measurements of the pressure drop across the microchannels network showed a dramatic increase of the pressure losses and a departure from the law of fully developed flow as soon as the Reynolds number of the flow exceeded about 10. Numerical computations of the flow were performed by using the classical laws of hydrodynamics in order to explain this surprizing result. They showed a good agreement with the experimental results, which suggests that there are no size effects at the length scale used in the experiments. Moreover, the mechanisms responsible of the large pressure drop in the high-range of Reynolds number are identified by the numerical analysis. They correspond to extra head losses due to separation in several parts of the test cell.


20.04.2005, godz. 12:30, sala 100
mgr Marta Krasowska
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
Wplyw substancji powierzchniowo aktywnej na ruch banki, przebieg zderzen z r?wnymi powierzchniami miedzyfazowymi oraz powstanie kontaktu trojfazowego

W referacie przedstawiona jest dynamika proces?w zachodzcych w trakcie zderzenia banki z powierzchnia swobodna (granica miedzyfazowa ciecz/gaz) oraz granica miedzyfazowa ciecz/cialo stale, a takze wplyw substancji powierzchniowo aktywnych na predkosci lokalne i graniczne, deformacje ksztaltu baniek i powstawanie kontaktu tr?jfazowego ciecz/gaz/cialo stale. PDF file.


16.03.2005, godz. 12:30, sala 100
dr J.Kurzyna, dr K.Makowski
IPPT PAN
Zastosowanie metody rozkladu na mody empiryczne (EMD) do analizy widmowej oscylacji plazmy w silniku Halla i nie tylko - cz. 2
9.03.2005, godz. 12:30, sala 100
mgr Agnieszka Slowicka
IPPT PAN
Powstawanie nanostruktur w emulsjach - modelowanie metoda dynamiki molekularnej

W referacie zostana przedstawione wyniki numerycznych symulacji procesow zachodzacych w emulsjach zlozonych z oleju i wody. Pokazane zostana modele cieczy i oddzialywan pomiedzy nimi oraz zostanie przeprowadzona dyskusja nad warunkami do powstawania nanostruktur tworzonych na bazie takich emulsji.


2.03.2005, godz. 12:30, sala 100
dr inz. Tomasz Wisniewski & dr inz. Grzegoz Sobieraj
ITC & Zaklad Aerodynamiki, Politechnika Warszawska
Mozliwosci wykorzystania termografii w mechanice plynow
23.02.2005, godz. 12:30, sala 100
mgr inz. Jacek Polewski
Klueber Lubrication Polska / Politechnika Gdanska
Badania procesu wrzenia pecherzykowego na powierzchni z pojedynczym centrum nukleacji
16.02.2005, godz. 12:30, sala 100
dr inz. Witold Suchecki
Politechnika Warszawska, Wydzial Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Plocku
Badanie p?l pr?dkosci cieczy w modelowym segmencie krystalizatora ch?odzonego, przeprowadzonych w ramach projektu KBN
02.02.2005, godz. 12:30, sala 100
dr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
Stochastyczna regulacja ekspresji genow

Mala ilosc molekul (DNA, mRNA i bialek) powoduje, ze reakcje biochemiczne w komorce maja nature stochastyczna. W referacie zamierzam zaprezentowac matematyczne modelowanie stochastycznej ekspresji genow (czyli produkcji bialek poprzez mRNA na podstawie matrycy DNA).


26.01.2005, godz. 12:30, sala 100
V. Kovalchuk, I. Trots i T.A. Kowalewski
IPPT PAN
Klaster obliczeniowy w ZMiFP

Symulacje numeryczne "rzeczywistych problemow" w mechanice plynow wymagaja bardzo duzych mocy obliczeniowych, niemozliwych do uzyskania bez masowego wykorzystania rozproszonej architektury, wielowatkowosci i zrownoleglenia procesow. Spowodowalo to gwaltowny rozwoj klastrow obliczeniowych, tzn zespolow komputerow zarzadzanych systemem automatycznego rozdzialu i optymlizacji procesow. Jednym z takich systemow jest Mosix opracowany w Hebrew University, oparty na funkcji kosztu i zaczerpnietego z bussinesu algorytmu konkurencyjnosci. Zostanie zaprezentowana idea takiego systemu, jego praktyczna realizacja w postaci ostatnio uruchomionego klastra obliczeniowego, oraz perspektywy wykorzystania nowego "superkomputera" do obliczen prowadzonych w ZMiFP.


19.01.2005, godz. 12:30, sala 100
dr J.Kurzyna, dr K.Makowski
IPPT PAN
Zastosowanie metody rozkladu na mody empiryczne (EMD) do analizy widmowej oscylacji plazmy w silniku Halla cz. 1

Z zalozenia plazmowy silnik Halla jest urzadzeniem pracy ciaglej. Zaobserwowano jednak, ze podczas jego dzialania generowane sa oscylacje o charakterze niestacjonarnym lub nawet intermitentnym. Do badania tego typu procesow wykorzystywana jest od pewnego czasu metoda rozkladu na mody empiryczne (Empirical Decomposition Method - Huang 1998). Po prezentacji samej metody zostana przedstawione wyniki jej zastosowania do analizy sygnalow pochodzacych z plazmy rejestrownych za pomoca miniaturowych anten umieszczonych w plaszczyznie wyjsciowej silnika. Zaproponowana zostanie interpretacja uzyskanych wynikow.


12.01.2005, godz. 12:30, sala 100
dr Irena Sielamowicz
Politechnika Bialostocka
Optyczna technika cyfrowa DPIV w modelowaniu przeplywow materialow ziarnistych

W referacie pokazuje sie mozliwosci zastosowania techniki DPIV w badaniach zachowania sie ziarna w czasie plyniecia przez silos.


22.12.2004, godz.12.30, Sala 100
Wszystkiego Najlepszego!
Get together z plynami w ZMiFP !

15.12.2004, godz.12.30, Sala 100
Prof. Zbigniew Peradzynski
IMSM UW & IPPT PAN
Dynamika nadcieklego helu - ostatnie 10 lat pracy prof. W. Fiszdona

Referat bedzie dotyczyl falowej propagacji ciepla w nadcieklym helu w obecnosci kwantowej turbulencji. W szczegolnosci krotko zostana scharakteryzowane prace prof. Fiszdona dotyczace tej tematyki.


1.12.2004, godz.12.30, Sala 100
Prof. Zbigniew Peradzynski
IMSM UW & IPPT PAN
Modelowanie satelitarnych silnik?w jonowych, cz. II
24.11.2004, godz. 12.30, sala 100
dr Piotr Szymczak
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
Woda drazy kamien czyli o modelowaniu procesow rozpuszczania skal

Modelowanie rozpuszczania szczelin skalnych przez wody podziemne jest stosunkowo zlozone, wymaga bowiem analizy
a) zagadnienia hydrodynamicznego - ruchu cieczy w skomplikowanej geometrii szczeliny,
b) transportu substratow i produktow reakcji chemicznych prowadzacych do rozpuszczania skaly,
c) ewolucji ksztaltu szczeliny w czasie. Na seminarium przedstawie model numeryczny ww. procesow oraz porownam uzyskane wyniki z danymi doswiadczalnymi.


17.11.2004, godz.12.30, Sala 100
Prof. Zbigniew Peradzynski
IMSM UW & IPPT PAN
Modelowanie satelitarnych silnik?w jonowych cz. I

Silniki jonowe typu Halla wykorzystuja zjawisko przyspieszania jon?w w skrzyzowanych polach elektrycznym i magnetycznym. O ile idea jest bardzo prosta to jednakze wiele istotnych problem?w dotyczacych fizyki i matematycznego opisu plazmy w takich silnikach pozostaja ciagle otwarte.


10.11.2004, godz. 12.30, sala 100
dr Anna Maciolek
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Termodynamiczny efekt Casimira w warstwie zwilzajacej dla mieszaniny 3He-4He w poblizu punktu trojkrytycznego

Fluktuacje parametru uporzadkowania zwiazanego z nadciekloscia 4He powoduja powstanie dlugozasiegowej efektywnej sily Casimira pomiedzy powierzchniami warstwy zwilzajacej mieszaniny, ktora wplywa na jej grubosc. Teoria przewiduje, ze sila ta posiada uniwersalne wlasnosci. Jej istnienie i bogate zachowanie w funkcji temperatury bylo badane eksperymentalnie. Przedstawiona praca ma na celu probe wyjasnienia zmierzonych cech sily w oparciu o modelowy uklad.


29.10.2004, godz. 9.30 - 17.00, sala 110
CONEX Seminar
International Project of Austrian Ministry of Science and Education
LINK TO CONEX Production and stability of emulsions containing nanoparticles and their use for new materials
27.10.2004 & 3.11.2004, godz. 12.30, sala 100
Doc. dr hab. Kazimierz Piechor
IPPT PAN
Fale biegnace w modelu opisujacym powstawanie wzorcow na skorze.

Przedstawiony b?dzie model sk?ry kr?gowc?w we wczesnym stadium rozwoju zaproponowany przez Cruywagena i Murraya (1992) w celu zrozumienia powstawania wzorc?w na niej. W tym modelu sk?ra sk?ada si? z dw?ch typ?w tkanki: nask?rka i sk?ry w?a?ciwej rozdzielonych cienk? warstw? podstawow?. Kom?rki nask?rka s? ciasno upakowane i przymocowane do warstwy podstawowej, i wobec tego nask?rek traktowany jest jako o?rodek lepko-spr??ysty. Kom?rki sk?ry w?a?ciwej poruszaj? si? swobodnie w o?rodku pozakom?rkowym pod wp?ywem dyfuzji, chemotaksji i mitozy. Oddzia?ywania mi?dzy tymi warstwami zachodz? dzi?ki morfogenom wydzielanym przez ka?d? z nich, a wi?c maj? charakter chemiczny. Wobec tego ca?y model jest typu mechanochemicznego. Dla tego modelu przedstawione b?d? wyniki dotycz?ce zagadnienia fal biegn?cych uzyskane zar?wno przez innych autor?w jak i te, kt?re uzyska? referuj?cy wsp?lnie z B. Ka?mierczakiem. Om?wione b?dzie zagadnienie pr?dko?ci minimalnej fali, maj?ce podstawowe znaczenie biologiczne.


20.10.2004, godz. 12.30, sala 100
Prof. Stanislaw Massel
Institute of Oceanology of the Polish Academy of Science, Sopot
Wybrane zagadnienia geofizycznej mechaniki plynow
13.10.2004, godz. 12.30, sala 100
mgr. inz. Michal Rychlik
Politechnika Poznanska
Rekonstrukcja geometrii obiektów przestrzennych na podstawie bazy ksztaltów 3D i obrazu RTG

W wystšpieniu przedstawiona zostanie metoda umożliwiajšca rekonstrukcję geometrii złożonych obiektów trójwymiarowych na podstawie kilku zdjęć rentgenowskich oraz statystycznej wiedzy o ich kształcie, zgromadzonej w bazie danych. Baza danych zawiera zestaw modów empirycznych obiektów oraz zwišzanych z nimi obrazów DRR (Digitaly Reconstructed Radiographs). Mody empiryczne zawierajš informację o cechach geometrycznych odchyleniach poszczególnych obiektów od obiektu œredniego. Mody oraz obiekt œredni otrzymywane sš w procesie analizy składowych głównych (PCA-POD). Danymi wejœciowych sš współrzędne węzłów objętoœciowej siatki elementów skończonych pewnej grupy obiektów. Dla uzyskania jednakowego rozmieszczenia węzłów siatki MES wewnštrz różnych obiektów wykorzystuje się rejestrację przepływowš, opartš o model płynu lepkiego. Poprzez manipulację wartoœciami współczynników poszczególnych modów, otrzymywane sš różne deformacje kształtu œredniego. Minimalizujšc błšd œredniokwadratowy między obrazem RTG obiektu poszukiwanego a obrazem DRR obiektu zrekonstruowanego, poszukuje się optymalnych wartoœci współczynników. Prezentowana metoda zostanie omówiona w oparciu o przykład rekonstrukcji geometrii kręgu lędŸwiowego.


8.9.2004, godz. 12.30, sala 100
Prof. Elisabeth Guazzelli
IUSTI Marseille, France
Suspensions in pipe flow
3.9.2004, godz. 10.00, sala 100 (Friday!)
Prof. Elisabeth Guazzelli
IUSTI Marseille, France
Spreading fronts, stratification and fluctuations in sedimentation
12.08.2004, godz. 13.00, Sala 110 (THURSDAY)
Extra seminarium: ZMiFP i ABIOMED
Prof. Timothy Pedley
Cambridge University,, England, ABIOMED visiting fellow
Flow and Oscillations in Collapsible Tubes

aboratory experiments designed to shed light on fluid flow through collapsible tubes, a problem with several physiological applications, invariably give rise to a wide variety of self-excited oscillations. The object of modelling is to provide scientific understanding of the complex dynamical system in question. This lecture outlines some of the models that have been developed to describe the standard experiment, of flow along a finite length of elastic tube mounted at its ends on rigid tubes and contained in a chamber whose pressure can be independently varied. Lumped and one-dimensional models have been developed for the study of steady flow and its instability, and a variety of oscillation types are indeed predicted. However, such models cannot be rationally derived from the full governing equations, relying as they do on several crude, ad hoc assumptions such as that concerning the energy loss associated with flow separation at the time-dependent constriction during large-amplitude oscillations. A complete scientific description can be given, however, for a related two-dimensional configuration, of flow in a parallel-sided channel with a segment of one wall replaced by a membrane under longitudinal tension T. The flow and membrane displacement have been calculated successively by lubrication theory, Stokes-flow computation, steady Navier-Stokes computation and unsteady Navier-Stokes computation. For a given Reynolds number, Re, steady flow becomes unstable when T falls below a critical value (equivalently, when Re exceeds a critical value for fixed T), and the consequent oscillations reveal at least one period-doubling bifurcation as T is further reduced. The effect of wall inertia has also been investigated: it is negligible if the flowing fluid is water, but leads to an independent, high frequency flutter when it is air. Most recently, rational asymptotic models have been developed for the 2-D problem, and considerable progress has been made towards full 3-D computations.


11.08.2004, godz. 10.00, Sala 110 (WEDNESDAY)
Extra seminarium: ZMiFP i ABIOMED
Prof. Samuel Sideman
Dept. Biomed. Eng. TECHNION, Haifa, ABIOMED visiting fellow
Insight Into the State of the Heart

3. The Cardiac Contraction Phenomena
Muscle contraction is produced by the sliding of the actin filaments over the myosin filaments due to the work generated by acto-myosin crossbridges (Xbs) in the sarcomere. Understanding the cardiac muscle contraction phenomena depends on having a reasonable description of the intracellular relationship between calcium binding to the cellular 'troponin complex, and the actin-myosin Xb cycling kinetics. A novel model utilizing four physiological / energetic states of the Xbs in the beating heart cycle allows to analyze, describe and understand the contraction phenomena, wherein energy is consumed to generate power with the ability to respond to internal, pathologically dictated , and external, environmentally dictated loads.
4. Molecular Motors and Nano Technology
Nanotechnology, and specifically Nanomedicine, is the study of physiology, pharmacy and biosensors at the cellular level, all aimed at manipulating and affecting natural cellular and intracellular phenomena in order to achieve unique useful therapeutic devices. Specific goals are: 1) Maintain and improve human health on the molecular scale by targeted medical procedures, 2) Identify and define diseases by genomic analysis, 3) Improve diagnosis and therapy, including aging, 4) Discover new drugs.. To achieve these goals we must understand the nature of the nano-scale and pico-second intracellular phenomena and develop some unique capabilities to manipulate this molecular world with precision. This involves the ability to construct objects with 3D positional control of molecular structures, manipulate atoms with atomic scale control, avoid harmful mistakes in pico-second constructions, identify and continuously correct unavoidable errors... (see more on ABIOMED webpage)


10.08.2004, godz. 13.00, Sala 110 (TUESDAY)
Extra seminarium: ZMiFP i ABIOMED
Prof. Timothy Pedley
Cambridge University,, England, ABIOMED visiting fellow
Mathematical modelling of blood flow in arteries

The study of time-dependent flow in complex three-dimensional geometry, even when the tubes are taken to be rigid and the fluid Newtonian, is much more difficult. Realistic simulation requires the computational solution of the full Navier-Stokes equations, in a geometry obtained from a particular subject by means of magnetic resonance imaging (say), using input flow or pressure data that are also obtained by non-invasive imaging. The combined computational procedure has not yet been developed to the point at which one can have confidence in its accuracy, but it soon will be. However, this is not mathematical modelling and does not clearly lead to new fluid dynamical understanding. For that one must go to idealised models such as uniform curved or helical tubes, or non-uniform two-dimensional channels, or small isolated three-dimensional protuberances on a smooth wall. Such problems lead to interesting fluid dynamics, but it is not clear how relevant they are to biomedical practice. To show that mathematical modelling is not dead, the talk will conclude with a brief description of a recent model by S L Waters of the new process of transmyocardial laser revascularisation, developed to restore oxygen supply to heart muscle cut off by an infarct, for example. (see more on ABIOMED webpage)


9.08.2004, godz. 10.00, Sala 110 (MONDAY)
Extra seminarium: ZMiFP i ABIOMED
Prof. Samuel Sideman
Dept. Biomed. Eng. TECHNION, Haifa, ABIOMED visiting fellow
Insight Into the State of the Heart

1. Characterization of the Cardiac System & Cardiac Research
2. Integrated Modeling of the Cardiac System
The Seminar series introduce the cardiac system and brings out our experiences in studying and analyzing this highly complicated system from different points of view , attempting to relate and quantify the effects of the major interacting parameters on the cardiac function. The cardiac system represents an array of interacting phenomena, from diffusion, active ionic transport, membrane channels and receptors, cellular metabolism, energy consumption and power generation production, electrical excitation, fiber mechanics, microcirculation , imaging & 3D shape reconstruction ,ventricular mechanics, circulation, metabolism, coronary flow and, not least important, pathological factors affecting the cardiac function. Understanding this multi-parameter, multi-levelled, complex system, denoted as the Cardionome, or Cardiome, requires studying the interactions between the various parameters by utilizing integrated models and experimental verifications.


02.06.2004, godz. 12.30, sala 100
doc. dr hab. Leszek Jarecki
IPPT PAN, Pracownia Fizyki Polimerow
Efekty lepkosci i krystalizacji w modelowaniu procesu formowania wlokien polimerowych
26.05.2004, godz. 12.30, sala 100
dr hab. Eligiusz Wajnryb
IPPT PAN, Zaklad Mechaniki i Fizyki Plynow
Wlasnosci efektywne emulsji kolidalnych
19.05.2004, godz. 12.30, sala 100
ICTAM04 presentations
12.05.2004, godz. 12.30, sala 100
ICTAM04 presentations
5.05.2004, godz. 12.30, sala 100
mgr inz. Anna Blim
IPPT PAN, Pracownia Fizyki Polimerow
Wplyw temperatury na strukture i dynamike formowania wlokien poliestrowych

Surowe wlokna politereftalanu etylenowego (PET), otrzymano w procesie przedzenia ze stopu z zastosowaniem dodatkowej komory grzejnej, z roznymi predkosciami odbioru. Okreslono doswiadczalnie ich stopien krystalicznosci, dwojlomnosc optyczna, orientacje krystaliczna i amorficzna. Badania dynamiki procesu formowania wlokien PET przeprowadzono metoda modelowania komputerowego.


21.04.2004, godz. 12.30, sala 100
doc. dr hab. Kazimierz Piechor
IPPT PAN
Rownanie Lagerstroma jako imitacja stacjonarnego oplywu kuli dla malej liczby Reynoldsa (drugi wyklad)
14.04.2004, godz. 12.30, sala 100
doc. dr hab. Kazimierz Piechor
IPPT PAN
Rownanie Lagerstroma jako imitacja stacjonarnego oplywu kuli dla malej liczby Reynoldsa (pierwszy wyklad).

1. Problem oplywu kuli. 2. Rownanie Lagerstroma: a) przypadek regularny (obszar ograniczony), b) przypadek osobliwy (obszar nieograniczony). 3. Ciagi i rozwiniecia asymptotyczne. 4. Przyblizenie Stokesa. 5. Przyblizenie Oseena. 6. Zasady kojarzenia rozwiazan. 7. Scisla teoria rownania Lagerstroma.


31.03.2004, godz. 12.30, sala 100
dr Maria Ekiel-Jezewska
IPPT PAN
Oddzialywania hydrodynamiczne czastek na powierzchni swobodnej

Przedmiotem zainteresowania eksperymentatorow sa obecnie quasi-dwuwymiarowe uklady czastek sferycznych zanurzonych w cieczy Stokesa i stykajacych sie z plaska powierzchnia swobodna. Na seminarium omowiona zostanie metoda teoretyczna wyznaczenia ruchu takich czastek pod wplywem zewnetrznych sil i momentow sil. Podane beda wyniki liczbowe dla duzych odleglosci miedzyczasteczkowych.


24.3.2004, godz. 12.30, sala 100 mgr Agnieszka Slowicka
IPPT PAN
Molekularne oddzialywania miedzy cieczami w procesie emulsyfikacji

W wystapieniu zostanie opisany proces emulsyfikacji i model oddzialywan miedzy molekulami cieczy bioracych w nim udzial. Przedstawione zostana wyniki doswiadczen numerycznych metoda dynamiki molekularnej i okreslenie zaleznosci miedzy typem potencjalu oddzialywan miedzyczasteczkowych a zachowaniem symulowanej cieczy.


17.3.2004, godz. 12.30, sala 100
dr Stanislaw Tokarzewski
IPPT PAN
Zastosowanie ulamkow lancuchowych do wyznaczania ograniczen na efektywne wspolczynniki transportu materialow niejednorodnych

Efektywne wspolczynniki transportu osrodkow niejednorodnych takie jak przewodnictwa elektryczne, termiczne, stala dielektryczna, przenikalnosc magnetyczna i wspolczynniki dyfuzji sa funkcjami Stieltjesa. Wychodzac z rozwiniec potegowych funkcji Stieltjesa okreslonych w punktach rzeczywistych i nieskonczonosci wyznaczymy nowe ograniczenia na efektywne wspolczynniki transportu osrodkow niejednorodnych lepsze od dotychczas istniejacych. Do tego celu zastosujemy ulamki lancuchowe.


10.3.2004, godz. 12.30, sala 100
Prof. Krzysztof Wilmanski
Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Berlin
Fluidyzacja osrodkow granulowanych: eksperyment i model See slides here
3.3.2004, godz. 12.30, sala 100
dr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
"Stochastyczny" model sieci regulatorowej bialka NF-kappaB.

NF-kappaB jest bialkiem regulatorowym (czynnikiem transcrypcyjnym) istotnym dla odpowiedzi immunologicznych organizmu. Skonstrulowany model pozwala na analize sieci regulatorowej NF-kappaB na poziomie jednej komorki. Uklad rownan opisuje tworzenie sie kompleksow bialek, transport bialek pomiedzy jadrem a cytoplasma, transkrypcje RNA i synteze bialek.


25.2.2004, godz. 12.30, sala 100
mgr Tomasz Michalek
IPPT PAN
Performance and accuracy of mesh-free diffuse approximation method

A new promising numerical approach: mesh-free diffuse approximation method will be presented in application to the laminar,incompressible viscous flows. The accuracy of the method will be shown through direct comparison of well-known numerical benchmark solutions coming from different methodologies. Solution of three numerical benchmarks will be presented (moving lid driven cavity,natural convection in the differentially heated cavity, natural convection of water in the differentially heated cavity). The performance of the method will be discussed basis of those results.


18.2.2004, godz. 12.30, sala 100
dr Karol Makowski
IPPT PAN
Analiza stabilnosci wyladowania elektrycznego w plazmowych silnikach

Plazmowy nap?d reaktywny staje si? obecnie szczeg?lnie atrakcyjnym narz?dziem pozwalaj?cym na dokonanie manewru zmiany orientacji satelity na orbicie, korekty orbity czy te? zmiany orbity na du?ych wysoko?ciach ponad atmosfer?. Zapewnia on np. osi?ganie pr?dko?ci plazmy na wylocie dyszy np. oko?o 20 km/s przy napi?ciach przy?pieszaj?cych oko?o 300V, w przypadku u?ycia ksenonu jako gazu roboczego. Tym samym zu?ycie masy "paliwa" na jednostk? czasu przy tej samej sile ci?gu jest znacznie ni?sze ni? w przypadku nap?du chemicznego. Jednak?e wci?? jeszcze nie osi?gni?to optymalnych rozwi?za? w przypadku silnik?w o wi?kszych i ?rednich mocach zapewniaj?cych si?? ci?gu 50mN. Cechuje je niestabilno?? pracy (spontaniczne wzbudzenie drga? wy?adowania elektrycznego) i towarzysz?ca jej silna erozja ?cianek komory silnika, co ogranicza potencjalne zalety tego nap?du. Przedstawiona zostanie analiza stabilno?ci wy?adowania elektrycznego w komorze silnika i dokonana klasyfikacja obserwowanych oscylacji parametr?w plazmy.


28.1.2004, godz. 12.30, sala 100
doc. dr hab. Zbigniew Walenta
IPPT PAN
Prosty model detonacji do obliczen metoda Bezposredniej Symulacji Monte-Carlo

Zaproponowano prosty model doprowadzania energii w procesie zderzania si? moleku? gazu. Obliczenia, wykonane metod? Bezporedniej Symulacji Monte Carlo wskazuj?, ?e model ten pozwala symulowa? fal? detonacyjn? z jej najbardziej charakterystycznymi cechami. Bardzo istotn? zalet? zaproponowanej metody liczenia jest mo?liwo? prostego i wzgl?dnie dok?adnego uwzgl?dniania wp?ywu scianek na zjawisko detonacji.


21.1.2004, godz. 12.30, sala 100
Prof. Arkadiusz Branka
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Obliczenia metoda dynamiki brownowskiej


14.1.2004, godz. 12.30, sala 100
mgr. inz. Tomasz Moscicki
IPPT PAN
Dynamika obloku plazmowego genrowanego przy spawaniu laserowym na podstawie analizy promieniowania

W referacie zostanie przedstawiona analiza w?a?ciwo?ci ob?oku plazmowego powstaj?cego w trakcie spawania laserowego. Analiza ta w g??wnej mierze oparta b?dzie o wyniki oblicze? promieniowania plazmy. Wyniki umo?liwiaj? interpretacj? kolorowych zdj?? plazmy uzyskanych za pomoc? szybkiej kamery i w po??czeniu z pomiarami spektroskopowymi pozwalaj? na okre?lenie sk?adu i dynamiki ob?oku plazmowego w trakcie spawania laserowego. Analizie zostanie poddany ob?ok plazmowy z?o?ony z mieszaniny par zelaza i gazu oslonowego - argonu.


Prof. Henryk Zorski zmarl nagle 26.12.2003 roku.
7.1.2004, godz. 12.30, sala 100
prof dr hab. Henryk Zorski
IPPT PAN
Rozklady Gibsa z hamiltonianem zaleznym od temperatury

3.12.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. J.M. Floryan
Department of Mechanical and Materials Engineering The University of Western Ontario, London, Canada
Certain aspects of flows over rough surfaces

It has been recognized since the pioneering experiments of Reynolds in 1883 that surface roughness plays a significant role in the dynamics of shear layers. This is a classical problem in fluid dynamics but, nevertheless, its resolution is still lacking. The recent progress in the analysis of the effects of surface roughness will be discussed.


26.11.2003, godz. 12.30, sala 110
mgr inz. Slawomir Blonski
ZMiFP, IPPT PAN
Nanowlokna, metody wytwarzania i zastoswania

Przedstawiona zostanie metoda "electrospinningu" dla wytwarzania nanowlokien o srednicach rzedu kilkudziesieciu nanometrow z polimerow syntetycznych i naturalnych oraz ich zastosowanie. Zaprezentowane zostanie oryginalne stanowisko badawcze oraz wyniki electrospinningu dla wybranych polimerow. Przedstawiony zostanie rowniez przeglad literatury na temat badan nanowlokien otrzymywanych w wyniku electrospinningu oraz metod modyfikacji ich wlasciwosci.


19.11.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. Igor Szczyrba
Department of Mathematical Sciences, University of Northern Colorado, USA
Matematyczne i numeryczne aspekty modelowania urazow mozgu

Wyklad ten bedzie scisle powiazany tematycznie z wykladem pt: "Fizyczne i biologiczne aspekty modelowania urazow mozgu", ktory prof. zamierza wyglosic w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki UW, Hoza 64, najprawdopobniej w czwartek 20.11.2003.


12.11.2003, godz. 12.30, sala 100
mgr Piotr Korczyk
ZMiFP, IPPT PAN
Anemometria obrazowa (PIV) w zastosowaniu do pomiaru predkosci kropelek chmurowych

Procesy zachodzace w chmurach w malych skalach (rzedu centymetrow i nizej) sa istotnym elementem ksztaltujacym pogode i klimat Ziemi. Ze wzgledu na zlozonosc tych procesow i trudnosci z pomiarami, wiedza na ich temat jest wciaz niewystarczajaca dla wyjasnienia obserwowanych zjawisk, jak np. formowanie sie kropel deszczowych w dodatnich temperaturach. Obecnie prowadzone sa intensywne badania majace na celu dostarczenie nowych danych na temat struktury i dynamiki chmur w malych skalach.Niniejszy referat bedzie dotyczyl proby wykorzystania technik PIV do laboratoryjnych pomiarow predkosci kropelek chmurowych.


05.11.2003, godz. 12.30, sala 100
doc. dr hab. Izabela Pienkowska
ZMiFP, IPPT PAN
Wielocialowe oseenowskie oddzialywania hydrodynamiczne

Rozpatrywane beda wielocialowe oddzialywania hydrodynamiczne w cieczy lepkiej niescisliwej w warunkach malych liczb Reynoldsa. Analizowany bedzie wplyw konwekcyjnej inercji cieczy na sily hydrodynamiczne oraz na pole predkosci cieczy, ksztaltujace sie w wyniku oddzialywan hydrodynamicznych miedzy sztywnymi kulami. Dyskutowane beda warunki, w ktorych slabe efekty inercyjne prowadza do wystapienia jakosciowych roznic miedzy wielocialowymi oddzialywaniami oseenowskimi i stokesowskimi.


08.10.2003, godz. 12.30, sala 100
15.10.2003, godz. 12.30, sala 100
22.10.2003, godz. 12.30, sala 100
29.10.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. Fran?ois Feuillebois, AMAS visiting professor
PMMH, ESPCI, Paris, France
Perturbation problems at low Reynolds number

Abstract of four invited lectures
For a small particle in a fluid flow, the Reynolds number is low and viscous effects are dominant. But at second order in the Reynolds number, small fluid inertial effects appear which make e.g. the particle migrate across streamlines. Such effects first demonstrated experimentally by Segr? and Silberberg have been the incentive for numerous calculations thereafter. These effects are important e.g. for separation techniques used in analytical chemistry ("Field Flow Fractionation", "SPLITT" cell). The presentation will focus on the resolution of regular and singular perturbation problems for the flow around a sphere at low Reynolds number. It will start from Oseen's solution revisited by Rubinow & Keller and Saffman solution for the lift force on a sphere in a shear flow. Walls effects combined with fluid inertial effects will be presented, both for regular perturbation problems and singular ones.


23.09.2003, godz. 12.30, sala 108 (Special Seminar)
Prof. J.H.S. Fernando
Department of Mechanical & Aerospace Engineering,, Arizona State University
Urban Fluid Mechanics: Air Circulation and Contaminant Dispersion in Cities

In the latter part of the 20th century, there has been a massive influx of population to urban areas, and currently in the US about 70% of the population occupies less than 2% of the landmass. Most of these urban areas, especially those in the southwestern US, are associated with complex terrain, the air flow in which is characterized by the synoptic winds perturbed by the terrain, local meso-scale thermal circulation (slope and valley winds), flow past small-scale features such as building clusters, and complex interactions thereof. The dispersion and advection of contaminates released within air basins, transported from elsewhere and formed due to chemical reactions are also of great interest in dealing with issues such as the quality of life of urban population. In this presentation, an overview of the results of an on-going program designed to study flow, turbulence and contaminant transport in complex terrain cities will be given. Theoretical concepts, laboratory experiments, field observations and numerical simulations underpinning this program will be presented, and integration of results from cross-cutting areas of research to understand and predict urban air quality will be discussed.


25.06.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. Jan Kicinski
Instytut Maszyn Przeplywowych PAN, Gdansk
Lozyska wielkogabarytowe: przeplywy skawitowane i wymiana ciepla. Sprzezone formy drgan ukladu wirnik-lozyska, jako nowy wyr?znik stanu duzych maszyn energetycznych
11.06.2003, godz. 12.30, sala 100
mgr Simon Childs
Cape Town University & IPPT PAN
Some aspects to modeling fluids, free surfaces and rigid bodies

What is Eulerian? What is Lagrangian? Why would one want to combine the two? The resulting equations which govern the motion of fluids, free surfaces and rigid bodies.


4.06.2003, godz. 12.30, sala 100
Dr. Laurence Bergougnoux
IUSTI, Marseille, France
Spreading fronts and fluctuations in sedimentation

While the average velocity of a suspension of spheres sedimenting in a viscous fluid can be successfully predicted theoretically, the problem of velocity fluctuations is still unresolved. We examined by laboratory experiments how the sedimentation front spreads and how this affects the velocity fluctuations. Experiments were undertaken at very low Reynolds number Re below 10^-4 and volume fraction around 0.3 %. Two types of experimental measurements were performed. The spreading of the sedimentation front was measured using the attenuation of light through the suspension. The particle velocities were measured using particle image velocimetry (PIV).


28.05.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. R.B. Jones, AMAS visiting professor
University of London, UK
The role of orientational Brownian motion in dispersive media

First of 6 lectures given on 28.05 (r. 100), 29.05, 2.06, 9.06, 16.06 and 23.06 (11:00, r. 108). Summary:
Orientational Brownian motion plays a significant role in the dynamics of colloid suspensions and a dominant role in the case of ferrofluids and liquid crystals. The microscopic dynamics of such systems on the time-scale of Brownian motion is described by a Smoluchowski equation for the many-body distribution function. At this level, hydrodynamic interactions and dipole-dipole interactions play a role as well as external electric, magnetic and shear fields. Both tracer and collective rotational diffusion lead to important experimental observations on these systems. Depolarized light scattering, the relaxation of polarization and of the Kerr effect order parameter are macroscopic manifestations of this microscopic dynamics. The linear and non-linear response of such systems to oscillating external fields will be discussed on the basis of the Smoluchowski dynamics and compared with macroscopic effective field descriptions.


21.05.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. Bogdan Cichocki
UW, Wydzial Fizyki
Hydrodynamic interactions

Various methods to evaluate the low Reynolds number hydrodynamic interactions will be discussed. Recent achievements on the subject will be presented.


8.05.2003, godz. 11.30, sala 108 ( CZWARTEK, !!!!)
Prof. Gustav Amberg
Dept of Mechanics, KTH Stockholm
Control of a thermocapillary instability

Thermocapillary (Marangoni) convection is the fluid motion that is caused by a temperature gradient along a free surface. In pure liquids the surface tension typically decreases with increasing temperature, and the free surface is thus pulled towards cold regions. This is a common source of convection in processes such as crystal growth and welding. In some applications it is important to maintain a steady time independent flow, and thus to suppress instabilities leading to oscillatory or chaotic flow. In this talk I will review some typical thermocapillary instabilities related to crystal growth processes. I will also describe our recent efforts to introduce a feedback control to stabilize the flow.


30.04.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. Gerhard Naegele, AMAS visiting professor
Forschungszentrum Julich Institut fur Festkoerperforschung
Colloidal Interdiffusion

The relaxation of thermal fluctuations in the relative concentration, i.e. composition of two labelled components in a many-component mixture of colloidal particles is commonly referred to as the interdiffusion or exchange diffusion process. We will explore interdiffusion in mixtures of colloidal spheres. Explicit analytic results are obtained and discussed for the interdiffusion coefficient of semi-dilute binary hard-sphere systems, with and without hydrodynamic interactions included, in comparison with results from mode-mode coupling theory calculations. The question will be addressed whether the interdiffusion coefficient can be expressed solely in terms of the self-diffusion coefficients of the individual components.


23.04.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. Bozidar Sarler, AMAS visiting professor
Laboratory for Multiphase Processes Nova Gorica Polytechnic, Slovenia
Solidification, numerical methods, industrial solidification systems

One of 4 lectures given on 9.04, 14.04 (11:00, r. 104), 23.04, and 28.04.2003 (11:00, r. 104). They cover following subjects: Introduction to solidification, Meshless methods for heat transfer and fluid flow, Numerical modelling, experiments and optimisation of continuous casting of steel, numerical modelling, experiments and optimisation of D.C.casting of aluminium alloys. Lecture notes


16.04.2003, godz. 12.30, sala 100
mgr Krzysztof Sadlej
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
Velocity fluctuations in sedimenting suspensions

The sedimentation of a monodisperse non-Brownian suspension of hard spheres is considered. In 1985 Caflish & Luke pointed out that due to the long range character of hydrodynamic interactions, the fluctuations in velocity about the mean value should diverge in the sense that they grow without bound as the linear macroscopic size of the container is increased. On the other hand recent experiments show no such behavior. Contrary, the variance of the sedimentation velocity seems to be universal, independent of container size. I will concentrate mainly on doscussing the above problem, showing the results of some experiments and numerical simulations, as well as presenting theoretical ideas trying to explain this intriguing behavior.


9.04.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. Bozidar Sarler, AMAS visiting professor
Laboratory for Multiphase Processes Nova Gorica Polytechnic, Slovenia
Solidification, numerical methods, industrial solidification systems

First of 4 lectures given on 9.04, 14.04 (11:00 room 108), 23.04, and 28.04.2003 (11:00 r. 108). They cover following subjects: Introduction to solidification, Meshless methods for heat transfer and fluid flow, Numerical modelling, experiments and optimisation of continuous casting of steel, Numerical modelling, experiments and optimisation of D.C.casting of aluminium alloys. Lecture notes


2.04.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. dr hab. Kazimierz Piechor
Akademia Bydgoska oraz IPPT PAN
Wyprowadzenie rownan Kortewega z teorii kinetycznej

Obecnie jest jasne, ze dla opisu plynow van der Waalsa rownania Naviera-Stokesa nie sa wystarczajace. Juz na poczatku ubieglego wieku ich modyfikacje zaproponowal Korteweg, niestety jego propozycje zawieraly pewne bledy, ktore zostaly poprawione w ramach termodynamiki kontynualnej w latach 80-tych ubieglego wieku. Na seminarium pokrotce zostana przypomniane rownania Kortewega w ich obecnej postaci, a potem zostanie przedstawione ich wyprowadzenie z teorii kinetycznej. Bedzie tez przedstawiona uproszczona wersja tych rownan odpowiadajaca tzw. dyskretnej teorii kinetycznej.


26.03.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. Gerhard Naegele, AMAS visiting professor
Forschungszentrum Julich Institut fur Festkoerperforschung
Hydrodynamics and Structure of Dispersion Colloids

Dispersion colloids consist of submicron-sized solid particles dispersed in a low-molecular solvent. Typical examples of dispersion colloids are aqueous solutions of proteins or viruses (bio-polymers), and dispersions of synthetic latex particles. The Brownian stochastic dynamics of the colloidal particles is determined not only by direct inter-particle interactions like electrostatic and van der Waals forces. It depends also crucially on indirect hydrodynamic interactions (HI), mediated by the intervening solvent flow. Using analytic theory and computer simulations of model dispersions of charged, neutral and magnetic particles, we show that HI give rise to interesting and, quite often, surprising effects on various diffusional and viscoelastic properties.


5.03.2003, godz. 12.30, sala 100
Prof. Zbigniew Peradzynski
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW & IPPT PAN
Uogolnione rozwiazania nieliniowych rownan osrodka rozrzedzonego na przykladzie plazmy silnika jonowego

Wyklad bedzie poswiecony kwestii definicji slabych rozwiazan (z falami uderzeniowymi) rownan plynowych osrodka rozrzedzonego. W szczegolnosci jako przyklad rozpatrzymy plazme w silniku jonowym typu Halla. Omowiony zostanie problem istnienia rozwiazan oraz przyklady rozwiazan numerycznych.


19.02.2003, godz. 12.30, sala 100
doc. dr hab. inz. Zbigniew Walenta
ZMiFP IPPT PAN
Fale uderzeniowe w gestych gazach

Przedmiot referowanej pracy stanowi badanie struktury fali uderzeniowej w gazie gestym, w ktorym odleglosci miedzy molekulami sa takie, ze kazda molekula znajduje sie w nieustannym kontakcie z sasiadami (poprzez potencjal oddzialywan typu Lennarda - Jonesa). Dla takiego gazu nie da sie wprowadzic pojecia drogi swobodnej. Gazem gestym w tym sensie moze byc gaz w okolicy punktu krytycznego lub, jeszcze dalej, w okolicy punktu potrojnego. Niniejszy referat stanowi kontynuacje referatu wygloszonego we wrzesniu ub. roku. Przedstawione zostana wyniki dla fal uderzeniowych w argonie, uzyskane numerycznie metodami dynamiki molekularnej. Obliczenia wykonano dla trzech gestosci poczatkowych, z ktorych najwyzsza nie przekracza gestosci w punkcie potrojnym. Uzyskane wyniki porownano miedzy soba, oraz z numerycznymi i eksperymentalnymi wynikami dla gazu rzadkiego.


29.1.2003, godz. 12.30, Sala 100
mgr Krzysztof Dekajlo
IPPT PAN
Modelowanie numeryczne procesu mieszania oraz procesu dyspersji w ukladzie gaz - ciecz w mieszalniku dynamicznym

W referacie zostana omowione dwa modele numeryczne dotyczace turbulentnego procesu mieszania cieczy oraz turbulentnego procesu dyspersji gazu w cieczy w mieszalniku dynamicznym z dwiema turbinami Rushton'a. Uzyskane wyniki symulacji zostana porownane z wynikami literaturowymi.


22.1.2003, godz. 12.30, Sala 100
Prof. Wojciech Zajaczkowski
IM PAN
O globalnych rozwiazaniach dla rownania Naviera-Stokesa
15.1.2003, godz. 12.30, Sala 110 !!
dr Christophe Pakleza
Zaklad Bioinformatyki, IBB PAN
Molecular modelling of nucleic acids hairpin loops based on the theory of elasticity.

A new concept to fold nucleic acids into short loops is presented. It is based on the assumption that single stranded chains behave as thin elastic rods. Model structures derived from this theoritical approach are shown to be in very good agreement with published solution DNA and RNA tri- and tetra-loops.


8.1.2003, godz. 12.30, Sala 100
Piotr Pietrzak
Inst. Fizyki Doswiadczalnej UW
Sonoluminescencja - pieklo babelkow Cz. II Pomiary optyczne

Kolaps pecherza gazowego w cieczy, znany jako kawitacja, generuje fotony. Wytwarzana energia byc moze pozwala nawet na fuzje jadrowa. Temat rzeka ... Celem drugiej czesci seminarium jest przedstawienie analiz sygnalow optycznych rejestrowanych w badaniach sonoluminescencji.


Wszystkiego Najlepszego!
Merry Christmas and A Happy New Year 2003!
18.12.2002, godz. 12.30, Sala 100
J. Szczepanski & E. Wajnryb (IPPT PAN),
J.M. Amigo & M.V. Sanchez-Vives (Miguel Hernandez University, Spain) oraz M. Slater (University College London)
Zastosowanie metod biometrycznych do generowania liczb losowych

Metody biometryczne byly dotychczas stosowane do celow uwierzytelnienia (odciski palcow, siatkowka oka, glos). W naszej pracy proponujemy wykorzystanie tych metod do generowania ciagow losowych. Metoda ta moze byc szczegolnie uzyteczna do otrzymywania tzw. ziaren dla generatorow pseudolosowych oraz do generowania kluczy sesyjnych. Proponowany model jest bardzo prosty i bazuje na obserwacji, ze dla typowych pomiarow danych biologicznych najmniej znaczace cyfry fluktuuja losowo. W prezentowanej pracy, do ilustracji naszej metody wykorzystano: dane neurofizjologiczne mierzone w komorkach neuronowych, wyniki pomiarow przewodnictwa skory (GSR data) oraz w celach porownawczych wyniki symulacji numerycznych procesu Ornsteina-Uhlenbecka. Do weryfikacji losowosci zastosowano testy rekomendowane przez National Institute of Standards and Technology dla generatorow fizycznych stosowanych w modulach kryptograficznych, restrykcyjny test Maurera proponowany w dokumentach Unii Europejskiej oraz test zlozonosci Lempela-Ziva estymujacy entropie zrodla. Weryfikacja ciagow generowanych nasza metoda potwierdza, ze ciagi te posiadaja bardzo dobre wlasnosci losowosci.


11.12.2002, godz. 12.30, Sala 100
dr Stanislaw Tokarzewski
IPPT PAN
Granice gorne i dolne na efektywne wspolczynniki transportu dwufazowych osrodkow niejednorodnych metoda wielopunktowych aproksymant Pade

Przedstawiono nowa metode wyznaczania efektywnych wspolczynnikow materialowych dla osrodkow dwufazowych opisywanych rownaniami Laplace'a, miedzy innymi wspolczynnikow przewodnictwa termicznego, elektrycznego a takze wspolczynnikow filtracji i dyfuzji.


4.12.2002, godz. 12.30, Sala 100
Prof. Francois Lusseyran
LIMSI-CNRS, Orsay
Fourier-modes and spatial-structures in a cavity-boundary layer interaction

The dynamic behavior of the vortex structures occurring in a cavity in interaction with a boundary layer controls the flow confinement inside the cavity. The vortex structures present small scales as well as large scales related to the cavity geometry. Theses eddies are usually non-stationary. One of main applications of this study concerns the pollutant dispersion within an urban street canyon when ambient winds aloft are perpendicular to the street. Experimental and numerical characterizations of the vortex structures are developed at moderate Reynolds numbers.


27.11.2002, godz. 12.30, Sala 100
dr Stanislaw Stupkiewicz
IPPT PAN, Warszawa
Jak modelowac smarowanie w procesach przerobki plastycznej metali?

W referacie zasygnalizowane zostana problemy zwiazane z modelowaniem smarowania w procesach przerobki plastycznej, glownie w tloczeniu blach. W przypadku smarowania hydrodynamicznego powszechnie stosowane jest usrednione rownanie Reynoldsa. Zjawiska i efekty towarzyszace przejsciu od pelnego smarowania hydrodynamicznego do smarowania mieszanego, wlasnosci warstwy smarnej o grubosci bliskiej zeru, a takze mechanizmy przerwania warstwy smarnej sa ciagle otwartym tematem badawczym, przynajmniej w kontekscie procesow przerobki plastycznej, gdzie przeplyw smaru jest silnie sprzezony z plastycznymi deformacjami nierownosci powierzchni kontaktu i niejednorodnym rozkladem temperatury w strefie kontaktu. W referacie przedstawione zostana wyniki naszych dotychczasowych prac w zakresie modelowania zjawisk kontaktowych oraz wstepne proby modelowania procesu smarowania. Czesc dotyczaca smarowania bedzie w duzej mierze zawierala pytania i otwarte problemy badawcze przedstawione z punktu widzenia osoby zajmujacej sie mechanika ciala stalego.


20.11.2002, godz. 12.30, Sala 100
Prof. dr hab. Robert Holyst
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Blokowe kopolimery w zastosowaniu do tworzenia krysztalow fotonowych

W oparciu o uporzadkowane struktury tworzone w ukladach blokowych kopolimerow mozna tworzyc krysztaly fotonowe - struktury z periodyczna modulacja stalej dielektrycznej. W takim ukladzie fala elektromagnetyczna o odpowiedniej energii nie propaguje sie - powstaja pasma wzbronione dla propagacji fotonow analogicznie do pasm elektronowych jakie wystepuja w normalnych krysztalach dla propagacji elektronow. Na seminarium pokaze zwiazki miedzy strukturami tworzonymi przez blokowe kopolimery a szerokoscia i liczba pasm wzbronionych odpowiadajacych tym strukturom. Zostana rozwazone trojwymiarowe struktury kubiczne wielociagle i warstwowe. Najszersze pasma wzbronione otrzymuje sie dla struktur dwu i trojciaglych typu D (symetria Pn3m) oraz G(symetria Ia3d) a najwiecej pasm dla struktur kulkowych o symetrii D (struktura diamentu zlozona z dwoch sieci fcc). See PDF file


13.11.2002, godz. 12.30, Sala 100
Piotr Pietrzak
Inst. Fizyki Doswiadczalnej UW
Sonoluminescencja - pieklo babelkow

Kolaps pecherza gazowego w cieczy, znany jako kawitacja, generuje fotony. Wytwarzana energia byc moze pozwala nawet na fuzje jadrowa. Temat rzeka ...
Celem seminarium jest prezentacja mechanizm?w odpowiadajacych za zjawisko, om?wienie teorii go opisujacych oraz przedstawienie dalszych dr?g badania zjawiska sonoluminescencji ze szczeg?lnym uwzglednieniem dynamiki proces?w optycznych. PDF file.


16.10.2002, godz. 12.30, Sala 100
dr inz Tadeusz Orzechowski
Politechnika Kielecka
Wymiana ciepla przy wrzeniu na pretach z pokryciem porowatym

Przedmiotem analizy jest rozk?ad temperatury wzd?u? linii ?rodkowej d?ugiego pr?ta zarejestrowany kamer? termowizyjn?. Badania eksperymentalne prowadzono dla wody pod ci?nieniem atmosferycznym. Analiza teoretyczna i numeryczna dotyczy identyfikacji wsp??czynnika przejmowania ciep?a przy za?o?eniu jego pot?gowej zale?no?ci od temperatury przegrzania ?cianki.


09.10.2002, godz. 12.30, Sala 100
Dr M.A. Gonik
Center for Thermophysical Research THERMO, Alexandrov, Russia
Crystal growth under conditions of low melt flow close to interface

New methods of crystal growth from the melt using baffle or AHP heater are discussed. The AHP (Axial Heat flux close to the Phase interface) method is a novel technique for the directional solidification. It has an additional heater submerged in the melting zone. The AHP crystal growth method permits the control of the distribution of the dopant concentration in the melting zone during solidification, the shape of solid/liquid interface and the velocities of the liquid in the melting zone. Therefore it is well suited for studying interface kinetics and simmulating the microgravity conditions.


04.10.2002, godz. 10.15, Sala 100
Extra seminarium: wspolne ZMiFP i ZTOC
Prof. Alexander L. Yarin
Faculty of Mech. Eng., TECHNION, Haifa, AMAS visiting fellow
Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts. Overview

A straightforward, cheap and unique method to produce novel fibers with diameter in the range of 100 nm and even less, is related to electrospinning. For this goal polymer solutions, liquid crystals, suspensions of solid particles and emulsions are electrospun by a voltage of about 10 kW/cm. The electric force results in an electrically charged jet of polymer solution outflowing from a pendant droplet. After the jet flows away from the droplet in a nearly straight line, it bends into a complex path and other changes in shape occur, during which electrical forces stretch and thin it by very large ratios. After the solvent evaporates, birefringent nanofibers are left. Nanofibers of ordinary, conducting and photosensitive polymers were electrospun. The present talks deal with the mechanism and electrohydrodynamic modeling of the instabilities and related processes resulting in electrospinning of nanofibers. Also some applications are discussed. In particular, a unique electrostatic field-assisted assembly technique was developed with the aim to position and align individual conducting and light-emitting nanofibers in arrays and braids. These structures are of potential interest in development of novel polymer-based light-emitting diods, diods, transistors, photonic crystals and flexible photocells. Some other applications discussed include micro-aerodynamic decelerators based on permeable nanofiber mats and tiny flying objects and sensors (smart dust), nanofiber-based filters, protective clothing, biomedical applications including wound dressings, drug delivery systems based on nanotubes, the design of solar sails, light sails and mirrors for use in space, the application of pesticides to plants, structural elements in artificial organs, reinforced composites, as well as nanofibers reinforced by carbon nanotubes. Lecture notes


1.10.2002, godz. 14.00, Sala 104
Extra seminarium: ZMiFP i AMAS
Prof. Alexander L. Yarin
Faculty of Mech. Eng., TECHNION, Haifa, AMAS visiting fellow
Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts. Part 3
24.09.2002, godz. 14.00, Sala 104
Extra seminarium: ZMiFP i AMAS
Prof. Alexander L. Yarin
Faculty of Mech. Eng., TECHNION, Haifa, AMAS visiting fellow
Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts. Part 2
18.9.2002, godz. 12.30, Sala 100
dr inz. Dariusz Mikielewicz
Instytut Maszyn Przeplywowych PAN, Gdansk
Modelowanie wymiany pedu i ciepla w dwufazowym przeplywie pecherzykowym

Przedstawione zostanie oryginalne podejscie do modelowania przeplywu pecherzykowego w warstwie przysciennej i w kanale. Teoria oparta jest na sumowaniu energii dyssypacji pochodzacej od przeplywu scinajacego w kanale oraz dyssypacji pochodzacej od obecnosci peAcherzykow. W wyniku otrzymuje sie naprezenia styczne ekwiwalentnego przeplywu jednofazowego. Przyblizone rownanie opisujace profil predkosci w warstwie przysciennej podano w formie rownania rozniczkowego, ktore mozna rozwiazac przy pomocy zalozenia stalego lub zmiennego stopnia zapelnienia. Zaproponowano wlasne podejscie do modelowania stopnia zapelnienia opisane rownaniem rozniczkowym opisujacym predkosc poprzeczna migracji pecherzykow oraz rownaniem dyfuzji pecherzykow. Ponadto zaproponowano sposob wlaczenia do obliczen sil wyporu, ktore wynikaja z obecnosci pecherzykow. Porownano rozklady predkosci uzyskane przy pomocy proponowanego modelu z danymi eksperymentalnymi dotyczacymi przeplywu turbulentnego zarowno w warstwie przysciennej jak i w kanale przy malej zawartosci fazy parowej. Uzyskano dobra zgodnosc jakosciowa i ilosciowa. Dodatkowo, rozwiazano rownanie energii, w ktorym wykorzystano opisany powyzej profil predkosci. W sumie model sklada sie z pieciu rownan rozniczkowych, ktore umozliwiaja wyznaczenie profilu predkosci, naprezen stycznych, predkosci poprzecznej, stopnia zapelnienia oraz pola temperatury. Podano takze charakterystyki integralne modelu, czyli wspolczynnik oporu przeplywu dwufazowego oraz wspolczynnik przejmowania ciepla.


17.09.2002, godz. 14.00, Sala 104 (Thuesday)
Extra seminarium: ZMiFP i AMAS
Prof. Alexander L. Yarin
Faculty of Mech. Eng., TECHNION, Haifa, AMAS visiting fellow
Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts. Part 1
11.9.2002, godz. 12.30, Sala 100
doc dr hab. inz. Zbigniew Walenta
ZMiFP IPPT PAN
Fale uderzeniowe w gestych gazach.

Celem pracy bylo sprawdzenie jak dalece struktura fali uderzeniowej w gazie gestym (w ktorym nie mozna pominac wielokrotnych zderzen molekul) rozni sie od znanej z eksperymentu i obliczen numerycznych struktury fali w gazie rzadkim. Praca ma charakter numeryczny. Dla obliczenia struktury fali uderzeniowej posluzono sie metodami dynamiki molekularnej. Wyniki uzyskane dla gazu o roznych gestosciach porownano miedzy soba, oraz z eksperymentalnymi i numerycznymi wynikami dla gazu rzadkiego. Dodatkowo sprawdzono mozliwosc wystapienia w gazach gestych konfiguracji fal typu odbicia nieregularnego.


10.07.2002, godz. 12.30, Sala 100
Prof. Jacques Leblond
Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris, France
Some applications of the NMR to the characterization of suspensions and two-phase flows

Different uses of Pulsed Field Gradient Spin Echo - NMR sequences are presented to determine: - S(Q), the Structure Function and g(r), the pair probability distribution of a suspension of large spherical particules (100-600 um) in a viscous liquid; - the axial profile of the liquid fraction and of the velocity probability distribution of water in an intermittent air-water flow; - the fluctuations of the liquid mass flow and momentum in an air-water bubbly flow.


3.07.2002, godz. 12.30, Sala 100
prof. Mohamed Gad-el-Hak
University of Notre Dame, USA
Flows Physics in Microdevices

Interest in microelectromechanical systems (MEMS) has experienced explosive growth during the past few years. Such small devices typically have characteristic size ranging from 1 mm down to 1 micron, and may include sensors, actuators, motors, pumps, turbines, gears, ducts and valves. Microdevices often involve mass, momentum and energy transport. Modeling gas and liquid flows through MEMS may necessitate including slip, rarefaction, compressibility, intermolecular forces and other unconventional effects. In this presentation, I shall provide a methodical approach to flow modeling for a broad variety of microdevices. The continuum-based Navier-Stokes equations-with either the traditional no-slip or slip-flow boundary conditions-work only for a limited range of Knudsen numbers above which alternative models must be sought. These include molecular dynamics (MD), Boltzmann equation, Direct Simulation Monte Carlo (DSMC), and other deterministic/probabilistic molecular models. The present talk will broadly survey available methodologies to model and compute transport phenomena within microdevices.


11.06.2002, godz. 10.15, sala 110
Seminarium magisterskie, IPPT PAN, ZMiFP

Slawomir Blonski (student PW)
Model przeplywowy segmentu komory spalania turbiny gazowej
Zostanie przedstawiona analiza przeplywu gazu oraz mieszania w modelu komory spalania turbiny gazowej w zaleznosci od zmian jej geometrii przy wykorzystaniu metod PIV oraz pomiarow termoanemometrycznych. Porownanie wynikow eksperymentalnych z symulacja numeryczna wykonana przy uzyciu programu Fluent.

Robert Trzcinski (student PW)
Analiza doswiadczalna dynamiki wzrostu pecherza parowego
Analiza obrazow cyfrowych uzyskanych przy uzyciu super szybkiej kamery wideo pozwolila na znalezienie podstawowych zaleznosci polozenia, predkosci i przyspieszenia w trakcie wzrostu i oderwania oraz objetosci pecherza parowego w funkcji czasu. Dodatkowo podjeto probe analizy oscylacji powierzchni pecherza celem ustalenia ewentualnych zmian napiecia powierzchniowego, co umozliwi wyznaczenie temperatury jego powierzchni.


29.05.2002, godz. 12.30, sala 100
Prof. dr hab. Marek Kus, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Chaos kwantowy - wprowadzenie

Pojecia calkowalnosci i niecalkowalnosci, czy, nieco ogolniej dynamiki regularnej i chaotycznej (w sensie deterministycznym), sa obecnie dobrze zrozumiale na gruncie mechaniki klasycznej. Dysponujemy bowiem jakosciowymi i ilosciowymi narzedziami pozwalajacymi na charaktersystyke stopnia chaotycznosci dynamiki, w szczegolnosci zas potrafimy odrozniac uklady chaotyczne od regularnych. Kryteria takie nie sa jednak stosowalne do ukladow kawntowych. Zasadne jest wiec pytanie, czy pojecia chaosu i regularnosci dynamiki przeniesc mozna na poziom kwantowy oraz czy istnieja czysto kwantowe wyrozniki chaosu. Wprowadzeniu do tych problemow poswiecone bedzie seminarium.


21.05.2002, godz. 10.15, sala 110
doc. dr hab. Izabela Pienkowska
IPPT PAN, ZMiFP
Efekty niestacjonarne w wielocialowych stokesowskich oddzialywaniach hydrodynamicznych

Przedstawione zostana otwarte zagadnienia liniowych oddzialywan hydrodynamicznych miedzy grupa cial zanurzonych w cieczy lepkiej niescisliwej. Na podstawie wybranych danych teoretycznych i doswiadczalnych omowione zostana przyklady obrazujace wplyw inercji cial i inercji cieczy na: (i) sily hydrodynamiczne dzialajace na ciala, (ii) trajektorie cial w polu sily ciezkosci, (iii) pole predkosci cieczy ksztaltujace sie w wyniku oddzialywan hydrodynamicznych.


15.05.2002, godz. 12.30, sala 100
mgr. Tomasz Michalek
IPPT PAN, ZMiFP
Rozproszona realizacja algorytmu GMRES do rozwiazywania zagadnien eliptycznych

Jednym z wiodacych kierunkow w dziedzinie oprogramowania wspomagajacego aplikacje inzynierskie (CAE) jest przetwarzanie w srodowisku rozproszonym i programowanie rownolegle. Podczas seminarium zostanie zaprezentowana jedna z metod, ktora pozwala na wykorzystanie rozproszonego modelu obliczen do rozwiazywania liniowych ukladow rownan bedacych wynikiem dyskretnej analizy MES. Przedstawiona zostanie iteracyjny algorytm uogolnionej minimalizacji reszty (GMRES) rozwiazywania liniowych ukladow rownan oraz metoda dekompozycji dziedziny, ktora w polaczeniu z wykorzystaniem rozproszonego/rownoleglego modelu obliczen potwierdza przydatnosc metody i swiadczy o jej efektywnosci. Pondadto omowione zostanie wykorzystane srodowisko do implementacji programow wspolbieznych - PVM.


8.05.2002, godz. 12.30, sala 100
doc. dr hab. Alina Ciach
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Mikroemulsje w waskich szczelinach

Czasteczki amfifilowe, dodane do mieszaniny plynu polarnego A i niepolarnego B, tworza samorzutnie monowarstwy oddzielajace jeden plyn od drugiego. Obszary zajete przez plyny A i B zawieraja od kilku do kilkuset czasteczek i moga przybierac rozne ksztalty. Pojawia sie wiele stabilnych i metastabilnych faz, w ktorych amfifilowe monowarstwy sa opisywane przez powierzchnie o roznych wlasnosciach geometrycznych i topologicznych; powierzchnie te moga byc periodyczne. Obecnosc ograniczajacych scian ma znacznie wiekszy wplyw na strukture i wlasnosci mechaniczne tych faz niz w przypadku plynow prostych. Opisana bedzie stuktura roznych faz zawartych miedzy scianami roznego typu, ich wlasnosci elastyczne oraz zjawiska takie jak zmiana kierunku osi symetrii wskutek zmian szerokosci szczeliny.


24.04.2002, godz. 12.30, sala 100
dr Jacek Kurzyna
IPPT PAN, ZMiFP
Oscylacje pradu wyladowania w reaktywnym silniku plazmowym

Reaktywne silniki plazmowe dzialajace w oparciu o efekt Halla sa juz od pewnego czasu stosowane do korygowania i zmian orbit niewielkich obiektow badawczych umieszczonych w przestrzeni okoloziemskiej. O ich przewadze w porownaniu do konwencjonalnych silnikow na paliwo chemiczne decyduje stosunkowo duza wartosc impulsu wlasciwego i sprawnosc. Jednak ciagle jeszcze zachodzi potrzeba optymalizacji ich wydajnosci i poprawy stabilnosci dzialania. W eksperymentach, w celu zbadania stabilnosci pracy takiego silnika, mierzy sie miedzy innymi oscylacje pradu wyladowania w ukladzie zasilajacym. W referacie zostana przedstawione wyniki numerycznej analizy tych oscylaji. Zastosowane zostaly metody liniowej i nieliniowej analizy szeregow czasowych. Poszukuje sie odpowiedzi na pytanie o charakter tych oscylacji i moliwa interpretacje na gruncie chaosu deterministycznego. Praca powstala we wspolpracy miedzy CNRS-France oraz IPPT-PAN.


17.04.2002, godz. 12.30, sala 100
mgr Miroslaw Andrejczuk
Instytut Geofizyki UW
Skladnik pasywny i skladnik aktywny w polu zanikajacej turbulencji

Na seminarium przedstawione zostana wyniki numerycznych symulacji zanikajacej turbulencji majace na celu zbadanie oddzialywania miedzy mikrofizyka i polem turbulencji. W pierwszej czesci experymentu w pole predkosci, ktore w chwili poczatkowej bedzie mialo tylko duze wiry (energia kinetyczna bedzie tylko w skalach najwiekszych), zostanie wprowadzony skladnik pasywny. W drugiej czesci eksperymentu w polu turbulencji miejsce skladnika pasywnego zajmie para wodna i woda. Woda parujac spowoduje powstanie sil wyporu, wplywajac na pole predkosci. Uzyte zostana dwa schematy parametryzacj mikrofizyki. Schemat "bulk" w ktorym zaklada sie, ze parowanie i kondensacja zachodza na tyle szybko, ze powietrze w ich obecnosci jest zawsze nasycone i kropelki wody nie poruszaja sie wzgledem powietrza, oraz schemat dokladniejszy, w ktorym w kazdym ponkcie siatki koncentracja kropelek zadana jest przez pewna funkcje, opisujaca liczbe kropelek w poszczegolnych klasach, ponadto kropelki poruszaj sie wzgledem powietrza i mozliwe jest powstawanie przesycen.


10.04.2002, godz. 12.30, sala 100
Prof. Rudi Schmitz, RWTH Aachen, RFN
Magnetic relaxation in ferrofluids

A ferrofluid is described as a monodisperse suspension of hard spheres immersed in an incompressible liquid. The spheres have a permanent magnetic dipole moment and interact via the excluded volume repulsion, the orientation-dependent magnetic dipole interaction, and the hydrodynamic interaction which is mediated by the host fluid. The time-evolution of the system is governed by Brownian dynamics and quantitatively described by a generalized Smoluchowski equation for the probability distribution of the positions and orientations of all the ferroparticles. The response theory for the time-dependent magnetization is elaborated on the basis of this generalized Smoluchowski equation. By applying Zwanzig's projection operator technique the problem is turned into a field theory which can be analyzed by means of a renormalized perturbation theory of the Martin-Siggia-Rose type. The theory requires input for the static direct correlation functions which are evaluated on the basis of the mean-spherical approximation. This takes into account both the hard-sphere repulsion and the magnetic-dipole interactions. The hydrodynamic interactions enter in a non-local diffusion kernel which is explicitly evaluated by applying a cluster expansion up to 2-body terms. This is sufficient for dilute and moderately dense systems. The short-time (large frequency) dynamics is governed by the propagator of the field theory which is evaluated explicitly. The effects of the three types of interaction are discussed and compared.


03.04.2002, godz. 12.30, sala 100
dr inz. Romuald Mosdorf
Politechnika Bialostocka, Instytut Informatyki
Chaos deterministyczny w procesie wrzenia
27.03.2002, godz. 12.30, sala 100
doc. dr habil. Leszek Jarecki
IPPT PAN, Pracownia Fizyki Polimerow
Ksztalowanie sie orientacji molekularnej i naprezenia w polimerach

Dyskutowana jest jedno- i dwuosiowa orientacja molekularna oraz naprezenie w polimerach poddanych deformacji afinicznej lub ustalonemu przeplywowi rozciagajacemu. Sformulowany model dotyczy gietkich makroczasteczek o niegaussowskiej statystyce konformacyjnej i poddanych duzym deformacjom. Zastosowano przyblizenie Pade, ktore prowadzi do wzorow zamknietych w zakresie duzych deformacji i pozwala uniknac trudnosci wynikajacych ze slabej zbieznosci szeregow w innych modelach. Orientacja molekularna charakteryzowana jest srednim tensorem orientacji segmentow, globalnym tensorem anizotropii i osiowymi czynnikami orientacji. Przewidywane charakterystyki orientacji w przypadku deformacji w przeplywie rozciagajacym sa wyzsze i podlegaja zmianom w szerszym zakresie niz dla deformacji afinicznej.


20.03.2002, godz. 12:30, sala 100
Prof. dr hab. Francois Feuillebois
Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris, France
Collision of drops with inertia effects in strongly sheared linear flow fields*

The relative motion of drops in shear flows is responsible for collisions leading to the creation of larger drops. Collisions of drops are calculated and the efficiency of collision is derived in typical linear flow fields: pure shear flow, pure straining motion. The shear rate of these fields is strong enough for sedimentation effects to be negligible. The Reynolds number is small enough for the flows outside and inside drops to be in the creeping flow regime, but the inertia of drops in their motion is taken into account. Van der Waals forces are also considered. Results for the collision efficiency in a pure shear flow show a remarkable threshold for some value of the ratio of drop radii, regardless of the Stokes number (viz. of drop inertia). Results for a pure straining motion show that the collision efficiency increases regularly with the Stokes number and may be quite larger than unity.
* to appear : F. Pigeonneau & F. Feuillebois, J. Fluid Mech., 455, 359 (2002).


Seminarium wspolne z Pracownia Metod Wariacyjnych i Biomechaniki
13.03.2002, godz. 12.30, sala 100
dr med. J.K. Mizerski, dr J. Szumbarski, doc. dr hab. J. Waniewski
Akademia Medyczna W-wa, Politechnika Warszawska, IBIB PAN W-wa
Modelowanie i optymalizacja kardiochirurgicznych zespolen naczyniowych

Komputerowe symulacje i eksperymentalne badania in vitro przeplywow krwi prowadzone sa dla ukladu naczyn krwionosnych w poblizu serca (luk aorty i odgaleziajace sie od niego tetnice oraz pien i tetnice plucne) zmodyfikowanych przez utworzenie polaczenia pomiedzy krazeniem systemowym i plucnym. Maja one na celu analize i optymalizacje geometrycznych parametrow zespolenia ukierunkowana na zapobieganie tworzenia sie skrzepow w rejonie zespolenia.


6.03.2002, godz. 12.30, Sala 100
doc. dr hab. Tomasz Kowalewski
IPPT PAN
Analiza experymentalna procesu wzrostu pojedynczego pecherza pary

Badania doswiadczalne dotyczace tworzenia, wzrostu i odrywania sie pojedynczych pecherzy pary w przypadku wrzenia heterogennego prowadzone sa od kilku lat w IPPT PAN we wspolpracy z osrodkiem LIMSI-CNRS. Podstawowym parametrem badan jest dynamika ksztaltu pecherza, szczegolnie w poblizu punktu potrojnego. Precyzyjny opis doswiadczalny procesu wzrostu konieczny jest do weryfikacji wciaz niedoskonalych modeli numerycznych. Taki opis umozliwia numeryczna analiza obrazow eksperymentalnych, polegajaca na wyznaczenie ksztaltu oraz pol predkosci i temperatury w cieczy otaczajacej pecherz.


27.02.2002, godz. 12.30, Sala 100
dr A. Kucaba-Pietal
Politechnika Rzeszowska
Modelowanie mikroprzeplywow na gruncie teorii plynow mikropolarnych

Wyniki badan eksperymentalnych pokazuja, ze przeplywy w mikroskali istotnie roznia sie od przeplywow w makroskali, ktore dobrze sa opisywane rownaniami Naviera-Stokesa. Przeplywy w mikroskali sa najlepiej opisywane metodami uwzgledniajacymi molekularna strukture osrodka. Niestety, opis taki wymaga stosowania bardzo szybkich komputersw, a i wowczas jest niezwykle czasochlonny. W niniejszej pracy poddano analizie model plynu mikropolarnego, stanowiacy rozszerzenie modelu Naviera-Stokesa pod katem mozliwosci jego uzycia do opisu przeplywow w mikroskali. Przedstawiono tez oparte na tym modelu wlasne rozwiazania dla hydrodynamiki mikroprzeplywow w szczelinie przy ruchu dociskowym jednej z powierzchni ("squeezing motion") oraz na wyznaczenie wplywu scianki na ruch czastki. Podano zakres mozliwych zastosowan otrzymanych wynikow.


20.02.2002, godz. 12.30, sala 100
Prof. dr hab. Kazimierz Piechor 1),2), dr Bogdan Kazimierczak 2)
1) Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Wydzial Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
2) IPPT PAN
Rozwiazania heterogeniczne dla modelu morfogenezy skory

We wczesnym rozwoju embrionalnym skora kregowcow sklada sie z dwu warstw: naskorka, ktorego komorki sa ciasno ulozone i skory wlasciwej, ktorej komorki sa znacznie luzniej upakowane. Naskorek i skora wlasciwa sa rozdzielone przez cienka blone, tak zwana warstwe podstawowa. Przedstawiony bedzie model skory zaproponowany przez Cruywagena i Murraya (1992). Warstwe naskorkowa traktuje sie jako osrodek lepko-sprezysty przy malej liczbie Reynoldsa, a do opisu ruchow komorek skory wlasciwej uzywa sie rownan reakcji-dyfuzji-chemotaksji. Oddzialywanie tkanek wprowadza sie uzywajac morfogenow wydzielanych oddzielnie w naskorku i w skorze, ktore przenikajac przez warstwe podstawowa wywoluja ruchy komorek i deformacje. Dla tego ukladu rownan badamy istnienie rozwiazan typu fali biegnacej przy dwu roznych zalozeniach upraszczajacych: 1. Napiecie wywolane w naskorku przez morfogen wydzielany w skorze jest znacznie slabsze od sil sprezystosci i sily wywieranej przez blone podstawowa, i 2. Sila pochodzaca od blony jest znacznie wieksza od pozostalych sil dzialajacych na naskorek. Uzywajac twierdzenia o funkcji uwiklanej w odpowiednich przestrzeniach Banacha jestesmy w stanie udowodnic istnienie rozwiazan postawionego zagadnienie dla dostatecznie malych wartosci odpowiednich parametrow, a takze oszacowac blad miedzy dokladnym i asymptotycznymi rozwiazaniami.


6.2.2002, g. 12.30, sala 100
dr Ludwik Nowicki
NOVITHERM SARL, Eybens, France
Nowa koncepcja izolacji termicznej

Nowa koncepcja izolacji termicznej wykorzystuje osobliwosci termodynamiczne i mechaniczne konwekcyjnej warstwy granicznej. Polega ona na separacji przeplywu konwekcyjnego i na zmniejszeniu natezenia jego turbulencji. Przebadano jej wlasnosci i porownano je z wynikami badan mechaniki plynow. Sprawnosc i rentownosc nowej izolacji przebadano w warunkach laboratorynych i na instalacjach wdrozeniowych w budynkach z ogrzewaniem centralnym. Przeanalizowano przydatnosc standardowych pomiarow w komorach biklimatycznych do oceny jakosci typowych grzejnikow i ich zachowania sie w warunkach rzeczywistych. Przeprowadzono probe oceny poszczegolnych skladowych strat ciepla i ich przyczynku do kosztow ogrzewania oraz probe oceny znaczenia efektow nieliniowych.


23.1.2002, g. 12.30, sala 100
dr hab. Jerzy Przeszowski
IPPT PAN
Nieprzemienne wspolrzedne w opisie hamiltonowskim mechaniki plynu w w obecnosci silnego pola magnetycznego

Prosty model mechaniczny i wynikajacy z niego model plynu wykazuja nietypowa strukture kanoniczna w obecnosci silnego pola magnetycznego. Prowadzi to do dwoch roznych modeli cieczy kwantowej i naturalnie pojawia sie iloczyn Moyala dla komutatora pola gestosci cieczy.


16.1.2002, g. 14.15 , sala 100
Prof. dr hab. Marek Cieplak
Instytut Fizyki PAN
Dynamika molekularna przeplywow Knudsena

Novel technological applications often involve fluid flows in the Knudsen regime in which the mean free path is comparable to the system size. The boundary conditions at the wall-fluid interface in Knudsen flows are studied. The wall is modelled by atoms tethered to a lattice that interact by Lennard-Jones forces with the fluid atoms. Monatomic and polymeric Lennard-Jones fluids are considered and Couette and gravity-driven flows are studied. The scenarios of behavior envisioned by Maxwell, more than 100 years ago and still commonly used, are found not to be valid in general. For instance, there are novel effects related to a non-zero residence time of the fluid molecules in the wall vicinity. In the limiting case of strongly attractive fluid-wall interactions, the velocity ditribution of the outcoming atoms is indeed thermal. However, when the attractive tail in the fluid-wall interactions is weak, there are significant deviations from Maxwell's hypothesis. Striking many body effects are found as one interpolates between the dilute gas and the dense fluid regime. The molecular nature of the viscous and thermal slip phenomena are elucidated. The molecular dynamics simulations provide a unique window on several fundamental issues pertaining to the bridging of scales between atomic-scale and continuum physics.


9.1.2002, g. 12.30, sala 100
dr inz. Romuald Mosdorf
Politechnika Bialostocka, Instytut Informatyki
Modelowanie chaotycznych zmian temperatury powierzchni grzejnej we wrzeniu - "symulator wrzenia".
Wszystkiego Najlepszego!
Merry Christmas and A Happy New Year 2002!
19.12.2001, g. 12.30, sala 100
dr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
Samopodobne rozwiazania dla ruchu nici wirowej w przyblizeniu lokalnej samoindukcji w nadcieklym helu

Rownanie dynamiki linii wirowej zostanie zapisane w postaci ukladu 2 rownan czastkowych na krzywizne i torsje. Poprzez odpowiednie podstawienie rownania te zostana sprowadzone do rownan zwyczajnych i przeanalizowana zostanie (glownie numerycznie) 4-parametrowa rodzina rozwiazan tych rownan.


12.12.2001, g. 12.30, sala 100
dr Magdalena Zaluska-Kotur
Instytut Fizyki PAN
Dynamika na powierzchni pod dyktando oddzialywan
5.11.2001, g. 12.30, sala 100
Prof. Andrzej Ziabicki
IPPT PAN
Wplyw przeplywu na zarodkowanie przemian fazowych
28.11.2001, g. 12.30, sala 100
dr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
Anizotropia w turbulencji wirow dyskretnych
21.11.2001, godz. 12.30, Sala 110
dr A. Kucaba-Pietal, doc dr. hab. Z. Walenta, prof. Z. Peradzy?ski
Politechnika Rzeszowska & IPPT PAN
Mikroprzeplywy. Symulacja Metoda Dynamiki Molekularnej.
14.11.2001, godz.12.30, Sala 100
mgr inz. Slawomir Alabrudzinski
Politechnika Warszawska, oddz. Plock
Metoda pomiaru pol predkosci dla przeplywu rzadkiej zawiesiny duzych czastek
7.11.2001, godz. 12.30, Sala 100
mgr inz. Bartlomiej Wierzbicki
IMP PAN Gdansk
Numeryczne modelowanie plaskiego niestacjonarnego przeplywu wody i pary
24.10.2001, godz.12.30, Sala 100
dr Mariusz Gajda
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Nobel 2001. Kondensat Bosego-Einsteina wczoraj i dzis
17.10.2001, godz.12.30, Sala 100
Prof. dr hab. Krzysztof Cieslicki
Instytut Automatyki i Robotyki PW, Warszawa
Modelowanie przeplywow w segmentach naczyn krwionosnych
10.10.2001, godz.12.30, Sala 100
dr Maria Ekiel-Jezewska
IPPT PAN, Warszawa
Oddzialywania hydrodynamiczne pomiedzy dwiema bardzo bliskimi czastkami zawiesiny
3.10.2001, godz.12.30, Sala 100
mgr Piotr Banat
Instytut Geofizyki UW, Warszawa
Mieszanie anizotropowe w komorze chmurowej
10.9.2001, godz.10.00, Sala 100 (Monday!)
Prof. Gao-Lian Liu, member of Chinese Acad. Science
Shanghai University
A new generation of inverese shape design problem in aerodynamics and aerothermoelasticity formulated by variational principles
29.08.2001, godz.12.30, Sala 100
Interdisciplinary seminar by
Prof. Jose-Maria Amigo
Universidad Miguel Hernandez, Elche-Alicante, Spain
with J. Szczepanski, E. Wajnryb & M.V. Sanchez-Vives
Information properties of the sources defined as encoded neuron responses in the visual cortex

The complexity of neural signals is investigated from an information-theoretical point of view. Among other results, it is shown there that this concept of complexity allows to characterize the output sensory responses to random and periodic stimuli in vivo and in vitro. We take advantage of this data to analyze further consequences of our mathematical model, this time concerning the number of states of the corresponding information source. The number of states, assuming the source to be stationary, ergodic and Markovian, is directly related to the stochastic dependence lag of the (encoded) output signal at consecutive discrete times and provides a measure of its autocorrelation. Again, the number of states differs depending on the kind of stimuli and the preparation of the neuronal system.

(get paper here)
13.08.2001, godz.14.30, Sala 110
Special Seminar by
Prof. Roddam Narasimha
Director of National Institute of Advanced Studies, Indian Institute of Science Campus
Memeber of IUTAM General Assembly
New scaling arguments for low-wind eddy fluxes in a convective atmosphere

An analysis of atmospheric observational data shows that at low winds there is a linear increase of drag with wind speed and the observed heat flux is independent of wind speed. These results may be best seen as characterizing 'weakly forced convection', in which the heat flux is determined solely by temperature differentials, and the momentum flux by a perturbation linear in wind on free convection. Evidence is offered to show that this regime is governed by a new velocity scale determined by the heat flux.


20.6.2001, godz.12.30, Sala 100
dr Konrad Bajer
Instytut Geofizyki UW, Warszawa
Tubes, Sheets and Singularities in Fluid Dynamics

Tubes i sheets znaczy rurki wirowe i warstwy wirowe oraz ich odpowiedniki w MHD, gdzie forme zwartych rurek lub warstw przyjmuje czesto pole magnetyczne. Jesli chodzi o singularities - wszystko co ma zwiazek z powstawaniem osobliwosci w rownaniach Navier-Stokesa i Eulera. Problem, czy z gladkich warunkow poczatkowych moze w rownaniu N-S w skonczonym czasie powstac osobliwosc jest wciaz nierozwiazany. Co wiecej, zostala wyznaczona nagroda 1 000 000 $ za jego rozwiazanie!


6.6.2001, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Zbigniew Banach & dr Wieslaw Larecki
IPPT PAN
Rozklad entropii Boltzmann'a dla gazu relatywistycznego
30.5.2001, godz.12.30, Sala 100
Prof. dr hab. Bogdan Cichocki
Instytut Fizyki Teoretycznej UW , Warszawa
Efektywne warunki brzegowe na szorstkich powierzchniach przy przeplywach laminarnych
23.5.2001, godz.12.30, Sala 100
dr Mikhail Kolev
Wydzial Mat. Inf. i Mech., UW
On some aspects of the modelling in cancer therapy
16.5.2001, godz.12.30, Sala 100
dr Barbara Atamaniuk
IPPT PAN
Modyfikacja fal plazmowych w obecnosci pylu
9.5.2001, godz.12.30, Sala 100 ZMIANA TEMATU!
doc. dr hab. K. Piechor, prof. WSP
IPPT PAN & WSP Bydgoszcz
Intuicyjna wersja teorii indeksu Conleya.
25.4.2001, godz.12.30, Sala 100
mgr inz Andrzej Cybulski
IPPT PAN
Modelowanie przemyslowych procesow krzepniecia
18.4.2001, godz.12.30, Sala 100
doc dr Jan Parfiniewicz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej , Warszawa
Aktualne problemy Sluzby Pogody
11.4.2001, godz.12.30, Sala 100
dr hab. Szymon Malinowski
Instytut Geofizyki UW, Warszawa
Turbulencja w chmurach
4.4.2001, godz.12.30, Sala 100
dr Andrew Gilbert, dr Konrad Bajer
University of Exeter, School of Mathematics & IG UW, Warszawa
"On transport in vortices"
28.3.2001, g. 12.30, sala 100
dr Karol Makowski
IPPT PAN
Warstwa przyscienna Debye'a w plazmowych silnikach reaktywnych
21.3.2001, g. 12.30, sala 100 SEMIANRIUM ODWOLANE!
Prof. dr hab. Bogdan Cichocki
Instytut Fizyki Teoretycznej UW , Warszawa
Efektywne warunki brzegowe na szorskich powierzchniach przy przeplywach laminarnych
14.03.2001, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Tomasz Kowalewski
IPPT PAN
Analiza turbulencji na podstawie obrazow termograficznych scianki kanalu z przeplywem
21.02.2001, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Zygmunt Szymanski
IPPT PAN
Oscylacje kanalu parowego podczas spawania laserowego
31.1.2001, g.12:30, sala 100
doc dr hab. Tomasz Kowalewski
IPPT PAN
VTMX - konwekcyjne przeplywy atmosferyczne w terenie o zlozonej geometrii. Program badawczy NSF (USA)
17.1.2001, g.12:30, sala 100
dr Slawomir Piekarski
IPPT PAN ZTOC
Zmodyfikowane rownanie Ficka i rownania reakcji-dyfuzji
10.01.2001, godz.12.30, Sala 100
dr hab. Eligiusz Wajnryb
IPPT PAN
Wieloczastkowe symulacje ukladow hydrodynamicznych, termodynamicznych i dielektrycznych
3.01.2001, godz.12.30, Sala 100
dr inz Witold Suchecki
Politechnika Warszawska, Oddz. Plock
Wybrane problemy przeplywow w krystalizatorach przemyslowych
Wszystkiego Najlepszego!
Merry Christmas and A Happy New Year 2001!
20.12.2000, g.12:30, sala 100
doc. dr hab Kazimierz Piechor
IPPT PAN & Akademia Bydgoszcz
Modelowanie plynow van der Waalsa
29.11.2000, godz.12.30, Sala 100
Serge Barral
IPPT PAN, Warszawa
Transport of neutrals in a stationary plasma thruster
21.06.2000, godz.12.30, Sala 100
Prof. Z. Peradzynski, dr K. Makowski, S. Barral, prof. M. Dudeck
IPPT PAN, Warszawa & Laboratoire d'Aerothermique du CNRS, Orleans
Modelowanie satelitarnych silnikow plazmowych
14.06.2000, godz.12.30, Sala 100
dr Anna Perelomova
Politechnika Gdanska , Wydzial Fizyki Technicznej i Stosowanej
Rownania ewolucyjne oddzialywujacych modow w akustyce nieliniowej: metody wyprowadzenia i rozwiazania
7.06.2000, godz.12.30, Sala 100
dr inz. W. Witkowski
Instytut Przemyslu Organicznego
Badanie pola nadcisnienia generowanego wybuchami wydluzonych ladunkow gazowych
24.05.2000 void:
15-26.05.2000 INTERNATIONAL WORKSHOP
REACTION-DIFFUSION EQUATIONS AND TRAVELLING WAVES
Stefan Banach International Mathematical Center
17.05.2000 void:
15-26.05.2000 INTERNATIONAL WORKSHOP
REACTION-DIFFUSION EQUATIONS AND TRAVELLING WAVES
Stefan Banach International Mathematical Center
12.05.2000, godz.10.15, Sala 100
Extra seminarium: wspolne ZMiFP i ZTOC
dr Andrzej Banaszuk
United Technologies Research Center, East Hartford, Connecticut
Modelowanie i sterowanie procesem spalania w silnikach odrzutowych
10.05.2000, godz.12.30, Sala 100
dr St. Tokarzewski
IPPT PAN
Zastosowanie ulamkow lancuchowych do modelowania wplywu szpiku kostnego na wlasnosci skretne kosci
26.04.2000, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. I. Pienkowska
IPPT PAN
Efekty niestacjonarne w wielocialowych, zlinearyzowanych oddzialywaniach hydrodynamicznych
19.04.2000, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. K. Piechor, prof. WSP
WSP Bydgoszcz & IPPT PAN
Niepelny spis warunkow dopuszczalnosci fal uderzeniowych w zasadach zachowania
12.04.2000, godz.12.30, Sala 100
dr U. Forys
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW
Rownania z opoznionym argumentem
5.04.2000, godz.12.30, Sala 100
dr J. Wojcik
ZU IPPT PAN, Warszawa
Nieliniowa propagacja dzwieku - model numeryczny i eksperyment
29.03.2000, godz.12.30, Sala 100
dr hab. inz. Andrzej Plaskowski
Advanced Tomography Sensors Thematic Network
Tomografia procesowa
22.03.2000, godz.12.30, Sala 100
Prof. dr hab. Z. Peradzynski
IPPT PAN, Warszawa
Nieliniowe fale i ich oddzialywania
15.03.2000, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. inz. Z. Walenta
IPPT PAN, Warszawa
Ogniskowanie cylindrycznej fali uderzeniowej w warunkach gazu rozrzedzonego
8.03.2000, godz.12.30, Sala 100
Prof. A. Palczewski
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW
Metoda dyskretnych predkosci - nowe narzedzie w obliczeniach numerycznych dla gazow rozrzedzonych.
1.03.2000, godz.12.30, Sala 100
Prof. G. Lukaszewicz
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW
Dynamika cieczy mikropolarnych
23.2.2000, g. 12.30, sala 100
dr Maria Ekiel-Jezewska
IPPT PAN
Czy dynamika trzech czastek w lepkiej cieczy jest chaotyczna?
16.2.2000, g. 12.30, sala 100
dr Marek Gawor, dr Jozef Rysz
IMG PAN, Krakow
Badanie rozpadu brykietow weglowych wywolanego przez nagle rozprezenie gazu
9.2.2000, g. 12.30, sala 100
dr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
Chaos w (nie)skonczonym ukladzie pretow
2.2.2000, g. 12.30, sala 100
dr hab. inz. Marek Morzynski, prof.
Politechnika Poznanska
Globalna analiza stabilnosci przeplywow nierownoleglych
Wszystkiego Najlepszego!
Merry Christmas and A Happy New Millennium!
15.12.1999 - void
Sala zarezerwowana
8.12.1999, g. 12.30, sala 100
doc. dr hab. Zbigniew Walenta
IPPT PAN
O pewnych osobliwosciach w sasiedztwie powierzchni rozdzialu w rurze uderzeniowej
1.12.1999, g. 12.30, sala 100
dr Karol Makowski
IPPT PAN
Model plynowy akceleratora plazmowego
24.11.1999, godz.12.30, Sala 100
doc. Tomasz Kowalewski
IPPT PAN
Anemometria i termografia obrazowa (PIV & T) z wykorzystaniem cieklych krysztalow
17.11.1999, godz.12.30, Sala 100
Prof. Henryk Kudela
Instytut techniki Cieplnej i Mechaniki Plynow, Politechnika Wroclawska
Metoda czastek wirowych w modelowaniu plynow lepkich
10.11.1999, godz.12.30, Sala 100
Simon Childs
Cape Town University IPPT PAN
Finite Element Simulation of the Motion of a Rigid Body in a Fluid with Free Surface
3.11.1999, godz.12.30, Sala 100
mgr Teresa Lenkowska-Czerwinska
IPPT PAN
Wiry kwantowe w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
27.10.1999, godz.12.30, Sala 100
mgr inz. Marek Jaszczur
AGH, Krakow
Trojwymiarowe modelowanie procesow konwekcji naturalnej w geometrii cylindrycznej
30.6.1999, godz.12.30, Sala 100
dr. Alexander Gelfgat
Computational Mechanics Laboratory, Faculty of Mechanical Engineering
TECHNION - Israel Institute of Technology
Global spectral approach to stability and multiplicity of confined flows
23.6.1999, godz.12.30, Sala 104
Prof. Eddie Leonardi
University of New South Wales, Sydney
Numerical studies of directional solidification and melting in microgravity
16.6.1999, godz.12.30, Sala 100
dr Jacek Kurzyna
IPPT PAN, Warszawa
Chaos eksperymentalny - obrobka danych
9.6.1999, godz.12.30, Sala 100
dr Janusz Szczepanski
IPPT PAN, Warszawa
Podstawy teorii chaosu
2.6.1999, godz.12.30, Sala 100
Serge Barral
Matra Marconi Space (Toulose) and IPPT PAN, Warszawa
Numerical Modeling of Plasma Thruster
26.5.1999
Sala zarezerwowana (Rada Naukowa)
IPPT PAN
19.5.1999, godz.12.30, Sala 100
dr Maria Ekiel-Jezewska
IPPT PAN
Jak opisac oddzialywanie stykajacych sie kul zanurzonych w bardzo lepkiej cieczy, mierzac ich wzgledny ruch obrotowy i postepowy?
12.5.1999, godz.12.30, Sala 100
dr Szymon Malinowski
Instytut Geofizyki UW
drobnoskalowa struktura chmur: modelowanie i obserwacje osrodka dwu-fazowego
5.5.1999, godz.12.30, Sala 100
Prof. S. Sieniutycz
Politechnika Warszawska
Optymalizacja termodynamiczna w ukladach wielofazowych metoda programowania dynamicznego
28.4.1999, godz.12.30, Sala 100
Nicolas Lecoq, Universite de Rouen
"Accurate measurement of hydrodynamic interactions between two spheres at contact"
14.4.1999, godz.12.30, Sala 100
doc dr. hab. Adam Dubik
Instytut Fizyki Plazmy, PAA
Pulapkowanie i akceleracja czastek naladowanych w polach E-M
7.4.1999, godz.12.30, Sala 100
dr. Bogumil Jakubiak
ICM, Universytet Warszawski
Model mezoskalowej prognozy pogody
31.3.1999, godz.12.30, Sala 100
dr Piotr Kowalczyk
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW
Numeryczna analiza wzmocnienia cisnienia i temperatury w procesie ogniskowania fali uderzeniowej
24.3.1999, godz.12.30, Sala 100
dr Dariusz Wrzosek
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW
Analiza modeli koagulacji i fragmentacji z dyfuzja.
17.3.1999, godz.12.30, Sala 100
dr inz Jerzy Tyl
Instytut Opto-Elektroniki WAT
Implozja fali detonacyjnej cz. III
10.3.1999, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Jaroslaw Kaczmarek
IMP PAN Gdansk
Dynamika chemicznego rozpoznania molekularnego jako sposob teoretycznego modelowania syntezy chemicznej
3.3.1999, godz.12.30, Sala 100
dr inz Jerzy Tyl
Instytut Opto-Elektroniki WAT
Implozja fali detonacyjnej cz. II
24.2.1999, godz.12.30, Sala 100
dr inz Jerzy Tyl
Instytut Opto-Elektroniki WAT
Implozja fali detonacyjnej cz. I
3.2.1999, godz.12.30, Sala 100
Prof. Zbigniew Peradzynski
IPPT PAN
Spotkanie pracownikow Zakladu przy lampce "plynow"
20.1.1999, godz.12.30, Sala 100
dr Maria Hurnik
Politechnika Slaska
Podobienstwo pol sredniej predkosci w modelach fizykalnych pomieszczen wentylowanych
13.1.1999, godz.12.30, Sala 100
Prof. dr hab. Krzysztof Cieslicki
Instytut Automatyki i Robotyki PW, Warszawa
Modelowanie przeplywu w tetnicach podstawy mozgowia
(ODWOLANE)
6.1.1999, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Piotr Doerffer
IMP PAN, Gdansk
Przeplywy transoniczne z silnymi oddzialywani
Wszystkiego Najlepszego!
Merry Christmas and A Happy New Year 1999!
16.12.1998, godz.12.30, Sala 110
dr Maria Ekiel-Jezewska
IPPT PAN, Warszawa
Oddzialywanie hydrodynamiczne dwoch stykajacych sie czastek
9.12.1998, godz.12.30, Sala 100
Prof. H. Gouin
LMMT, Universite d'Aix-Marseille
Shock waves in mixture
2.12.1998, godz.12.30, Sala 100
dr Konrad Bajer
Instytut Geofizyki UW, Warszawa
Dynamika i struktura wirow oraz ich wplyw na otoczenie
25.11.1998, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Z. Banach
IPPT PAN, Warszawa
Uogolnione rownanie Gibsa dla entropii Boltzmanna
18.11.1998, godz.12.30, Sala 100
Prof. Vitaly Volpert
CNRS - UMR5585, Universite Claude Bernard, Lyon 1
Solvability of elliptic problems in unbounded domains
28.10.1998, godz.12.30, Sala 100
Serge Barral
Matra Marconi Space (Toulose) and IPPT PAN, Warszawa
Thermal study of a Hall Thruster
21.10.1998, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Z. Walenta
IPPT PAN, Warszawa
Struktura ogniskujacej sie cylindrycznej fali uderzeniowej
14.10.1998, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. I. Pienkowska
IPPT PAN, Warszawa
Wielocialowe Oseenowskie oddzialywania hydrodynamiczne cz. II
5.10.1998, godz.12.30, Sala 133
Prof. John Reizes
University of Technology, Sydney, Australia
Numerical Study of Flow in a Rotating Shock Tube
16.09.1998, godz.12.30, Sala 100
Prof. Elisabeth Guazzelli
IUSTI - CNRS Marseille
"Sedimentation of particles".
17.06.1998, godz.12.30, Sala 100
Prof.Igor Szczyrba, Colorado State University
"O numerycznych metodach rozwiazywania liniowych i nieliniowych rownan rozniczkowych czastkowych".
20.05.1998, godz.12.30, Sala 100
dr K.Makowski, prof.dr hab.Z.Peradzynski
"Modelowanie akceleratora plazmowego z zamknietym dryfem elektronowym" (dalszy ciag Seminarium z dn. 22.04.1998)
13.05.1998, godz.12.30, Sala 100
Prof.dr hab.Z.Peradzynski, IPPT PAN
"Mechanika Plynow wedlug Arnolda" cz.II
6.05.1998, godz.12.30, Sala 100
Prof.dr hab.Z.Peradzynski, IPPT PAN
"Mechanika Plynow wedlug Arnolda" cz.I
22.04.1998, godz.12.30, Sala 100
dr K. Makowski, Z. Peradzynski, M. Dudek
IPPT PAN i CNRS
"Modelowanie akceleratora plazmowego z zamknietym dryfem elektronow"
15.04.1998, godz.12.30, Sala 100
dr inz. Krzysztof Ostrowski
ITC PW & Camborn School, University of Exeter
"Tomografia elektryczna - podstawy teoretyczne i przykladowe zastosowania"
8.04.1998, godz.12.30, Sala 100
mgr A. Zawadzka, prof. Zbigniew Peradzynski
IPPT PAN
"Przeplywy Poiseuille'a z naplywem radialnym"
01.04.1998, godz.12.30, Sala 100
mgr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN, Osrodek Mechaniki
"Modelowanie turbulencji kwantowej, cz. II"
25.03.1998, godz.12.30, Sala 100
mgr Tomasz Lipniacki
IPPT PAN, Osrodek Mechaniki
"Modelowanie turbulencji kwantowej, cz. I"
18.03.1998, godz.12.30, Sala 100
doc.dr hab. inz. Z. Kotulski, dr J. Szczepanski
IPPT PAN, Osrodek Mechaniki
"Modele chaotycznego ruchu czastki i ich zastosowanie w kryptografii"
Seminarium wspolne z Centrum Mechatroniki, godz. 12.00
11.03.1998, godz.12.00, Sala 100
dr hab. inz. Janusz Grzedzinski
IPPT PAN, Centrum Mechatroniki
"Rola rozmaitosci centralnej w nieliniowej analizie flatteru samolotu"
4.03.1998, godz.12.30, Sala 100
Prof. Zbigniew Peradzynski
IPPT PAN
"Kwantowa turbulencja a propagacja ciepla w nadcieklym helu"
25.02.1998, godz.12.30, Sala 100
dr Eligiusz Wajnryb
IPPT PAN
"Efektywna lepkosc zawiesin koloidalnych"
Seminarium wspolne z Centrum Mechatroniki, godz. 12.00
18.02.1998, godz.12.00, Sala 100
Prof. dr hab. inz. Aleksander Olejnik, mgr. inz. L. Jarzebinski, mgr. inz. St. Kachel
WAT, Wydzial Uzbrojenia i Lotnictwa
"Tworzenie modeli wirtualnych do analizy zagadnien statyki i drgan zlozonych struktur lotniczych"
11.02.1998, godz.12.30, Sala 100
dr inz. Witold Suchecki
PW, Wydzial Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Plocku
"Metoda analizy ruchu czastki stalej w pulsujacym strumieniu cieczy"
04.02.1998, godz.12.30, Sala 100
dr inz. Jan Gorski
Politechnika Rzeszowska
Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa, Zaklad Silnikow Lotniczych
"Modelowanie przemian cieplno - przeplywowych gazu rzeczywistego"
Seminarium wspolne z Centrum Mechatroniki, godz. 12.00
28.01.1998, godz.12.00, Sala 100
dr inz. Krzysztof Sibilski
WAT, Wydzial Uzbrojenia i Lotnictwa
"Wspolczesne zagadnienia nieliniowej mechaniki lotu"
21.01.1998, godz.12.30, Sala 100
doc dr hab. Andrzej J. Turski, dr B. Atamaniuk
IPPT PAN, Pracownia Fizyki Plazmy
"Fale w plazmie pylowej przestrzeni kosmicznej"
14.01.1998, godz.12.30, Sala 100
prof Joseph T. C. Liu
Division of Engineering and the Center for Fluid Mechanics
Brown University, Providence RO 02912-9104
"Mixing Enhancement via Longitudinal Vorticity Elements in the Free Shear Layer"
7.01.1998, godz.12.30, Sala 100
prof. dr hab. Miron Nowak
IPPT PAN, Centrum Mechatroniki
"Pochodne aerodynamiczne w swietle aerodynamiki niestacjonarnej"
Wszystkiego Najlepszego!
Merry Christmas and A Happy New Year 1998!
17.12.1997, godz.12.30, Sala 100
prof. PW dr hab. Jerzy Banaszek
Politechnika Warszawska, ITC
"Metoda entalpowa w modelowaniu przemian fazowych z konwekcja"
10.12.1997, godz.12.30, Sala 100
Nicolas Lecoq, Universite de Rouen, F-76821 Mont Saint Aignan
co-authors K. Masmoudi, R. Anthore, S. May, F. Feuillebois
"Last improvements in measurement of hydrodynamic interactions."
F. Feuillebois, ESPCI, Physique Thermique, 75231 Paris
co-authors L. Talini, J. Leblond
"Measurement of the structure in a concentrated suspension of non-Brownian spheres"
03.12.1997, g. 12.30, sala 100
dr Anna Kucaba-Pietal
Politechnika Rzeszowska,Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa
Zaklad Mechaniki Plynow i Aerodynamiki
"Wyznaczenie sil hydrodynamicznych dla sfer poruszajacych sie w cieczy mikropolarnej w przyblizeniu Stokesa"
26.11.1997, godz.12.30, sala 100
dr hab. inz. Wlodzimierz Wawszczak
Instytut Maszyn Przeplywowych, Politechnika Lodzka
Przeglad prac prowadzonych w IMP PL:
1. Konwekcja cieplna w materialach porowato-kanalikowych. Wysokowydajny wymiennik ciepla.
2. Intensyfikacja procesow dyfuzji ciepla i masy przy zastosowaniu wibracji mechanicznych i akustycznych.
3. Wysokowydajne i energooszczedne wyzymanie, suszenie i farbowanie w pod- i naddzwiekowej dyszy tekstylnej.
12.11.1997, godz.12.30, Sala 100
Prof. Eryk Infeld
Instytut Problemow Jadrowych
"Numeryczne symulacje dotyczace solitonow trojwymiarowych w plazmie i w hydrodynamice"
05.11.1997, GODZ.11.00!, Sala 100
Prof. Henryk Zorski
IPPT PAN
"Mechaniki lancuchow niektorych biopolimerow"
Wyklad w ramach spotkan Komitetu Mechaniki PAN
29.10.1997, godz.12.30, Sala 100
doc. dr hab. Zygmunt Szymanski
IPPT PAN
Modelowanie plazmy podtrzymywanej laserem
22.10.1997, GODZ.10.30!, sala 100
Seminarium Podsekcji Przeplywow Wielofazowych
Sekcja Mechaniki Plynow
Komitetu Mechaniki PAN
Mamy przyjemnosc zaprosic na Seminarium Podsekcji Przeplywow Wielofazowych,
ktore odbedzie sie w Instytucie Podstawowych Problemow Techniki PAN, w godz. 10:30 - 13:30.
Program:
10:30 - 11:45
1. Otwarcie Seminarium, informacja o sprawach biezacych Podsekcji -
Dyrektor Osrodka: prof. dr hab. W. Nowacki, Przewodniczacy: prof. dr hab. inz.. Z. Bilicki.
2. Informacja o pracach prowadzonych w Zakladzie Mechaniki i Fizyki Plynow IPPT PAN
2.1 Badania zwiazane z dynamika kropli, strug i pecherzy pary -doc. dr hab. T.A. Kowalewski
2.2 Przeplywy termiczne ze zmiana fazy (topienie, solidyfikacja) -doc. dr hab. T.A. Kowalewski
2.3 Prace z dziedziny teorii osrodkow dyspersyjnych -prof. dr hab. B.Cichocki, dr Z.Plochocki.
11:45 - 12:00 Przerwa
12:00 - 13:30 Referaty
1. Wielocialowe Oseenowskie oddzialywania hydrodynamiczne - doc. dr hab. I. Pienkowska
2. Przeplywy filtracyjne przez osrodki porowate o regularnej strukturze - dr inz. A. Zachara
3. Kondensacja substancji typu retrograde w warunkach nieustalonych, - doc. dr hab. Z. Walenta
4. Przejscie fazowe w plynach Van der Waalsa - doc. dr hab. K. Piechor
13:30 - 13:45 Przerwa
13.45 - Demonstracja symulacji CFD przeplywow dwufazowych przy pomocy programow Fluent i Fidap na stacji SGI -
dr inz. Leszek Rudniak, dystrybutor f-my Fluent
1. Wrzenie objetosciowe wody
2. Parowanie kropel
3. Topnienie i krzepniecie

15.10.1997, g. 12.30, sala 100
Prof. Leszek Filipczynski, dr inz. J. Etienne, B. Zienkiewicz
Zaklad Ultradzwiekow, IPPT PAN
"Ultradzwiekowe fale uderzeniowe w rozbijaniu kamieni nerkowych"
08.10.1997, godz.12.30, sala 100
Mr. Nawaz Mahomed, MSc
Centre for Research in Applied Technology
Peninsula Technikon, South Africa
"Computational modelling of injection mould filling with a new treatment of free surfaces"
24.09.1997, g. 12:30, Sala 100
Prof. Martin A. Lee
Hampshire University, New Hampshire
"Shock acceleration of energetic ions in heliosphere"
6.08.1997, g. 12.30, sala 104
Prof. Micha Wolfshtein
Faculty of Aerospace Engineering, TECHNION
Haifa, Israel
"Physical and modelling aspects of the influence of adverse pressure gradient on incompressible turbulent boundary layers"
18.06.1997, g. 12:30, sala 100
dr Jacek Kurzyna
IPPT PAN
Badanie chaosu w procesie spawania laserowego
11.06.1997, g. 12:30, sala 100
dr inz. Janusz Cieslinski
Politechnika Gda?ska, Katedra Techniki Cieplnej
Studium wrzenia pecherzykowego na metalicznych powierzchniach porowatych.
21.05.1997, g.12:30, sala 100
dr Maciej Mroczkowski et al.
WAT, Zaklad Optoelektroniki
Hydrodynamiczne modelowanie zderzenia cial
14.05.1997, g.12:30, sala 100
dr hab. T. A. Kowalewski, mgr inz. M. Rebow
IPPT PAN & PW ITC
"Eksperymentalne i numeryczne badania procesu
tworzenie sie lodu w obecnosci konwekcji swobodnej"
7.05.1997, g.12:30, sala 100
dr inz Janusz Wojcik
IPPT PAN
" Propagacja silnych impulsow ultradzwiekowych w plynach nieidealnych"
30.04.1997, g.12:30, sala 100
dr A. Galka, doc. dr hab. J.J. Telega, dr St. Tokarzewski
IPPT PAN
"Wplyw temperatury na efektywne wlasnosci kompozytow"
23.04.1997, g.12:30, sala 100
dr Stanislaw May
"Asymptotyczna analiza opadania kulki w naczyniu
stozkowym wypelnionym ciecza o duzej lepkosci"
16.04.1997, g.12:30, sala 100
dr Andrzej Zachara
IPPT PAN
"Przeplyw Stokes'a przez regularny uklad pretow cylindrycznych"
9.04.1997, g.12:30, sala 100
doc. dr hab Kazimierz Piechor
IPPT PAN
"Fale uderzeniowe w osrodkach typu van der Waalsa"
19.03.1997, g.12:30, sala 100
mgr Beata Sikorska
WAT Warszawa
"Zagadnienia brzegowo-poczatkowe w liniowej i nieliniowej hiperbolicznej termosprezystosci"
26.02.1997, g.12:30, sala 100
Prof. Francois Feuillebois
Laboratoire de Physique et Mecanique des Milieux Heterogenes
PMMH ESPCI Paris
"Particle-wall interactions: individual and collective effects"
19.02.1997, g.12:30, sala 100
dr inz. Artur Bartosik
Politechnika Swietokrzyska,
Zaklad Termodynamiki i Mechaniki Plynow
"Badania eksperymentalne i modelowanie turbulentnego przeplywu mieszanin ciecz-czastki stale"
12.02.1997, g.12:30, sala 100
dr inz. Jaroslaw Baranowski
Zaklad Badan Termojadrowych, IPJ Swierk
"Badania wplywu warunkow eksperymentalnych na emisje strumieni plazmowo-jonowych w ukladach typu RPI"
5.02.1997, g.12:30, sala 100
dr inz. Jozef Goscik
Politechnika Bialostocka,
Katedra Termodynamiki i Mechaniki Plynow.
"Numeryczna analiza topnienia z uwzglednieniem konwekcji naturalnej"
29.01.1997, g.12:30, sala 100
Prof. Andrzej Nowicki & W. Secomski, J. Wojcik
Zaklad Ultradzwiekow, IPPT PAN
"Acoustic streaming - przeplyw wywolany polem akustycznym"
22.01.1997, g.12:30, sala 100
Ana M. Stankovic
Instytut Zoologii, Wydz. Biologii UW
"Jak filtruje wode 600mln ton kryla w Antarktyce ?"
15.01.1997, g.12:30, sala 100
Prof. Wojciech Zajaczkowski
Instytut Matematyki, Polska Akademia Nauk
"Istnienie i stabilnosc rozwiazan rownowagowych dla przeplywow cieczy lepkiej scisliwej samograwitujacej w obszarze ograniczonym swobodna powierzchnia."
8.01.1997, g.12:30, sala 100
dr Igor V. Kanatchikov (IPPT PAN & Tallin Technical University)
On the construction of the Poisson brackets in the polymomentum formulation in field theory.
Wszystkiego Najlepszego!
Merry Christmas and A Happy New Year 1997!
11.XII.96, g.12.30 sala 100
Prof. Miroslaw Lachowicz,
Inst. Matematyki Stosowanej i Mechaniki,
Uniwersytet Warszawski
"Hydrodynamika dla kwantowego rownania Boltzmana"
5.XII.1996, g.10.00, sala 110
Prof. Gad Hetsroni
Faculty of Mechanical Eng., TECHNION
Haifa, Israel
"Heat transfer in two phase flow"
27.XI.1996, g.12:30, sala 100
Nicolas Lecoq, Universite de Rouen, F-76821 Mont Saint Aignan
and F. Feuillebois, R. Anthore, F. Bostel, K. Masmoudi
"Experimental study of hydrodynamic interactions between spheres or a spherical particle and walls"
20.XI.1996, g.12.30, sala 100
Prof. Miroslaw Lachowicz, Inst. Matematyki Stosowanej i Mechaniki,
Uniwersytet Warszawski
"Egzotyczne granice hydrodynamiczne"
13.XI.1996, g. 12.30, sala 100
Bartosz Protas,
Politechnika Warszawska, MEL
i J.E. Wesfreid, ESPCI, Paris
"O pewnych statystycznych wlasnosciach przeplywow
turbulentnych za przeszkodami"
6.XI.1996, g. 12.30, sala 100
Prof. Yeshayahou Levy
Faculty of Aerospace Engineering, TECHNION
Haifa, Israel
"Oscillation in Laminar Diffusion Spray Flame"
30.X.1996, g. 12.30, sala 100
Tomasz Lipniacki
IPPT PAN
"Nieliniowy model mechaniki lancucha DNA"
23.X.1996, g. 12.30, sala 100
doc. dr hab. Zbigniew Walenta
IPPT PAN
"Ogniskowanie cylindrycznej fali uderzeniowej - modelowanie metoda Monte-Carlo"
16.X.1996, g. 12.30, sala 100
dr inz. Jacek Rokicki
Politechnika Warszawska, MEL
"Dekompozycja obszaru i metody kompaktowe w Obliczeniowej Mechanice Plynow"LINK TO IPPT PAN SEMINARS Find here IPPT PAN seminars in menu Scientific Activity/Seminars

LINK TO SEMINARS Links to other seminars